News

POST TYPE

OPINION

မီဒီယာကို အသံုးခ်တတ္ပါေစ (Daily, Vol-6/No-137)
17-Sep-2018

 ယေန႔ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသားေနၾကသည္မ်ားကို လူအမ်ားစုသည္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္၊ နယ္ပယ္အလိုက္၊ အတတ္ပညာအလိုက္ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ေနၾကၿပီး အနည္းငယ္ေသာ လူတို႔ကသာ သဘာဝက်က် ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ၾကသည္။

ထိုသို႔ အမ်ားစုက ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ သက္တမ္း ၾကာခဲ့သည့္အတြက္ ဝါဒျဖန္႔မီဒီယာမ်ားျဖင့္သာ ယဥ္ပါးလာခဲ့ျခင္း၊ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသူအေပၚ က႐ုဏာစိတ္၊ ခ်စ္ခင္စိတ္ျဖင့္ အရာရာ ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးကာ ဖိႏွိပ္ခဲ့သူမ်ားအေပၚ နာၾကည္း၊ မုန္းတီးစိတ္ ျဖင့္ အရာရာ သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အုပ္စုစြဲ၊ ဘက္အျမင္တို႔ျဖင့္ ေဘာင္ခတ္ၾကည့္ျခင္း ကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ေခတ္၊ စနစ္တို႔က ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုကို ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ အဝန္းအဝိုင္း သို႔မဟုတ္ ပံုစံခြက္၊ ဥခြံအတြင္းသို႔ အတင္းအက်ပ္ ႐ိုက္ထည့္ထားသည့္ အသြင္မ်ိဳး ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုေဘာင္မ်ား၊ ပံုစံခြက္မ်ား၊ ဥခြံမ်ားကို ေက်ာ္၍၊ ေဖာက္ထြက္၍ ျမင္ႏိုင္၊ ၾကည့္ႏိုင္သူ နည္းလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ဟဒယႏွင့္ ထိေသာ၊ မိမိတို႔အႀကိဳက္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္ပါက သေဘာက်၊ လက္ခံ၊ အားေပး၊ ခ်ီးက်ဴးတတ္ၾကၿပီး မိမိတို႔အျမင္၊ သေဘာထားႏွင့္ ကြဲလြဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔ ပါဝင္ေနေသာအုပ္စုႏွင့္ မတူျခားနားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆိုလွ်င္မူ သေဘာမတူ၊ ဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ ႐ႈတ္ခ်တတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းအခ်က္သည္ လူ႔သဘာဝဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုအေျခအေနထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ အလြန္အကြၽံ အားေပး၊ ေထာက္ခံ၊ ခ်ီးပျခင္း၊ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းမ်ား ရွိလာလွ်င္မူ အျပဳခံမ်ားေရာ၊ ျပဳသူမ်ားေရာ၊ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ အႏၲရာယ္ ရွိလာတတ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔တြင္ Media Literacy ေခၚ မီဒီယာအေပၚ သိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈ ရွိေစရန္ အသက္အရြယ္အလိုက္ သိသင့္ သိထိုက္ေသာ မီဒီယာ၏ အေျခခံသေဘာ၊ သဘာဝမ်ား၊ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သင္ၾကား၊ ထိေတြ႔ေပးေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝါဒျဖန္႔မီဒီယာ၊ လံႈ႕ေဆာ္မီဒီယာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာမ်ားကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ ေျခာက္ဆယ္အထက္ မ်ိဳးဆက္သည္ လက္ဝဲဝါဒကို ယံုၾကည္ သက္ဝင္ျခင္း၊ အသက္ေျခာက္ဆယ္ေအာက္ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ဝါဒျဖန္႔ မီဒီယာမ်ားျဖင့္သာ အထိအေတြ႔မ်ား လာခဲ့ျခင္းတို႔ၾကာင့္ သတင္းအတတ္ပညာ၊ သတင္းက်င့္ဝတ္တို႔ႏွင့္အညီ စတုတၳမ႑ိဳင္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ မီဒီယာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ယဥ္ပါးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ေတြ႔ရသည္မွာ အတိုက္အခံ အျဖစ္ရွိေနခဲ့စဥ္က မီဒီယာမ်ားကို ႐ႈျမင္၊ ဆက္ဆံ၊ အသံုးခ်ပံုႏွင့္ အစိုးရ ျဖစ္သြားသည့္အခါ မီဒီယာမ်ားအေပၚ သေဘာထား ဆန္႔က်င္ဘက္နီးနီး ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အတိုက္အခံဘဝမွ အစိုးရ ျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ႐ႈျမင္ပံုသည္ပင္လွ်င္ ေျပာင္းသြားတတ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူမ်ားကို သို႔မဟုတ္ အစိုးရအေပၚ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ အေရးယူရန္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ျခင္းဟု ယူဆဖြယ္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ၆၆(ဃ) ကဲ့သို႔ ပုဒ္မဆိုးမ်ိဳးကို ယခင္အတိုင္း ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနၿပီး ျပင္ဆင္၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖဳတ္ပယ္ရန္ ေသာေသာညံ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားက နယ္ပယ္ အသီးသီးကို တင္ႀကိဳေလ့လာ သံုးသပ္ကာ အာဏာရပါတီ အက်ိဳး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးအလို႔ငွာ ႀကိဳတင္ သတိေပး၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳခဲ့သည္မ်ားကို အေလးမထားဘဲ တစ္နည္းအားျဖင့္ မီဒီယာကို အသံုးမခ်တတ္ဘဲ မယဥ္မေက်း မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ငါတေကာေကာ တံု႔ျပန္မႈမ်ား၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ဉာဏ္ နည္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ေရွ႕လာမည့္ သက္တမ္း ေလးႏွစ္ကို ဆက္လက္ စခန္း သြားေနပါက ျပည္သူလူထု အမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေပၚ သံသယဝင္ စိတ္ပ်က္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၇-၉-၂၀၁၈)
(၄- ၄ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)