News

POST TYPE

OPINION

တိုးတက္ေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (Daily, Vol-6/No-112)
19-Aug-2018

ျမန္မာလူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသံုးမ်ားတြင္က်ယ္ေနေသာ “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္သည္ အေပၚယံအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္ပါက လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ဟုတ္ေယာင္ေယာင္ သေဘာရွိသည္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့္ပါမူ သူေကာင္းမွ ကိုယ္ေကာင္းမည္၊ သူဆိုးလွ်င္ ကိုယ္လည္း ဆိုးမည္၊ တုတ္ တုတ္ခ်င္း၊ ဓား ဓားခ်င္းဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္သေဘာ မေဆာင္လွေပ။

ျမန္မာလူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုကိုၾကည့္လွ်င္ သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္မဆိုးပါ ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း မိမိႀကံဳေနရသည္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရား႐ံုး၊ ရဲစခန္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္၊ အမႈရင္ဆိုင္မႈႏွင့္ တိုင္တန္း၊ အမႈဖြင့္လွစ္မႈ အမ်ားစုမွာ သင္ဆိုး၍ ကြၽႏု္ပ္ ဆိုးရသည္ဆိုေသာ ျပႆနာတို႔၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အၾကားတြင္ရွိေသာ လူမႈေရး အဖုအထစ္ႏွင့္ မေျပလည္မႈ အမ်ားစု၏ ရင္းျမစ္ အေၾကာင္းရင္းမွာ သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါဆိုေသာ သေဘာတရားျဖင့္ ဆက္ဆံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အလားတူ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးမ်ားတြင္လည္း သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္မဆိုးပါ ဆိုေသာ ခံယူခ်က္ဆန္ဆန္ သေဘာထားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား၊ မယံုမၾကည္ သံသယမ်ား၊ နားလည္မႈ အလြဲမ်ားျဖင့္ ေရွ႕မေရာက္ျဖစ္ေနျခင္းဟု သံုးသပ္ရသည္။

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးလာသည္မွာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈဆိုင္ရာ အဆံုးအမမ်ား၏ ဩဇာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဆင့္ပြား ျဖန္႔ခ်ိေဝငွသူမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ သီလ လံုၿခံဳမႈ၊ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ နာယူ လက္ခံသူမ်ား၏ စိတ္အခံႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ ေက်ာင္းတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေရခ်ိန္ အနိမ့္၊ အျမင့္အေပၚ မူတည္၍လည္း ခံယူ၊ က်င့္သံုး၊ လိုက္နာ၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကြာျခားသြားတတ္သည္။ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ အဆံုးအမႏွင့္ ပညာေရးတို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္သည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အတြင္း၊ အျပင္တန္ဖိုးမ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ အနိမ့္၊ အျမင့္ ျပ႒ာန္းေပးသည္။

ေအးျမ သာယာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လိုပါက “သင္ေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ မဆိုးပါ”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေနရာတြင္ “သင္ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းပါမည္” ဆိုေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စိတ္အေထြေထြ ရွိတတ္သည့္ သဘာဝ၊ အတၲကို ေရွ႕တန္း တင္တတ္သည့္ လူ႔သေဘာတို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသာ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ ထိုေဆာင္ပုဒ္မ်ိဳး က်င့္သံုးရန္ မလြယ္ကူေပ။

အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ “သင္ဆိုးတိုင္း ကြၽႏု္ပ္မဆိုးပါ”၊ “သင္မေကာင္းလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ိဳး က်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ပင္ ထိုလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရန္ ေသခ်ာေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၈-၂၀၁၈)
(၈-၂-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)