News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့လူမႈတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းသြားသေလာ (Daily, Vol-6/No-95)
30-Jul-2018

ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာအနက္ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုးမွာ ျမန္မာ့လူမႈတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းလာသေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ အြန္လိုင္းလူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾကေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အျမင္႐ႈေထာင့္ အသီးသီးမွ ေပးေနၾကေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ျမင့္မားစြာ ရွိခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာသေလာ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းေမးစရာ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမုန္းစကားပါေသာ အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္မ်ားက ဘာသာတရားတို႔၏ အစစ္အမွန္ အဆံုးအမတို႔ႏွင့္ ညီပါ၏ေလာဟု ထပ္ဆင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္အခါ ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေနရာ၊ ေဒသ၊ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး မခြဲျခားဘဲ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကျခင္းမွာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ မည္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မွ် မတူေသာ ျမင့္မားသည့္ လူမႈတန္ဖိုးျပယုဂ္မ်ား ျဖစ္ေနျပန္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယေန႔ အြန္လိုင္းလူမႈေရးကြန္ရက္ကို အသံုးခ်၍ လြန္ကဲေသာ ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ အစြန္းေရာက္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ ကြဲျပားမႈကို အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အယူအဆမ်ား ေခါင္းေထာင္လာၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဆက္ဆံျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာမ်ား ေနရာအႏွံ႔ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိသည္။

အထင္ရွားဆံုးမွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ အထူးဩဇာ သက္ေရာက္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လက္ယာစြန္းဝါဒီဆန္ေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္းႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္ယာစြန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အႏိုင္ရရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လက္ယာစြန္းမ်ား ေခါင္းေထာင္လာျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေလာကအတြင္း အထူးစိတ္ဝင္တစား ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ရင္းျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးဆေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္ယာစြန္းဝါဒီမ်ား ေခါင္းေထာင္လာျခင္းမွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ တန္ျပန္သည့္ သေဘာဟု ဆိုႏိုင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ယင္းလက္ယာစြန္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည့္အတြက္  ၾကက္ဥႏွင့္ ၾကက္မ ျပႆနာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ကမာၻ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အတိတ္ကာလ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပန္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္လွ်င္ ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ေသာ လူမႈတန္ဖိုး အနိမ့္၊ အျမင့္ အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ေခါင္းေထာင္သည္၊ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျမင့္မားလာသည္ ဆိုေသာ အဆိုးေက်ာ့ သံသရာမွ ႐ုန္းထြက္ရန္မွာ ျမင့္မားေသာ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား ခံယူ၊ တည္ေဆာက္၊ က်င့္သံုးၾကရန္ လိုေပသည္။

အေျခခံအားျဖင့္ ေဂါတမဗုဒၶ ေဟာၾကားဆံုးမခဲ့သည့္ ေမတၲာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးသည္ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားကို စံနမူနာအျဖစ္ ခံယူက်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈတန္ဖိုးမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ ဘာသာတရားကို အျခားဘာသာမ်ားထက္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည္၊ ပို၍ စစ္မွန္သည္ဟု လက္ခံထားၾကသူ အမ်ားစု ရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ အေနႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ဗုဒၶ၏ အေျခခံအဆံုးအမ ျဖစ္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးႏွင့္ ယွဥ္၍ ႐ႈျမင္ႏိုင္လွ်င္ပင္ လူမႈတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းသြားစရာ အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀-၇-၂၀၁၇)
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၅-၂-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)