News

POST TYPE

OPINION

မိတ္ေဆြေကာင္း အေရးႀကီးသည္ (Daily,Vol-6/No-106)
12-Aug-2018

လူတို႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ ရွိၾကေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသည့္ဒဏ္ကိုမူ ခံႏိုင္ရည္ မရွိၾကဆိုေသာ စကားမွာ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားစု နားလည္ လက္ခံထားေသာ ဆံုးမဆို႐ိုးစကား တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ သာမန္ သူလိုငါလို ဘဝ သို႔မဟုတ္ မထင္မရွား ဘဝတြင္ ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကေသာ္ျငား  မ်ားစြာ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာတစ္ခုခု ျပည့္စံုသည့္ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ေလာကဓံကို ခံႏိုင္ရည္ မရွိသည့္သေဘာကို ဆိုလိုသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔သဘာဝအရ သာမန္ အေျခအေန တစ္ခုမွ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ဥစၥာ ျမင့္မားသြားသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက မိတ္ေဆြေကာင္း ရွားသြားတတ္ေၾကာင္း ေရွးပညာရွိမ်ားက လက္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သာဓကျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္၊ အမိန္႔ေပးပိုင္ခြင့္ အထူးျမင့္မားသည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားအေပၚ စိတ္ေတာ္ သိ၊ ေဗာင္းေတာ္ညိတ္ အမတ္မ်ားသာ ခစားသကဲ့သို႔ ႀကံစည္၊ အားထုတ္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္သမွ် ေထာက္ခံေပးသူမ်ားသာ ဝန္းရံေနတတ္သည္။

ပုထုဇဥ္အဆင့္သာ ရွိေနေသးသူ မည္သူမဆို အထက္ဆိုခဲ့ပါ “ခ်မ္းသာ”သည့္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ မရွိေသာေၾကာင့္ မိမိေျပာသမွ် အရာရာ အႀကိဳက္လိုက္၊ ေထာက္ခံ၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ ခ်ီးပ၊ အမႊမ္းတင္၊ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၾကသူမ်ားကိုသာ ပစား၊ ခ်ီးေျမႇာက္၊ ေနရာေပး၊ အသံုးခ်တတ္ၾကသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အတြင္းပိုင္း အရည္အခ်င္း အားနည္းသူမ်ားသည္ အာဏာရွိသူ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ၊ ဩဇာႀကီးသူမ်ားကို လိုသည္ထက္ပို၍ ခတြား၊ ဦးၫြတ္ကာ ဒူးေထာက္ဘုရားထူးၿပီး ၎တို႔လိုခ်င္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးယူေလ့ ရွိတတ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေျမႇာက္ပင့္ခ်ီးပမႈမ်ားကို ယစ္မူးသြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းေနသည္မ်ား၊ မွားယြင္းေနသည္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည္မ်ားကို ေစတနာျဖင့္ ဟန္႔တား၊ ထိန္းသိမ္း၊ ေဝဖန္၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပသူ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားကို အေလးမထားေတာ့ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထား တတ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္သမွ် ေထာက္ခံ၊ ေခါင္းညိတ္၊ လက္ခုပ္တီးေပးျခင္းသည္ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘဝင္ျမင့္သြားေစရန္၊ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစရန္ အဆင္းကို ဘီးတပ္ေပးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။ 

ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံမႈမ်ားအေပၚ သာယာယစ္မူးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၏ မည္သို႔ေသာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံေပးခ်က္ကိုမဆို နားခါးလာတတ္ၿပီး ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းတို႔ကိုပင္ ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထား လာတတ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္မွသည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အထိ အဆင့္အလိုက္ ရွိေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္သြားပါက အနားတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္း နည္းသြားတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းသာမက ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္း နယ္ပယ္အထိပါ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၂-၈-၂၀၁၈)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၄ - ၁ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)