News

POST TYPE

OPINION

လႈပ္ျမင္းစီးပြားေရး
10-Sep-2018

လက္ေတြ႔ဘဝ

ငယ္စဥ္ဘဝက ယေန႔ေခတ္လို အိုင္တီေခတ္မဟုတ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမရွိ၊ တီဗီမရွိ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားစရာ ရီမုတ္ကားမ်ားမရွိ။ ဂိမ္းဆိုသည္မွာ ေဝလာေဝး။ အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာေသာအိမ္မ်ားတြင္သာ ကက္ဆက္ဝယ္နားေထာင္ႏိုင္သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသျဖင့္ ဓာတ္ခဲဖိုးတတ္ႏိုင္မွ နားေထာင္ႏိုင္သည္။ အေတာ္အသင့္ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ အိမ္မ်ားကေတာ့ ေရဒီယိုဝယ္ႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္က ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္းသည္ မိသားစုဘဝ ပံုမွန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး၊ ပံုမွန္ပညာေရးထက္ ထူးျခားေသာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ လိုလားခ်က္ သိပ္မရွိ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ စတဲ့ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ပံုမွန္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ဘဝမ်ားတြင္သာ က်င္လည္ေနၾကရသည္။ ငယ္စဥ္က ဘဝအေျခအေနမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မ်ားစြားကြာျခားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယေန႔သည္ ကမၻာ့႐ြာႀကီး ျဖစ္လာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ၏အျဖစ္အပ်က္သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ကူးစက္လာေနသည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကို ယေန႔ခံစားေနၾကရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သာမန္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားဆိုသည္မွာ အလွမ္းေဝးကြာလြန္းလွသည္။ သာမန္ျပည္သူေတြ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ေနရသည္မွာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြထြက္ေငြမ်ားပင္။ ေန႔စဥ္ကုန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အမွ် ကန္႔သတ္ဝင္ေငြရရွိသည့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ဝင္ေငြသာရွိေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ မိသားစုဝင္ေငြထြက္ေငြ မညီမွ်လာပါက ထြက္ေငြကိုကန္႔သတ္မလား၊ ဝင္ေငြတိုးလာေအာင္ လုပ္မလား စဥ္းစားရပါၿပီ။ မိသားစုဘဝဆိုသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလားတူပင္။ ထြက္ေငြႏွင့္ညီေသာဝင္ေငြကို အနည္းဆံုးရွာၾကရပါမည္။ ဝင္ေငြမရွိဟုဆိုကာ ထြက္ေငြကို ကန္႔သတ္မလား၊ ဝင္ေငြတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မလား။ မိသားစုဝင္ေငြထြက္ေငြ မညီမွ်ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္သည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေပမည္။

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ႀကိဳတင္အေျခအေနဖန္တီးေပးသည္ဆိုသည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေရးတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြ၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျမန္ဆန္စြာရရွိျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားျပားလာျခင္း၊ ယခင္ေခတ္ေနာက္က်ေနသည့္ အယူအဆေဟာင္းမ်ား နည္းပါးလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေပမည္။ ယင္းကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံရွင္မ်ားက လူမႈအသိုက္အဝန္းတိုးတက္ျမင့္မားလာျခင္းဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ား မ်ားျပားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအၾကား ဆက္စပ္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမို္ကေရစီသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားလိုအပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈနည္းပါးျခင္း၊ စီးပြားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီနစ္တြင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ လူ႔သက္တမ္းတို႔ႏွင့္လည္း မ်ားစြာဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင့္အမွ် ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝအေျခအေနမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိမႈ စသည့္ အေျခအေနအားလံုးသည္ လူ႔သက္တမ္းရွည္ေစသကဲ့သို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကိုလည္း တိုးတက္ေစပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ စနစ္ကူးေျပာင္းဆဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္လည္း ထိပ္တန္းဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ထိပ္တန္းက ပါဝင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ယေန႔စီးပြားေရးႏွင့္ လူထုအေပၚဂယက္

