News

POST TYPE

OPINION

လာအိုေရကာတာ က်ိဳးေပါက္ျခင္း
04-Aug-2018

(၁)

လာအိုႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲေရကာတာႀကီး မက်ိဳးေပါက္ခင္က ဤေရကာတာႀကီး က်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သိၾကပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးကဆိုလွ်င္ မျဖစ္မီ သံုးရက္ႀကိဳ၍ ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သိခဲ့ပါသည္။ ေရကာတာထိပ္တြင္ ေျမနိမ့္ဆင္းေနသည္မွာ ၄ လက္မခန္႔ရွိေၾကာင္း သိခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေရေအာက္တြင္ေနၾကေသာ ေက်း႐ြာသူ၊ ေက်း႐ြာသားမ်ား မသိခဲ့ၾကပါ။ တကယ္က ဒလေဟာက်ဆင္းလာေသာ ေရေတြက ေက်း႐ြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ား၊ လူအမ်ား၊ လူတို႔ေကၽြးေမြးထားေသာ တိရစၧာန္မ်ားကို သိမ္းက်ံဳး ယူေဆာင္သြားပါေတာ့သည္။

(၂)

ကုမၸဏီမ်ားက ေရကာတာႀကီး က်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာအိုအာဏာပိုင္မ်ားထံ သတင္းပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားမွာ လူမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ပါၿပီ။ ယခုအခ်ိန္အထိ လူ ၂၇ ဦး ေသဆံုးၿပီး လူမ်ားစြာမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယားသတင္းဌာနက ေၾကညာရာတြင္ ေျမာက္ပိုင္း (Stung Treng) ေဒသမွ လူဦးေရ ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးၿပီးပါၿပီ။

ယခုအခါ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားက က်န္ေသာလူမ်ားကို ကူညီေနၾကရာ တစ္ပါတီစနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနေသာ ဤအစိုးရအဖို႔ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ သံသယဝင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေရကာတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားအပါအဝင္ ကုမၸဏီတို႔အေနႏွင့္ မည္မွ်အထိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ Xe-Pian, Xe-Namoy ပါဝါကုမၸဏီကို ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမွ အစိုးရကုမၸဏီတို႔ကိုစုေပါင္း၍ JV Joint Venture အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ထိုေဂ်ဗီမွ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ဆည္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကသည္။

လာအိုႏိုင္ငံအစိုးရသတင္းဌာနက ကနဦးေၾကညာရာတြင္ ေရကုဗ မီတာ ၅ ဘီလီယံမွ် လႊမ္းမိုးခံရသည္ဟုဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျပင္ဆင္ေၾကညာရာတြင္ ဘီလီယံတစ္ဝက္မွ်သာ ရွိပါေတာ့သည္။ ၁၇ ဒသမ ၁၇ ကုဗေပမွ်သာရွိသည္။ ဤပမာဏသည္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္းတစ္တိုင္းလံုး ၂၈ ေပအနက္မွ်အထိ ေရနစ္ျမဳပ္ႏိုင္သည္။ ကိုရီးယားကုမၸဏီ ၂ ခုကေပးေသာ ရီပို႔မွာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ “သူတို႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စ၍သိခဲ့ပါသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ေရကာတာႀကီးၿပိဳက်သည္အထိ ဆိုး႐ြားသြားပံုကို ႀကိဳတင္သိရွိပါသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား ရွိေနသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရကာတာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရကာတာထိပ္တြင္ ေျမသားၿပိဳဆင္းေနမႈမွာ ၄ လက္မခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ Water Power ေခၚ ကုမၸဏီက ေတာင္ကိုရီးယားပါလီမန္တြင္ ဤအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားမွာ ေရကာတာမ်ားတြင္ ရွိတတ္ၿမဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခ်ိန္က ရာသီဥတုဆိုးပံုမ်ိဳးတြင္ ပို၍ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုျဖစ္ရပ္ကို ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ၂၂ ရက္ေန႔ေရာက္ေသာအခါ ေျမႀကီးၿပိဳဆင္းေနေသာ ေနရာ ၁၀ ေနရာမွ်ေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ထိုေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပင္ပကိရိယာမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုလိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားမွာ တနလၤာေန႔ ညေန (၂၃ ရက္) ေန႔ ညေနခင္းဆိုသည္မွာ အလြန္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သည္။

SK Engineering အဖြဲ႔မွာ ဤေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ တာဝန္ယူရေသာအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ေရကာတာ၏အေပၚပိုင္းမွာ ျပႆနာတက္ေတာ့မည္ကို တနဂၤေႏြေန႔ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သိရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သူတို႔သည္ ေရကာတာမွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို သိၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး အနီးဆံုးေက်း႐ြာမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုနယ္မွ ပို၍တာဝန္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (Provincial Government) ကို အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းမွသာ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေရကာတာကို ျပဳျပင္မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

