News

POST TYPE

OPINION

လူႀကီးမ်ား အေကာင္း မႀကိဳက္ၾကေစလိုပါ
06-Sep-2018

ေလာကတြင္ လူတိုင္း အေကာင္းႀကိဳက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူမႈနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကရေသာသူမ်ားအေနႏွင့္မူ မႀကိဳက္သင့္ေသာ အေကာင္းမ်ားရွိသည္။ မည္သူမဆို မိမိတို႔တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္းမွာ ေကာင္းေသာသတင္း၊ ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကိုသာ ျမင္ခ်င္ၾကားခ်င္ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အရွိတရားကို မ်က္ကြယ္မျပဳမိဖို႔ေတာ့ လိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္သည္။ အေကာင္းႀကိဳက္သည္ဆိုျခင္းမွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပကတိအရွိတရားကို လက္မခံႏိုင္ျခင္း၊ လက္မခံရဲျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

အေကာင္းႀကိဳက္ေရာဂါ

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူႀကီးလုပ္ခဲ့သူမ်ားထံတြင္ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းမွာ အေကာင္းႀကိဳက္လြန္းေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ သတင္းေကာင္းေတြကို ႀကိဳက္သည္။ Report ေတြမွာပါေသာ ကိန္းဂဏန္းအေကာင္းေတြကို ႀကိဳက္သည္။ သတင္းဆိုးဆိုလွ်င္မႀကိဳက္။ ကိန္းဂဏန္းေတြ ဆိုးေနလွ်င္ မႀကိဳက္။ သို႔ႏွင့္ ေအာက္လူမ်ားမွာ အဆိုးဆိုလွ်င္ မတင္ျပရဲေတာ့ေပ။ အေကာင္းေတြသာေ႐ြးၿပီး တင္ျပၾကရသည္။ မလႊဲသာလို႔ သတင္းဆိုးေတြကို တင္ျပမိလွ်င္လည္း လူႀကီးမ်ား၏ၿငိဳျငင္မႈကို ခံရစၿမဲျဖစ္သည္။ သည္လိုႏွင့္ အေကာင္းႀကိဳက္တတ္လြန္းေသာ လူႀကီးမ်ားထံသို႔ ေကာင္းေသာသတင္းႏွင့္ ေကာင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ တင္ျပလာရင္း ပကတိ အေျခအေနမွန္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာလာရပါေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဆိုးမရွိ၊ အေကာင္းေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားၾကရသည္မွာ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ ရရွိမႈ

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကဆိုလွ်င္ သမၼတကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္ရရွိဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ရရွိဖို႔ ကိစၥကို အထူးအေလးထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ ေဈးသတ္မွတ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ား ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ လူဦးေရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ရရွိမွသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး အခ်က္အလက္အမွန္ေတြကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ အမွန္ရရွိမႈကို အေလးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သမၼတကိုယ္တိုင္ပင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔သည့္အခါတိုင္း ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ရရွိေအာင္လုပ္ၾကဖို႔ အလ်င္းသင့္သလို ေျပာဆိုတိုက္တြန္းေလ့ရွိတာကို ေတြ႔ရသည္။ ယခင္အစိုးရကို အမႊမ္းတင္လိုျခင္းမဟုတ္။ ပကတိ ေျမျပင္အခ်က္အလက္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္လို႔ရလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကို ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ယခင္အစိုးရလည္း နယ္ပယ္အားလံုးအတြက္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အေကာင္းႀကိဳက္တတ္ေသာ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ေျမျပင္အေျခအေနမွန္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ကိန္းဂဏန္းအေကာင္းမ်ားကို တင္ျပေနမႈမ်ားမွာ ယခုထက္တိုင္ ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္သူကတျခား၊ အစိုးရကတျခား ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သည္အတြက္ လူႀကီးေတြမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ အေကာင္းမႀကိဳက္ဘဲ အမွန္ကိုသာ ႀကိဳက္ၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ အမွန္တရားဆိုသည့္အတြက္ ခါးေကာင္း ခါးပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခါးကို လက္ခံႏိုင္မွ ျပည္သူ႔ဘဝႏွင့္ လက္ေတြ႔က်က် နီးစပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ

သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ရရွိမႈကိစၥမွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ေအာက္ေျခမွ အႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ လူႀကီးၿငိဳျငင္မွာ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရား ေပါ့ေလ်ာ့မႈအေပၚမွာ အျပစ္တင္ခံရမည္ စိုးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ “အပ်က္”ကိုတင္ျပမိလို႔ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မိမိအား တာဝန္ေပးလာမည္ကို ေရွာင္လႊဲလိုေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း စသည့္အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခအေနမွန္ကိုမတင္ျပဘဲ ခ်န္လွပ္ထားသည္မ်ား ရွိတတ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ - လမ္းပ်က္ေနသည္ဟု တင္ျပမိလွ်င္ ဘယ္တံုးကလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ပ်က္သလဲ ဆိုေသာေမးခြန္းေတြကို ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္သလို ၿပီးလွ်င္ ျပန္ျပင္ဖို႔အတြက္လည္း တာဝန္ေပးခံရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ လမ္းေကာင္းေနပါသည္ဟု တင္ျပလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္မ႐ႈပ္ေတာ့။ အေျပာအဆို မခံရေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကိုေတာ့ လမ္းအသံုးျပဳေသာ ျပည္သူမ်ားက ခံၾကရေလသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၾကရေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈေတြ မ်ားလာေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၎တို႔ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း တက္မလာေၾကာင္း ျငင္းဆိုသြားခဲ့သည္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးလာေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စစ္တမ္းတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အရ ေတြးစရာရွိလာသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ား မေရာက္ရွိသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ ဘာေၾကာင့္ သတင္းအမွန္ မေပးၾကပါသနည္း။

သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မရရွိမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအတြက္ ႀကီးမားေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေစပါသည္။ ယခု ဆြာေရေလွာင္တမံျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သတင္းသိခြင့္မရခဲ့ေပ။ တမံ၏ေရပိုလႊဲ ၿပိဳက်အၿပီး နာရီအေတာ္ၾကာမွ ျပည္သူကို အသိေပးခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္းမ်ား ကင္းမဲ့ခဲ့သည့္အတြက္ လူေပါင္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဆိုရလွ်င္ တမံေရပိုလႊဲမက်ိဳးေပါက္မီကပင္ တမံအေျခအေနကို စိစစ္တိုင္းတာၿပီး အေျခအေနမွန္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈကို အထင္းသားျမင္ခဲ့ရသည္။ ပိုဆိုးသည္က ျပည္သူဘ႑ာေငြျဖင့္ထုတ္ေဝၿပီး အစိုးရအာေဘာ္ေတြကိုသာ ေဖာ္ျပေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွာ ႀကံ့ခိုင္မႈေကာင္းမြန္ၿပီး စိုးရိမ္စရာမရွိဟု ထုတ္ျပန္ေရးသားခဲ့တာ ေတြ႔ရသည္။ ယင္းသတင္းပါၿပီးေနာက္ ယခုျဖစ္စဥ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ မည္သူေတြမွာ တာန္ရွိပါသနည္း။ မည္သို႔တာဝန္ခံၾကပါမည္နည္း။ တကယ္တမ္း ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီသိရွိခြင့္ မရခဲ့သည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္မႈမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္လြန္းလွေသာေခတ္မွာပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရသည္မွာ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွေပသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ မရရွိျခင္းမွာ အေၾကာင္းအရင္းႏွစ္မ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးေတြကိုယ္တိုင္က သတင္းေကာင္းေတြကိုသာ ႀကိဳက္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခကလူမ်ားမွာ သတင္းေကာင္းေတြကိုသာ တင္ျပေနရသျဖင့္ တကယ့္ သတင္းအမွန္မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ေအာက္လူေတြကိုယ္တိုင္ကပင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ကင္းမဲ့လြန္းေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေအာက္ေျခမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ေတာ့ ရွင္းပါသည္။ လူႀကီးက အေကာင္းႀကိဳက္တတ္လွ်င္ အေကာင္းေတြခ်ည္းသာ တင္ျပမည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔၏ဘဝ ရပ္တည္မႈက အဆင္ေျပမည္။ လူႀကီးမႀကိဳက္တာေတြ တင္ျပမိလွ်င္ ဒုကၡ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔အတြက္ လူႀကီးေတြကိုယ္တိုင္က အေကာင္း မႀကိဳက္တတ္ဖို႔လိုပါသည္။ အေကာင္းထက္ ပကတိအရွိအမွန္အတိုင္းသာ တင္ျပၾကဖို႔ တိုက္တြန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေအာက္ေျခကလည္း အမွန္အတိုင္း တင္ျပရဲၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔လူႀကီးေတြထံ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ားေရာက္ရွိမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အစိုးရသည္ ျပည္သူထံမွလည္း သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္ကို ရေအာင္ယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္သလို ျပည္သူကိုလည္း မွန္ကန္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေပးသင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးခဲ့သည့္အက်င့္ ဆိုးျဖစ္သည့္ လူႀကီးမ်ား အေကာင္းႀကိဳက္တတ္သည့္အက်င့္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ အေကာင္း၊ အဆိုးဆိုတာထက္ သတင္းအမွန္၊ အခ်က္အလက္အမွန္ေတြကိုသာ ႀကိဳက္ၾကဖို႔ လူႀကီးမ်ားကို အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ လက္ေတြ႔ဘဝႏွင့္တစ္သားတည္း က်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သတင္းေကာင္းထက္ သတင္းမွန္တင္ျပသူကိုသာ ပို၍ အသိအမွတ္ျပဳေပးေသာ ဓေလ့တစ္ခုကိုပ်ိဳးေထာင္ေစလိုသည္။ ထို႔အတြက္ လူႀကီးမ်ား အေကာင္းမႀကိဳက္ၾကေစလိုပါ ... ။ ။

ဝင္းကို