ေဒၚလာေဈးတက္ျခင္း၊ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ျခင္းမ်ားသည္ သာမန္လူတစ္ဦးအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းလွသည္။ ေဒၚလာသည္ သာမန္လူတန္းစားတို႔ က်င္လည္ေနရသည့္ဘဝႏွင့္ မ်ားစြာမပတ္သက္၍လည္း ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚလာေဈးတက္ျခင္း၊ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကေတာ့ ျပည္သူအားလံုး၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားကို ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ေဒၚလာေဈးတက္ၿပီး က်န္ေငြေၾကးမ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံေငြေၾကးမ်ားထက္ ပိုမိုက်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ယေန႔ကမၻာသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအရ ဆင့္ကဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ရွိရာ ယင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဖစ္သင့္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈထက္ ပိုမိုေနျခင္း၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရရွည္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္မႈ၊ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ADB ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ GDP တိုးတက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၅ တြင္ ၇ ဒသမ ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ Per Capita GDP Growth Rate အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ၆ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတြင္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ ၁၀ ဒသမ ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၅ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၈ တြင္ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ တြင္ ၆ ဒသမ ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တြင္ GDP တိုးတက္မည္၊ Capita GDP Growth Rate တိုးတက္မည္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက်ဆင္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားနည္းေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ ျပည္တြင္းတြင္ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္မ်ား တံု႔ေႏွးေနမႈ၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားနည္းေနျခင္းမ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္ အေျခအေနမ်ား၊ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ား စသည္တို႔သည္ ၂၀၁၉ ၏ လက္ေတြ႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ပံုေဖာ္ေနသကဲ့သို႔ပင္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ေစေရးတြင္ အေသးစားစီးပြားေရး Micro Economy ႏွင့္ အႀကီးစား စီးပြားေရး Macro Economy ႏွစ္ခုစလံုး ပါဝင္ေနသည္။ အေသးစား မိုက္ခ႐ိုအဆင့္စီးပြားေရးကို ပစ္ပယ္ထား၍မရႏိုင္သလို အႀကီးစား မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးကိုလည္း ပစ္ပယ္ထား၍ မရႏိုင္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မိုက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူဝါဒ၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေျခအေနမ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ လူမႈတန္ဖိုး စသည့္ဘက္စံုက႑မ်ား ဆက္စပ္ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက႑အသီးသီးတြင္ ေရရွည္အခ်ိန္ယူ၍ေျပာင္းလဲရမည့္ က႑မ်ားရွိသကဲ့သို႔ လတ္တေလာ ေျပာင္းလဲေပးရမည့္က႑မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္က႑မ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေပမည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးစားေပး၍မရႏိုင္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ေဆာင္႐ြက္မွသာ ဟန္ခ်က္ညီေသာ တည္ျငိမ္မႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္တန္းတူ အေရးပါေသာ၊ လူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအမ်ားဆံုးေသာ စီးပြားေရးကိုလည္း ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ လူထုႏွင့္ကင္းကြာေနဆဲဟု ဆိုရပါမည္။ ႏိုင္ငံ၏ ယေန႔စီးပြားေရးသည္ ျမင့္တက္လာသည့္ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္အတူ အလယ္အလတ္လူတန္းစားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာစိုးရိမ္ေသာကမ်ား၊ က်ပ္တည္းလာသည့္ စားဝတ္ေနေရးမ်ားကို ဟန္ခ်က္မထိန္းႏိုင္ေသးေခ်။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ အေျပာင္းအလဲကာလျဖစ္သည့္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္အလိုက္ စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ သိသာစြာျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုလွ်င္ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနသည္ အျပဳသေဘာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမလား၊ အပ်က္သေဘာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမလား သံုးသပ္ရန္လိုပါမည္။ ယေန႔ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ကေတာ့ လူထုအေပၚ ဂယက္ႀကီးစြာ ႐ိုက္ခတ္ေနသည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။

လႈပ္ျမင္း

ငယ္စဥ္က ယေန႔ေခတ္လို အိုင္တီပစၥည္းမ်ားမရွိ အျခားေဖ်ာ္ေျဖ ေရးပစၥည္းမ်ားလည္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသႏၲရလက္လုပ္ကစားစရာမ်ားျဖင့္သာ ကစားခဲ့ရသည္။ ယင္းကစားစရာပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ လႈပ္ျမင္းေခၚ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမင္း႐ုပ္စီးၿပီး ကစားခဲ့ရသည္။ ျမင္း႐ုပ္ျဖစ္၍ ျမင္းစီးသကဲ့သို႔ စီးရေသာ္လည္း ႀကိဳက္သေလာက္စီး ထိုေနရာမွ မေ႐ြ႕။ ေရွ႕ေနာက္သာ လႈပ္ေနသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္လည္း လႈပ္သာလႈပ္၍ မေ႐ြ႕ေသာ လႈပ္ျမင္းသဖြယ္ဟု ျမင္မိပါသည္။

သိန္းထြန္း (IR)