တနလၤာေန႔တြင္ (Saddle Dam D) မွာ ႐ြာသြန္းေသာ မိုးေရေၾကာင့္ အလြန္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ေနၿပီး ေအာက္ေျခမွ ႐ြာမ်ားကို ျမင့္ရာအရပ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။

တနလၤာေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရကာတာမွ ေရေပါက္က်မႈမ်ားမွာ ထိန္းမရေတာ့ဘဲ ပထမဆံုး႐ြာေတြမွာ ေရျမဳပ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ သတင္းရရွိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလံုးက သူတို႔၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေရကာတာပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို မိုး ဆိုး႐ြားစြာ႐ြာမႈဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ရျခင္းမွာ ေရကို လိုသည္ထက္ပို၍ ေလွာင္ထားျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ႀကီးမားေသာ မိုး႐ြာသြန္းမႈကိုမူ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥကို ဆိုး႐ြားေသာ ရာသီဥတုေၾကာင့္ဟု အျပစ္ပံုခ်ျခင္းမွာ သဘာဝမက်လွေပ။

ကုလသမဂၢကမူ ဤေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ႐ြာရွစ္႐ြာမွာ ထိခိုက္ပ်က္စီးရၿပီး တကယ္ထိခိုက္ခံရေသာ လူမ်ားကမူ ထိခိုက္ေသာေက်း႐ြာမ်ားမွာ ၁၁ ႐ြာမွ် ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်း႐ြာမ်ားမွာ လူသူအေရာက္ေပါက္ခက္ခဲၿပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာရာသီမ်ိဳးတြင္ ပို၍သြားလာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ ယခုခ်ိန္အထိ အကူအညီမေပးႏိုင္ေသးေသာသူမ်ား၊ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္ေသးေသာလူမ်ား ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥျဖစ္ၿပီး တံတား ၁၄ စင္းမွာ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးသြားၿပီဟု ကုလသမဂၢကေျပာသည္။ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မွာ ၁၄၉၄ ေလာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ကယ္ႏိုင္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာမ်ား၊ ေလွမ်ားျဖင့္သာ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေဒသမွာ (Attapen Province) ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရအခ်ိဳ႕တဲ့ဆံုးေနရာလည္းျဖစ္သည္။

အက္တာပန္ (Attepen) ၿမိဳ႕မွ ၃ နာရီေက်ာ္ ကားေမာင္းသြားရေသာ ဆိုး႐ြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၆ ရက္ေန႔က စစ္တပ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေမာ္လန္တီးယားလုပ္သူမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေလွငယ္ကေလးမ်ားစြာႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူတို႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ မိမိတို႔အိမ္မ်ားရွိရာသို႔ ျပန္လာေနၾကၿပီး ၎တို႔၏အိမ္မ်ားမွာ ေရႏွင့္ေမ်ာပါသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရသည္။

Unicef အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကမႈ သူတို႔ အိမ္ေထာင္ ၁၅၀၀ အတြက္ ဆပ္ျပာမ်ား၊ ဂ်ာရီကင္း (JerryCan) မ်ား အျခားလိုအပ္ ေသာအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အျပည့္အစံုရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျပႆနာမွာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္ေဝးကြာေသာအရပ္မ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင့္ သူတို႔ကိုေတြ႔ဖို႔ရာပင္ မလြယ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ႐ြာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ သူတို႔ကို ေသေစေလာက္ေသာ အႏၲရာယ္ႀကံဳေနရသည္ကို ႀကိဳတင္မသိရွိၾကဟုဆိုသည္။ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္တစ္ဦးကမူ သူ႔ကိုအနီးအနား႐ြာမွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ေဘးကင္းရာကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ေၾကညာသည္ကို မသိရွိရေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

(၃)

ေရအားလွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က ေရကာတာတစ္ခု မတည္ေဆာက္မီ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ လူမႈေရး စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္က ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ၾကည့္ၾကရသည္။ ၂ ႏွစ္၊ ၃ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ယူၾကရသည္။ တက္သုတ္႐ိုက္ဆံုးျဖတ္ပါက ေရကာတာမ်ားသည္ လူတို႔ကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရွာေပးသည့္နည္းတူ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ေပးမည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခု လာအိုကိစၥတြင္ ဆည္မ်ား၏ေအာက္၌ ငါးေမြးသူမ်ားရွိၾကရာ ထိုငါးမ်ား၏ (Eco System) ကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္သျဖင့္ ထိုငါးမ်ား အသက္မရွည္ႏိုင္၊ ငါးကိုသာ အဓိကပ႐ိုတင္းအျဖစ္ အားထားေနၾကသူ မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုသူမ်ားအဖို႔ စားစရာေပ်ာက္သြားျဖင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္

Ref: Laos Dam builders were aware of trouble: Mike Ives: July 28 NewYork Times