News

POST TYPE

OPINION

ရွစ္ေလးလံုးကို အားနာစိတ္ထားပါ (Daily, Vol-6/No-101)
06-Aug-2018

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး လူထုအံုႂကြ ဆႏၵျပမႈႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ အတုယူစရာ၊ သင္ခန္းစာယူစရာ၊ သတိထားဆင္ျခင္စရာ၊ ေနာင္တရစရာ၊ စက္ဆုပ္ရြံ ရွာဖြယ္ရာ၊ ထိတ္လန္႔အံ့ဩဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွ ယေန႔ကာလထိတိုင္ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာတို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္ခ်ိန္ မ်ားစြာရွားပါးခဲ့ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲကာ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္က မ်ားသည္။

လူထုတစ္ရပ္လံုးနီးပါး ပါဝင္ေသာ ေသြးစည္းညီၫႊတ္မႈကိုျပပါဆိုလွ်င္ ၁၃၀ဝျပည့္အေရးေတာ္ပံု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတို႔သာ ထင္ထင္ရွားရွားျပႏိုင္သည္။

ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ရာတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း ၉၁ ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ခံလိုသူ၊ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုလားသူ၊ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးရလိုသူစသျဖင့္ ကြဲျပားေသာ အယူအဆမ်ားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈႀကီး အႏွစ္သံုးဆယ္ျပည့္ေျမာက္ေသာ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ထိုစဥ္က ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆို၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္စြန္႔လႊတ္သြားခဲ့သူတို႔ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ မည္မွ်ရရွိေနၿပီနည္း သို႔မဟုတ္ က်န္ရွိေနခဲ့သူမ်ားက မည္မွ်တာဝန္ေက်ၾကသနည္းဟု ေမးစရာရွိေပသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးကာလက ေသအတူရွင္မကြာ အတူတကြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူ အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ပင္ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈ မည္မွ်ရွိသနည္း၊ ရွစ္ေလးလံုးကာလေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အဖိအႏွိပ္၊ အကြပ္အညႇပ္ ေအာက္တြင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားလာခဲ့သူ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မည္မွ်နားလည္မႈ ရွိသနည္း၊ ရွစ္ေလးလံုးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ မတရားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ အာဏာရခဲ့ေသာပါတီကို အတိုက္အခံျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အျပစ္ရွာ၊ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္၊ ဖမ္းဆီး၊ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္မ်ားကို ယေန႔ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အာဏာရလာခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ေနပါသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။

ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သူမ်ားေျဖဆိုရန္ ခက္ခဲမည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကိုယ္တိုင္ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံခဲ့သူအခ်ိဳ႕အတြက္လည္း မ်ားစြာ ခက္ခဲေနေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာသည္ အရာရာကို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ထိုစဥ္က မိမိတို႔က်ရာ ေနရာမွ  တက္ညီလက္ညီ ပါဝင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ယေန႔ ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္း ထိုသို႔ ပါဝင္ခဲ့သူအားလံုး ႀကိဳးစား အားထုတ္၊ စြန္႔လႊတ္၊ အနစ္နာခံ၊ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျခင္း၏ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္သည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေၾကာင့္ၾက ပူပန္မႈကင္းစြာ တန္းတူရည္တူ ပညာသင္ခြင့္၊ မိမိတို႔ကိုယ္စြမ္း ဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် မွ်တစြာ စီးပြားရွာခြင့္၊ ႀကီးပြားတိုးတက္ခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခြင့္၊ မိမိတို႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တရားမွ်တစြာ ေတာင္းဆိုခြင့္၊ မိမိတို႔ တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အာဏာသံုးရပ္ကို ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳခြင့္၊ အာဏာသံုးရပ္က ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သည္မ်ားအနက္ မိမိတို႔ မရွင္းလင္း၊ မသဲကြဲ၊ နားမလည္သည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေစာေၾကာ၊ ေမးျမန္းခြင့္ စသျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ၊ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္၏ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ညီၫႊတ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား အဘယ္မွ် ရရွိေနၿပီနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။

က်ယ္ျပန္႔ေသာ အာဏာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ ပညာေရးေလာက မဆိုထားႏွင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအတြင္း၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုအတြင္းတြင္ပင္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ေရခံေျမခံ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မညီေသးဘဲ ယခင္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ားႏွင့္ သံတူေၾကာင္းကြဲ ျဖစ္ေနျခင္းကို ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတြင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့သူမ်ားကို အားနာစိတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၈-၂၀၁၈)