News

POST TYPE

OPINION

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး(Daily, Vol-6/No-104)
09-Aug-2018

ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေရခံေျမခံမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔သာ ေဆာင္ရြက္သည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာစနစ္ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံတို႔တြင္မူ အစိုးရက အရာရာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ အလြန္းသင့္သူမ်ားကိုသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ကာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ေတြ႔ရသည္။

အထက္ဆိုခဲ့ပါ အေျခအေနႏွစ္ရပ္သည္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို စီးပြားေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ခြဲျခားပိုင္းျဖတ္ေပးၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံကာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လက္ရွိက်င့္သံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာစနစ္ကို ေကာက္ခ်က္ခ်သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဆိုပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္းတာၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ သြားေနသေလာ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ သြားေနသေလာ တိက်စြာ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဗဟိုဦးစီးပံုစံမ်ိဳး တရားဝင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာစနစ္ကို က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း အာဏာသံုးရပ္ကို ခြဲျခားက်င့္သံုးသည့္စနစ္ကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္က်င့္သံုးကာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္တာဝန္ယူစဥ္က ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအရိပ္ အုပ္မိုးေနခဲ့ျခင္းကို သေဘာမတူလွေသာ္ျငား နားလည္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသက္တမ္း ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ရွစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္မူ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား အထူးသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ပင္ ဆက္လက္၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္းက်ပ္စြာရွိေနေသးျခင္းမွာ နားလည္ရခက္လွသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို သီးျခားလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ စည္ပင္သာယာဥပေဒႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအမ်ားစုပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားက အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးျခင္းမွာ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရတို႔၏ အေျခခံက်ေသာ တာဝန္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သာယာလွပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အလို႔ငွာ လူထုက တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္စနစ္ သို႔မဟုတ္ မူေဘာင္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးၿပီး ယင္းမူေဘာင္ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေရး၊ လိုအပ္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ သတိေပး၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပမ်ား စည္ပင္သာယာလွပေရးကို ၿမိဳ႕လူထုက ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးေသာ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တာဝန္ယူစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ မူေဘာင္မ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို ႏိုင္ငံသား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီ၊ မညီ စစ္ေဆး၊ အတည္ျပဳ၊ လက္ခံျခင္းတို႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔အားျဖင့္မူ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္အမ်ားစုကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းတို႔မွာ ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ထူးမျခားနား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ျပမ်ား စည္းကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ ႀကီးထြားလာျခင္း၊ မလိုအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အခ်ိန္မတိုင္မီ ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ၊ အခ်ိန္၊ လုပ္အားတို႔ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္သြားျခင္းႏွင့္ အခန္႔မသင့္ပါက တန္ဖိုးရွိလွေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း ကဲ့သို႔ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစားၾကရသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရးကဲ့သို႔ ခက္ခဲနက္နဲလွေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ႀကီးမ်ား မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကပင္ တရားဝင္ေပးအပ္ထားေသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပင္ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ျပက္ရယ္ျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၈-၂၀၁၈)