News

POST TYPE

OPINION

သမၼတ၏ ကနဦး ေျခလွမ္းမ်ားေလာ (Daily, Vol-6/No-97)
01-Aug-2018

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အမ်ားႀကိဳတင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့သူ ဦးဝင္းျမင့္ကို မဲအမ်ားစုျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သမၼတရာထူးအတြက္ ႀကိဳတင္လ်ာထားေသာ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ယခင္ထက္ပို၍ ဖိဖိစီးစီးကိုင္တြယ္ရန္ ကနဦးေျခလွမ္းဟု ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိေပသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အသစ္တစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီးပါက ယခင္သမၼတေဟာင္းက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ားေနရာတြင္ သမၼတအသစ္က ၎၏လူမ်ားျဖင့္ အစားထိုး ခန္႔အပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မူလက လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ားအျပားကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ထမ္းေဆာင္နိုင္မည္ဟု အထင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးရာထူး အပါအဝင္ မ်ိဳးစံုေထြျပားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ နာယက၊ ဥကၠ႒ တာဝန္မ်ားစြာ ရယူထားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲကို လက္ေတြ႔ ျဖတ္သန္းၾကည့္သည့္အခါ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖိအား မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္လာရသည့္အခါ အသက္အရြယ္အရ ႀကီးစြာ ပင္ပန္းလာျခင္းကလည္း သမၼတအသစ္ကို ၎၏လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ိဳ႕ လႊဲအပ္ဖြယ္ရွိမည့္ အရိပ္အေျခ ရွိေနေပသည္။

မ်ားစြာ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕၏ အေျခခံ အသိပညာ၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Political Will ေခၚ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ေစတနာတို႔အေပၚ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အားမလိုအားမရ စိတ္ပ်က္စျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္းမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကန္႔လန္႔တိုက္လို၍ေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေပးအပ္ရမည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အခ်ိန္ဆြဲမႈ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ျပည္သူအေပၚ ေမာက္မာခက္ထန္မႈ၊ အခြင့္အာဏာ အလြဲသံုးမႈ၊ မေလ်ာ္ဩဇာ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိေနဆဲ ဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းဆိုးမ်ားကိုလည္း ကိုင္တြယ္၊ ျပဳျပင္၊ အစားထိုး၊ ျဖဳတ္ပယ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားစုက ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည္။

သမၼတသစ္သည္ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္မႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔အား သမၼတ႐ံုးက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ရာထူးရယူၿပီး လပိုင္းအတြင္း စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ျပည္သူမ်ားအားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနေသာ စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွစ္ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဝဖန္ စတင္ကိုင္တြယ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ အထူး ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ေအး႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ အြန္လိုင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြး ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က် စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ထံ ၫႊန္ၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က ေပးအပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း အပါအဝင္ အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင္သာထင္သာ ရွိလာေစရန္ ျပသႏိုင္မည့္ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ိဳး တစ္နည္းအားျဖင့္ “ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ”ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျမင္ေတြ႔လိုၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ သမၼတတာဝန္ကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ေနရာတြင္ အစားထိုးဝင္ ေရာက္လာသူ ဦးဝင္းျမင့္အေပၚ ယခင္သမၼတကဲ့သို႔ အေဆာင္အေယာင္ ျဖစ္လာမည္ေလာ၊ အရည္အခ်င္း ျပသခြင့္ရမည္ေလာ ဒြိဟစိတ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၈- ၂၀၁၈)