News

POST TYPE

OPINION

ၿပိဳင္တူေလွ်ာက္ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ပံုလမ္းႏွစ္သြယ္
04-Aug-2018

အေျခအေနတစ္ခုက မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း (Peace) ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးျခင္းမဲ့ေသာ အျဖစ္သနစ္မ်ားမွ ကင္းေဝးရာဟု အဘိဓာန္မ်ားက ေယဘုယ်ဆိုသည္။ ေအးခ်မ္းစြာ သြားလာ၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္၊ ပညာသင္ၾကား၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳ၊ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား မျပဳႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ကလူျပဳေနသည့္အေျခအေနကို မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟု ဆိုရေပမည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ရသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း Peace Building ဟု ေခၚသည္။ ျဖစ္ေနေသာစစ္ကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မျဖစ္ေတာ့ေအာင္၊ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္သြားေအာင္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ တကယ္တမ္း စစ္မျဖစ္႐ံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီဟုေတာ့ ဆိုႏိုင္႐ိုး မဟုတ္ပါေပ။ 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈအရ ျဖစ္ေနေသာ ငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ Structural Violence မ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာအရကို ျဖစ္ေန က်ဴးလြန္ေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ Cultural Violence မ်ားကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မွ အျပည့္အဝျငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္။ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသူမ်ား Peace Practitioners တို႔က အေျခအေနေကာင္းေနေသာ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ Positive Peace ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ရွိေနေသာ မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္လိုသည့္ Peace Practitioners မ်ား နယ္ပယ္လိုက္ အဆင့္လိုက္တြင္ ရွိအပ္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရေသာအလုပ္ျဖစ္သည္။ စကားမ်ားစြာ ေျပာရသည္။ ထိုသို႔ လူအမ်ားႏွင့္ စကားေျပာညႇိႏိႈင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ Key People Approach ေခၚ အဓိက ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေျခအေနကို ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ More People Approach ေခၚ အဆင့္လိုက္ ျပည္သူပါဝင္ေသာ လူေတြ အမ်ားႀကီးကို ပါဝင္လာေစေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ လူထုအင္အားကို ခ်ဥ္းကပ္မႈထက္ အဓိက Key Stakeholders အက်ိဳးရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူႏိုင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပိုကဲသည္။ လူထုပါဝင္မႈ၏ အေရးပါမႈကို သိပ္အားမကိုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပင္လံုညီလာခံ ေထာက္ခံပြဲမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံု ဆုေတာင္းပြဲမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီတို႔က လုပ္သေလာက္ေတာ့ လုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ Peace Building သီအိုရီအရ စစ္မွန္ေသာ More People လူထုပါဝင္မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ဖန္တရာေတေနၿပီျဖစ္ေသာ လူထုအင္အားျပပြဲမ်ား အဆင့္သာျဖစ္သည္။ 

Key People Vs More People ေလာ၊ Key People With More People ေလာ

အဓိက Key People မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ အနာဂတ္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေပရာကား ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းသည္ အေရးပါေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ တရားဝင္ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာႏိုင္ျခင္းပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။ Key People ခ်ဥ္းကပ္မႈဗ်ဴဟာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးႀကီးေသာ မ်က္ႏွာစာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ အျခားမ်က္ႏွာစာ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာ More People ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုလည္း ဝါဒျဖန္႔၊ အင္အားျပ႐ံုမွ်သာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆာေလာင္ေသာ လူထုရွိေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထည့္ဝင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ျမင္သင့္ပါသည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳေပးရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမ်ားသည္ ပင္လံုခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္အတူ More People ခ်ဥ္းကပ္မႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ထပ္ အဓိက ကစားသမားမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ယင္းသို႔ လူထုေဆြးေႏြးမႈ Public Consultation မ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ျဖင့္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္။

လူထုကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသိပညာေပးျခင္းသည္လည္း Peace Building ၏ More People ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဏာရအစိုးရ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔က ၎တို႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား စုေဝးေစကာ ၎တို႔၏ မူဝါဒအစဥ္မ်ား Policy Agenda မ်ားကို သင့္ျမတ္လွပါေၾကာင္း စုေဝးေျပာၾကားျခင္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသိပညာေပးျခင္းဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ ပဋိပကၡမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ေျဖရွင္းပံု၊ အသြင္ေျပာင္းပံု၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ သာတူညီမွ်၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းတို႔၏ အလွတရားမ်ားကို လူထုသိေစရန္ တရားဝင္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားမွျဖစ္ေစ၊ Media ေပါင္းစံုမွျဖစ္ေစ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတိႀကီးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္ပါသည္။

နိဂံုးအေနႏွင့္ဆိုရေသာ္ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ရန္အတြက္ လူႀကီးမ်ား စကားေျပာဆို သေဘာတူညီမႈ ရဖို႔လိုသည္။ တရားဝင္ ကတိကဝတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား လိုသည္။ ထို႔အတူ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ တိမ္ျမဳပ္ေနသည့္ ပဋိပကၡကင္းစင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသိႀကီးေသာ အသင့္ရွိေသာလူအုပ္ႀကီးလည္း လိုသည္။

သန္႔ဇင္စိုး