News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယူေကက မိတ္ေဆြရင္းအျဖစ္ ဆက္လက္ကူညီသြားလို
27-Aug-2018

လြန္ခဲ့ေသာသံုးလက ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလး၊ မေကြးမွ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ဘားအံမွ ျပင္ဦးလြင္ စသည့္ေဒသ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဤႏွယ္ လွပေသာႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ေလ့လာမွတ္သားရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အခြင့္ထူးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အထူးတလည္ ေႏြးေထြးေသာႀကိဳဆိုမႈကို ခံယူရသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားအျပားက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေပၚထားသည့္ ခ်စ္ခင္မႈအတြက္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားကို ေဝခြဲမရျဖစ္ေနေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ထူးကဲေသာေဆာင္႐ြက္ခ်က္ကို သူတို႔ သိရွိေနၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေငြေၾကးေပးအပ္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေရးေရးမွ် သတိထားမိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေပၚလာေသာအသံမ်ားကိုလည္း သူတို႔ ၾကားထားၾကရၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဝဖန္ျခင္း၊ မေက်မနပ္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လ်က္ရွိၾကသည္ဟု ယူဆေနၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အေနအထားကို ရွင္းျပလွ်င္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာလူထု၏ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ခံယူထားပါသည္။ ယမန္ႏွစ္က ဤႏိုင္ငံမွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေထာက္အပံ့တြင္ ၿဗိတိန္အခြန္ထမ္းမ်ား၏ေငြထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးအလွဴရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ တိုးတက္ေကင္းမြန္လာေစရန္ ပံ့ပိုးလ်က္ရွိကာ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ LIFT ႏွင့္ 3MDG အစီအစဥ္မ်ားကို လွဴဒါန္းရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အႀကီးဆံုးအလွဴရွင္ ျဖစ္ျပန္ပါသည္။ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာပညာေရး ရရွိေစေရး၊ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူထုအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ မိလႅာေရဆိုးႏုတ္စနစ္ ရရွိလာေရး၊ လူေပါင္းတစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္ လံုၿခံဳမႈရရွိေရးတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမွာ အေဝးလံအသီေခါင္ဆံုး ရပ္႐ြာအသိုင္း အဝိုင္းမ်ားထဲအထိ ႏိုင္ငံတစ္လႊားကို ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ဇာတိမ်ိဳးႏြယ္မေ႐ြး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမေ႐ြး၊ တည္ေနရာမေ႐ြးတြင္ ရွိေနေသာ လူ႔ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ဆံုး လူထုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီပံ့ပိုးေပးလိုပါသည္။ ပိုမိုျငိမ္းခ်မ္း၊ ပိုမိုဝေျပာၿပီး ပိုမိုဒီမိုကေရစီ နည္းက်သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ရန္ အားထုတ္ရာတြင္ ျမန္မာလူထုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေအာင္ျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒါကို ဘာ့ေၾကာင့္လုပ္ေနၾကပါသနည္း။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ၿခိဳးၿခံေနရခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သံုးႏိုင္သည့္ေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ အထိ သံုးစြဲေနၾကပါသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာတစ္လႊားမွ အဆင္းရဲဆံုး၊ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ဆံုးလူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ထက္သန္စြာ ကတိကဝတ္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မကေသး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ ကုန္သြယ္ေရးအရပါ အေရးႀကီးေသာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ နည္းက်သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား အားလံုးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဤမွ်အထိ ေထာက္ခံပံ့ပိုးေပးေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါေငြကို သံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ လြယ္သူမ်ားအား ကူညီျခင္းသည္ သမၼာကမၼႏၲမွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝေျပာသာယာလာျခင္းမွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အထူးတလည္ ေၾကာင့္ၾကမကင္းျဖစ္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ယခင္တစ္ပတ္က ႏွစ္ပတ္လည္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ARSA (အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္) ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈမွာ ARSA (အာရကန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ ေရးတပ္) ၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အင္အားမညီမွ်စြာ တံု႔ျပန္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တားဆီးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိမႈတို႔က ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ပါသည္။

ကနဦးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေရာ၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သည့္စစ္ဆင္ေရးမ်ားကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေရးကိစၥမ်ားမွာ ကာလေတာင္တာ ရွည္ၾကာလွၿပီျဖစ္သလို နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈက အေျခအေနကိုသာ ပိုဆိုးလာေစခဲ့ပါသည္။ မႏွစ္က တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမ၊ ကေလးငယ္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ မွာ ထိတ္လန္႔လြန္းသျဖင့္ ဘာကိုမွမယူဘဲ အစုအၿပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာႀကီးတုန္လႈပ္သြားေစသည့္ အတိုင္းအဆအထိ ျပင္းထန္လွသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေရးအခင္းကို ယင္းက ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ထြက္ေျပးသြားၾကသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေနအထား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈအေနအထားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သို႔ပင္ယူဆထားေစကာမူ ထိုသူတိုင္းမွာ လူသားသာလွ်င္ ျဖစ္ေနသည္မွာေတာ့ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ေသြးကြဲသြားေစခဲ့ၿပီး လူတိုင္းမွာ ယခင္ကထက္ပင္ ပိုမိုဆင္းရဲႏြမ္းပါးလာခဲ့ပါသည္။ လယ္ယာေျမမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ယခင္ကထက္ အစားအစာ နည္းပါးလာခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရဆိုလွ်င္ ယင္းမွာ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေအာင္ မလုပ္ရေသးေသာ ေဘးဒုကၡပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတစ္ခုက ယင္းတို႔၏ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားအား ဤႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရမ်ားကလည္း သူတို႔၏ သဒၶါတရားထက္သန္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တပ္မေတာ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ကန္႔သတ္လိုက္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပပါသည္။ 

အရပ္သားအစိုးရက သည္တိုင္းရပ္ၾကည့္မေနသည္ကေတာ့ ထင္ရွားပါသည္။ သူတို႔သည္ ကိုဖီအာနန္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္လည္း နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ မိမိတို႔ စြန္႔ခြာထားရစ္ခဲ့ရေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္မဟုတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္သာ ေနရမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဒုကၡသည္မွ် မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မူဝါဒမ်ားက ဆက္လက္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ေနဦးမည္ဆိုလွ်င္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွာလည္း ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းလံုၿခံဳသည္ဟု ခံစားၾကရမည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးမႈမ်ား တည္မွီရာ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား၊ ေဈးမ်ားအား လူတိုင္းမေရာက္ႏိုင္၊ အသံုးမျပဳႏိုင္ပါက စီးပြားေရးမွာလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ မဟုတ္ပါ။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ဤအတိုင္းအဆရွိသည့္ အေရးအခင္းမ်ိဳးကို မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် မိမိဘာသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကလည္း ယင္းသို႔ေျဖရွင္းလိမ့္မည္ဟု မည္သူကမွ် မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား အသင့္ရွိေနၾကပါသည္။ ကုလသမဂၢမွာလည္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သလို ကူညီလိုလ်က္လည္း ရွိပါသည္။ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ လူအမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံ့ပိုးကူညီရန္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ေတာ့ ရွိဖို႔လိုပါသည္။ အေကာင္းဆံုး မည္သို႔ကူညီႏိုင္မည္ကို တြက္ဆႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္လႊားသို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါသည္။ 

လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ား၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ ရရွိခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈ၊ က်န္ရွိေနေသးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ကုလသမဂၢလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ခ်ျပႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကို ရပါလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအားေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ ကမၻာႀကီးက လြန္စြာထက္သန္လ်က္ရွိသလို ကူလည္း ကူညီေပးခ်င္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခြင့္အေရးေပးရန္ေတာ့ လိုပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမဟုတ္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မိတ္ေဆြမ်ားသာျဖစ္ပါသတည္း။

ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီး ဒန္ခ်က္

ဒန္ခ်က္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ယခုႏွစ္ဇြန္လဆန္းက စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။