POST TYPE

OPINION

ပညာျပေသာဝန္ထမ္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္ရမည့္အစိုးရ
02-Aug-2018

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ဝန္ထမ္းေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ပညာျပမႈေတြရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒါက ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ မထူးဆန္းပါ။ သို႔ေသာ္ ဒါကို ဘယ္လိုျပဳျပင္မလဲဆိုသည္ကိုေတာ့ အေသအခ်ာေျပာသြားတာ မေတြ႔ခဲ့ရ။ ဒါမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးမစကားဆန္ဆန္ ေျပာသြားတာပဲရွိသည္။ အက်ိဳးတိုင္းတြင္ အေၾကာင္းဆိုတာ ရွိသည္။ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြျပင္ဆင္ႏိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရလဒ္ ပိုေကာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ယခုျပႆနာအတြက္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ရွာေဖြမိပါသည္။

ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထဲတြင္ ဗ်ဳ႐ိုကရက္ ယႏၲရားသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ယခုအစိုးရလက္ထက္မွ ဒါမ်ိဳးႀကံဳရသည္မဟုတ္။ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ၏ ကနဦးအစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာကတည္းက ယခုလိုျပႆနာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳခဲ့ရသည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တိုင္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာသူမ်ားကို လူမွန္ေနရာမွန္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုေလာက္ မဆိုးခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသလဲ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ပညာျပသည္ဟု အစိုးရက စြပ္စြဲသည္။ ဒါက အျပစ္တင္ျခင္း (Blame) ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းေတြဘက္က ျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ေျပာစရာေတြရွိေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာခြင့္မရွိ။ အဆင္မသင့္လွ်င္ မိသားစု ထမင္းအိုးကြဲသြားႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပႆနာ၏ ႐ႈေထာင့္အစံုကို ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ အျပစ္ရွာလွ်င္ အျပစ္သာေတြ႔မည္။ အေျဖရွာႏိုင္မွ လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ႏိုင္မည္။ တကယ္တမ္းေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အားနည္းခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါသည္။

၁။ သက္ဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ အားနည္းျခင္း၊

၂။ မလိုအပ္ဘဲ အဆင့္ဆင့္႐ႈပ္ေထြးလွေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးျခင္း၊

၃။ ဌာနတြင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ထားမႈအေပၚ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထိန္းညႇိမထားႏိုင္ျခင္း၊

၄။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၲရားကို အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျမႇင့္တင္ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းျခင္း၊

၅။ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ အရည္အခ်င္းပိုင္းက ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနျခင္း အစရွိသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အထင္းသားျမင္ရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆိုခဲ့ပါအခ်က္တို႔ကို အရင္ဆံုး ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒစီးဆင္းမႈက ပိုမိုျမန္ဆန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေျပာသလို လက္ရွိအစိုးရဌာနမ်ား၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ား ကို တြန္းကန္ဆန္႔က်င္သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ မွန္သေလာက္ မွန္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္မွလာေသာ အရာရွိမွမဟုတ္။ မည္သည့္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ပင္ျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ စံသတ္မွတ္မႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားေတြက တစ္မ်ိဳးစီရွိၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလို “မူဝါဒခုခံမႈ” ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးက ရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြအားေကာင္းၿပီး ဌာနတြင္းလုပ္ငန္း ခ်ိတ္ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပံုစံမ်ားကို စနစ္တက်ျပဳျပင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေခါက္႐ိုးက်ိဳးစ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ပြဲစားေခတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၲရားသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံေအာက္မွာ လိုအပ္သလို ပံုသြင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ အက်င့္စ႐ိုက္ပိုင္းမွာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အ႐ိုးစြဲလာခဲ့ေသာ အလုပ္လုပ္မႈပံုသဏၭာန္ကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ အခ်ိန္ယူၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္း ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ ဌာနတြင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဟူသည္မွာ အတိအက်မရွိ။ ဟိုလူကိုပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီးသည္လူကို ေနာက္ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေလ့ရွိေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ တိက်ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆိုတာမရွိဘဲ လူအလိုက္၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါအလိုက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုေျပာင္းလဲၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကေသာ စနစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အရင္ဆံုး ဒီလိုအမူအက်င့္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ပါမစ္တစ္ခုေလွ်ာက္ဖို႔၊ လိုင္စင္တစ္ခုေလွ်ာက္ဖို႔အေရး မလိုလားအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားစြာခံေနသျဖင့္ အျမန္ၿပီးဖို႔ ပြဲစားကို အားကိုးၾကရသည္။ ပြဲစားဆိုသည္မွာလည္း အမွန္တကယ္ေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝစားေသာက္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဘာသာ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာသည္။ လုပ္စရာအဆင့္ေတြက အမ်ားႀကီး။ ပြဲစားႏွင့္အပ္လွ်င္ျမန္သည္။ အလုပ္မပ်က္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အိမ္ထိလာပို႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ပြဲစားေခတ္ျဖစ္သြားသည္။ ဤသည္မွာ ပ်က္စီးေနေသာစနစ္၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

