POST TYPE

OPINION

ေဝေလေလ (Daily, Vol-6/No-120)
28-Aug-2018

ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မည္သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖစ္ေစ သတင္းကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့မသိဘဲ တစ္ဆင့္စကားျပန္ၾကားရျခင္း၊ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ အေပၚယံသံုးေလးေၾကာင္းခန္႔သာ ဖတ္ရျခင္း၊ မိမိေလးစားအားက်သူတစ္ဦးဦးက လက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္းစေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကသူ မ်ားစြာေတြ႔ရသည္။

ထိုသူတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ အဖြဲ႔အစည္း၊ အင္အားစုတစ္ခုက တာဝန္ေပးထားသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ခံ၊ ဆဲဆို၊ ေျမႇာက္ပင့္ေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိႏွင့္ အေသြးတူ၊ အေရာင္တူ၊ အဖြဲ႔အစည္းတူဘက္မွ မ်က္စိစံုမွိတ္ ေထာက္ခံကာ ယင္းႏွင့္မတူျခားနားအျမင္ရွိသူမ်ားကို မ်က္စိမွိတ္ ဆန္႔က်င္တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ အဖ်ားအနားေလာက္သာသိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ျဖင့္ ေဝဖန္၊ ျပစ္တင္၊ ေထာက္ခံ၊ ခ်ီးက်ဴးတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအမ်ိဳးအစား သံုးစုစလံုးတြင္ တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ႐ုပ္ႏွင့္ စိတ္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ပညာေရးေရခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္၊ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျခေျချမစ္ျမစ္၊ တိတိက်က်၊ ပိုင္းပိုင္းဆစ္ဆစ္ သိမထားျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နားလည္ႏိုင္ေအာင္လည္း ေလ့လာသင္ယူမႈ မရွိသူ အသံုးခ်ခံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အသံုးခ်ခံတို႔သည္ မည္သည့္နယ္ပယ္တြင္မွ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ မရွိေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေရးကိစၥတစ္ခုကို ဖန္တီးသည့္အခါတိုင္း ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ေစခိုင္းခံရသူ အရပ္စကားျဖင့္ ေဝေလေလသမားမ်ားဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေဝေလေလဆိုသည္မွာ “သူမ်ားေယာင္လို႔ လိုက္ေယာင္၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိ”ဆိုသကဲ့သို႔ ျပႆနာတစ္ခု၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခု၊ အမႈကိစၥတစ္ရပ္ကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္၊ မသိရွိဘဲ အမ်ားက အမွန္ဆိုက အမွန္၊ အမွားဆိုက အမွား သံေယာင္လိုက္တတ္သူမ်ားကို ကင္ပြန္းတပ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အေရၿခံဳအၾကမ္းဖက္လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ားမွာ အဆိုပါ ေဝေလေလမ်ားေၾကာင့္ ပိုက်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနက် မ႑ိဳင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ျပႆနာမ်ားကို အလြဲပံုေဖာ္၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မထိုက္တန္ေသးေၾကာင္း ေအာက္လမ္းနည္းျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္လိုသူမ်ားက ေဝေလေလမ်ားကို ခုတံုးလုပ္သြားတတ္သည္။

လက္ရွိ အရပ္သားအမ်ားစုပါဝင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သမွ် မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ အလြန္အကြၽံ ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပေနသူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိသူမွန္သမွ်အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္ခ်ကန္ေက်ာက္ေနသူမ်ားကိုလည္း သေဘာတရား အသိမပါဘဲ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည့္ ေဝေလေလမ်ားရွိေနေပသည္။

ထို ေဝေလေလ အမ်ိဳးအစားရွိသူတို႔ကို အသံုးခ်ကာ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေပရာ ခိုင္လံု၊ တိက်မႈႏွင့္ လက္ေတြ႔မက်ေသာ ေကာလာဟလဆန္ဆန္ သတင္းမ်ားကို အၾကားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေပၚယံဆန္ေသာ သတင္းစကားမွ်ျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝျဖန္႔ခ်ိမိပါက မိမိကိုယ္တိုင္ ေဝေလေလျဖစ္သြားကာ ေဝေလေလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစရန္ အားကူေပးသူလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၈-၈-၂၀၁၈)

( ၅ - ၁ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)