News

POST TYPE

OPINION

ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ (Daily, Vol-6/No-91)
25-Jul-2018

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက (မဟန)ႏွင့္ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျငင္းပြားမႈ၊ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းအား အေရးယူမည့္သတင္း ထြက္ေပၚမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ မ်ားစြာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ မဟနႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔အၾကား တရားဝင္မႈ အျငင္းပြားျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားျခင္း၊ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ သံဃာထုႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း အစခ်ီကာ ထိုအျငင္းပြားမႈမွတစ္ဆင့္ သံဃာမ်ားဂိုဏ္းကြဲျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက သတိျပဳ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၾကရန္ဟု နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ အားေပးကူညီေထာက္ပံ့မႈရွိေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ကို အသြင္ေျပာင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းကိစၥကိုမူတည္ကာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ စိုးရိမ္ခ်က္မွာ မထူးဆန္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္သည္ သာမန္စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းေလာ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို အေရးယူမည့္သတင္းေၾကာင့္ တန္ျပန္ၿခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာေလာ မကြဲျပားေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္ဆံုးအပိုဒ္ပါ စာသားမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ဆိုေသာ စာသားသည္ မဟနႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအၾကား သာမန္အျငင္းပြားမႈကိုပံုႀကီးခ်ဲ႕ကာ ထိုသို႔ ျဖစ္သြားခ်င္သေလာဟူသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသေဘာ ဆန္ေနေပသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စနစ္တက် အကြက္ခ်ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္နီေမွာ္ အေရးအခင္းကိုအစျပဳကာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားသို႔ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအေယာင္ျပ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား ကူးစက္သြားခဲ့ေသာ ဝမ္းနည္းမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ခါးသီးလွေသာ အေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံကာ ျပည္သူလူထုထံတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကိုအသံုးခ်၍ ပဋိပကၡႏွင့္ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မ်ားစြာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈရွိေနသည့္အေလ်ာက္ မ်ားစြာ သတိထား ဆင္ျခင္မႈရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၏ စိုးရိမ္မႈေလာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေလာ မကြဲျပားသည့္ ေၾကညာခ်က္ပါ အျငင္းပြားမႈသည္ သံဃာေလာကအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္သာ အဓိက သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တိုက္႐ိုက္တာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ရေပသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ အျပစ္တင္ အဆိုးေျပာမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္ျခင္းမွာ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ သဘာဝက်ေသာျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအားနည္းခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ မ႐ိုးသားေသာပံုစံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အက်ပ္ကိုင္ေသာနည္းလမ္း၊ သိမ္ဖ်င္းေသာနည္းလမ္းႏွင့္ အကုသိုလ္ကဲေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသံုး၍ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မ်က္ေစာင္းထိုးလာပါက အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းမွ အရည္အခ်င္းနိမ့္က်သူ အခ်ိဳ႕ထက္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္ေနေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၇-၂၀၁၈)