လာဘ္ေငြေပးရန္မလို

အစိုးရဌာနတိုင္းလိုလိုမွာေတြ႔ရေသာ စာတမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္က “လာဘ္ေငြေပးရန္မလို” ဟု ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုက ေလွာင္ေျပာင္သည့္အေနႏွင့္ စာလံုးမ်ားကို မလိုအပ္သည့္ေနရာ ျဖတ္ေတာက္ဖတ္႐ႈၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလည္းဆိုရေလာက္ပါသည္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ အသားက်လာခဲ့ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၲရားကို ျပည္သူက ခ်က္ခ်င္းယံုၾကည္ဖို႔ဆိုသည္မွာ မလြယ္ပါ။ ျပည္သူက ခ်က္ခ်င္းမယံုၾကည္သလို ဌာနမ်ားကလည္း ခ်က္ခ်င္းႀကီး သန္႔ရွင္းသြားဖို႔ မလြယ္ကူႏိုင္ပါ။ တကယ္တမ္းလာဘ္မစားဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ရမွာမဟုတ္။ လာဘ္စားလို႔ရႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲထားေသာအမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပင္ရမွာျဖစ္သည္။ မလိုအပ္ဘဲ မ်ားျပားေနေသာ လုပ္ထံုးအဆင့္ဆင့္ကို ျပင္သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဝန္ထမ္းေတြကို ဘာလုပ္ေပးၾကမလဲ

ဝန္ထမ္းမ်ားကို အျပစ္တင္ေနျခင္းသည္ အေျဖမဟုတ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား စည္းစနစ္တက်လုပ္တတ္ဖို႔၊ အရည္အေသြးပိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုမည္။ အရည္အေသြးနိမ့္ပါးေသာအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိ။ သည့္အတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းေလာက္ႏွင့္ အဆင္မေျပ။ လိုအပ္သည့္အရည္အေသြးပိုင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တာဝန္ယူစီမံေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔လိုသည္။ အရည္အေသြးပိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပး႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း မျပည့္စံုေသး။ ဝန္ထမ္းမ်ား လူမႈဘဝ ဖူလံုေရးႏွင့္ ဘဝအနာဂတ္ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္အတြက္လည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းခြင္သာယာမႈႏွင့္ ႀကိဳးစားမႈအလိုက္ ရာထူးတိုးတက္ခန္႔ထားျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ စနစ္တက်ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ လံုေလာက္ေသာအတတ္ပညာ သင္ၾကားေပးမႈမရွိ၊ ဘဝရပ္တည္မႈခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနရ၊ ေနစရာပင္အဆင္မေျပ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာက ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္းစနစ္၊ အလုပ္မွာေသေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလည္း အထက္လူႀကီးႏွင့္ နီးစပ္သူ ေပးႏိုင္ကမ္းႏိုင္သူမ်ားသာ ရာထူးတက္ေနရာေကာင္းရ ... ဟူေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းကား မည္သို႔မွ် ေကာင္းလာႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေပ။

ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေပါင္းစပ္မႈ

အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားက အစိုးရကို ပညာျပေနၾကသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ ဝန္ထမ္းငယ္ေတြဆိုတာထက္ ဌာဆိုင္ရာအႀကီးအကဲအဆင့္ေတြကို ေျပာလိုဟန္ရွိပါသည္။ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဌာနတြင္းမွာ လုပ္သက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ အႀကီးအကဲျဖစ္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ဌာန အေၾကာင္းကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အသိဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ အထက္လူႀကီး (ေ႐ြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားဝန္ႀကီး) က ဌာန၏ အေျခအေန၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔ကို မသိနားမလည္ဘဲ ထင္သလိုမူဝါဒခ်မွတ္လာလွ်င္ ၎တို႔က ပညာသားပါပါ တံု႔ျပန္ၾကေပမည္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ထံုးစံအတိုင္း ဇြတ္အတင္းလုပ္ယူခ်င္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိသည္။ လက္ေအာက္ဌာန၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေျခအေနကို နားမလည္။ သည္မွာတင္ ေပကပ္ေနျပလိုက္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အခုအခံႏွင့္ ေတြ႔ေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အေျခအေနအရ လက္ေတြ႔မက်ႏိုင္တာေတြ ရွိတတ္သည္။ ဒါကို အႀကီးအကဲလုပ္သူ (ဝန္ႀကီး) က သိနားလည္ဖို႔လိုသည္။

အခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ မတတ္ေျမာက္ထားဘဲ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ကာ ေနရာရလာသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ သာ၍ဆိုးေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးက “ငါဝန္ႀကီးပဲ ငါခိုင္းရင္ လုပ္ရမွာေပါ့” ဟူေသာပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝါျပတတ္သည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ဘာတစ္ခုမွနားမလည္ဘဲ ပါဝါသာ ျပတတ္ေသာဝန္ႀကီးအတြက္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ပညာျပန္ျပတာ ခံရျခင္းသည္လည္း မထူးဆန္းပါဟု ဆိုရေပမည္။

ဆိုရလွ်င္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအၾကားမွာ အက်ိဳးစီးပြား၊ တန္ဖိုးထားမႈေတြက မတူညီတတ္ၾကေပ။ ဒါကို နားလည္ထားဖို႔ အထူးလိုအပ္သည္။ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈေတြ မတူညီေသာ သဏၭာန္ႏွစ္ခုကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ညႇိႏိႈင္းေပးႏိုင္ပါမွ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံအစိုးရက ခန္႔အပ္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လက္ရွိဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မွ မူဝါဒစီးဆင္းမႈ၊ အေကာင္အထည္မႈျမန္ဆန္ၿပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အေရးႀကီးေသာလိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလိုပါသည္။

၁။ အစိုးရအေနျဖင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ တတ္သိနားလည္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ 

၂။ ဌာနတြင္းအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အျပန္အလွန္ညႇိႏိႈင္းမႈႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားကို လိုအပ္လိုလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

၃။ မိမိဌာန၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို သိျမင္ၿပီး ခ်မွတ္မည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊

၄။ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ား၏ အရည္အေသြးကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ထုတ္ယူအသံုးခ်တတ္ျခင္း၊

၅။ ဌာနတြင္း ျပင္ဆင္စရာရွိေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အဂတိကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ညီၫြတ္ျခင္း၊ မွ်တေစျခင္း၊ အခ်ိန္ယူစီမံျခင္း၊ 

၆။ လူမွန္ေနရာမွန္ထားတတ္ျခင္းႏွင့္ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ကိုတာဝန္ခံသည့္အခါ မိမိတို႔မ်က္ႏွာေကာင္းရဖို႔ထက္ ဌာန၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ခ်ိန္ဆၿပီး ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ကိုသာ တာဝန္ယူရန္၊ ဌာန၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာကိစၥမ်ားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျငင္းဆန္ျခင္း အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို အေသအခ်ာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဝန္ထမ္းကပညာမျပႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ပညာျပည့္ဝေနဖို႔လိုမည္။ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဘယ္ဝန္ထမ္းမွ ပညာျပလို႔မရ။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း အရည္အေသြးျမင့္ေနသင့္သည္။ ဝန္ထမ္းေတြ ပညာျပတာခံရၿပီ ဆိုကတည္းက သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲျဖစ္သူ၏ အရည္အေသြးပိုင္းကို အရင္ဆံုးေမးခြန္းထုတ္သင့္သည္။ ကိုယ့္ဌာနကိုယ္မႏိုင္လို႔ ထြက္လာေသာအသံျဖစ္သည္။ ဘယ္လို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မလဲဆိုေသာ အေျဖကို ရွာၾကေစခ်င္သည္။ ဒါက တိုင္းသိျပည္သိ ညည္းညဴေနရမည့္ကိစၥမဟုတ္။ တစ္ဖက္သားကို တရားခံရွာၿပီး အျပစ္တင္လိုက္႐ံုျဖင့္ မိမိအားနည္းခ်က္ေတြကို ဖံုးကြယ္လို႔ရၿပီဟု ထင္မွတ္မေနသင့္ပါ။ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းကား ႏွစ္ႏွစ္သာက်န္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ကာလအတြင္း ဝန္ထမ္းႏွင့္ အစိုးရ အတြဲညီညီျဖင့္ စနစ္တက်ေပါင္းစပ္ေပးၿပီး ျပည္သူအတြက္ အားသြန္႐ုန္းေစခ်င္သည္။အျပစ္တင္တာထက္ အေျဖကိုရွာတတ္ျခင္းကသာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းေတြပညာျပလွ်င္ အစိုးရက ဒီထက္ပိုၿပီးအရည္အေသြးျပည့္ဝေအာင္ႀကိဳးစားသင့္သည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ပညာမျပေစခ်င္ပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း အရည္အေသြး ပိုျမင့္မားေစခ်င္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ “ဝန္ထမ္း” ႏွင့္ “အစိုးရ” အေကာင္းဆံုးေပါင္း စပ္လုပ္ကိုင္ရင္း မူဝါဒေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း . . . . ။

ဝင္းကို