News

POST TYPE

OPINION

ဘတ္ဂ်က္ကာလ အေျပာင္းအလဲၾကားက ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ရွိ မရွိ
25-Jul-2018

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေတြကို ျပန္လည္ စတင္က်င္းပေနၾကပါၿပီ။ ဒီအစည္းအေဝး စတင္က်င္းပလွ်င္ က်င္းပျခင္း ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝသံုးစြဲေရး စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရေငြေတြအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အစီအစဥ္တစ္ခု ပါရွိလာတာေတြ႔ခဲ့ရသလို ဒီအစီအစဥ္ဟာ ယခုရက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ကိစၥေတြအတြက္ လူထုအထဲမွာ အသံမ်ိဳးစံု ထြက္ေပၚေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းခဲ့တာကေတာ့ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာစတင္မယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကာလ ေျပာင္းလဲျခင္းအစအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ၊ အစိုးရဌာနေတြက ခြဲေဝသံုးစြဲေဆာင္႐ြက္ၾကမယ့္ သံုးေငြေတြ၊ သူတို႔ရရွိၾကမယ့္ရေငြေတြပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွာ ျပန္စမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကာလအတြက္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးမွာ သမၼတရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုရင္ ရေငြဟာ ၂၀,၀၅၁ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး သံုးေငြဟာ ၂၄,၉၅၄ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ ၄၉၀၃ ဘီလီယံျဖစ္တာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ လိုေငြႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးဟာ ၄ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ရေငြေတြအထဲမွာ ျပည္ပအကူအညီရေငြ က်ပ္ ၆၈၂ ဘီလီယံနဲ႔ ျပည္ပ ေခ်းယူရေငြ က်ပ္၂၁၉၁ ဘီလီယံတို႔ပါဝင္တာ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရဲ႕လိုေငြအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပံုေငြမွ ေထာက္ပံ့ေပးေငြ က်ပ္ ၁၇၉၄ ဘီလီယံလည္း ထိုအသံုးစရိတ္ေငြထဲမွာ ပါဝင္တာေတြ ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ပဲ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းမိႏိုင္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ဒီဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈဟာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ အစ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနခဲ့တာကို စာရင္းဇယားေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီႏွစ္စတင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစလို႔ ယခု ၇ ႏွစ္တာကာလ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (Budgetd Eficit) ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၂၉၂၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၂၇၅၃ ဘီလီယံ၊၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၃၆၁၄ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး ယခု အစိုးရလက္ထက္၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ၃၇၅၇ ဘီလီယံနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာမူ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ ၄၁၂၈ ဘီလီယံတို႔ အသီးသီး ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အခုဆိုရင္ ၄၉၀၃ ဘီလီယံ ရွိခဲ့တာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္အရဆိုရင္ လိုေငြျပမႈဟာ ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုရပါဘူး။ ဘတ္ဂ်က္စနစ္အရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လိုေငြျပတယ္ဆိုတာ ရေငြကနည္းၿပီး သံုးေငြက မ်ားေနတယ္လို႔ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုအေနနဲ႔ က႑တိုင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္လုပ္တာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑ေတြမွာ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုေငြေတြျပေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုေငြျပမႈနည္းပါးေရးအတြက္ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရေငြအပိုင္းကို တိုးတက္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ျခင္းနဲ႔ သံုးေငြအပိုင္းကို ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအပိုင္းေတြကိုေတာ့ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွာေရာ ဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ေျပာင္းလဲေအာင္ အားစိုက္ၿပီး မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလို ဘတ္ဂ်က္ရာသီနီးလို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခ်ိန္ခါနီးမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးစီးတဲ့ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးနဲ႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း အစည္းအေဝးေတြ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ အသံုးစရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၾကဖို႔၊ စီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက် ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ၾကဖို႔ေတာ့ အစဥ္အလာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာေျပာေနတာေတြ ၾကားရတာ ရွိပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း အစည္းအေဝးေတြမွာ သမၼတက ဘာေျပာခဲ့သလဲဆိုေတာ့ “သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ အသံုးစရိတ္မ်ား ေတာင္းခံရာမွာ ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ဖို႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္တဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ ႐ံုးသံုးစက္ကိရိယာဝယ္ယူတာေတြ၊ ပရိေဘာဂ ဝယ္ယူတာေတြ စတဲ့ဌာန အသံုးစရိတ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အသံုးစရိတ္ေတြထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနတာကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံုးစရိတ္ေတြကို ေရးဆြဲရတဲ့ေနရာမွာ ဌာနအတြက္ အသံုးစရိတ္ေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲဖို႔၊ ဘတ္ဂ်က္ဟာ အကန္႔အသတ္ရွိတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခြဲေဝခ်ထားေပးတဲ့ အသံုးစရိတ္ေဘာင္အတြင္း စီမံကိန္း လုပ္ငန္း အသံုးစရိတ္မ်ားကို ဦးစားေပး ထည့္သြင္းေရးဆြဲၾကဖို႔နဲ႔ အက်ိဳးရွိစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲၾကဖို႔၊ ခ်င့္ခ်ိန္ေဝဖန္ႏိုင္တဲ့ သာမန္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မိမိပိုင္ေငြမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ဌာနတြင္း အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲတဲ့အခါ စိစစ္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး သံုးစြဲၾကဖို႔လိုတယ္လို႔”ဆိုခဲ့တာကိုလည္း ၾကားၿပီးၾကၿပီးျဖစ္မွာပါပဲ။

အမွန္တကယ္ေတာ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ က်ရိပ္သန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၊ တက္ေနတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ေဒၚလာေဈးေတြ၊ ေနာက္အဝင္နည္းလာေနတဲ့ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ၊ လစာနည္းပါးၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ၊ တစ္စတစ္စ ပိတ္စျပဳလာေနၾကတဲ့ ျပည္ပက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ငန္းေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္လာေနတဲ့ ျပည္တြင္းက အလုပ္သမားေတြ၊ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြအၾကားမွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဦးေမာ့ဖို႔ဆိုရင္ အခုလို ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝလ်ာထားသံုးစြဲမႈေတြကိုသာ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ သံုးစြဲေစသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္အိုးနဲ႔ကိုယ့္ဆန္ တန္႐ံုေတြ ေဆာင္႐ြက္သင့္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ရရွိဖို႔အတြက္ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသင့္တဲ့အပိုင္းကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအားေပးတာ၊ ဌာနဆိုင္ရာေပါင္းစံုက အသံုးမ်ားေနၾကတဲ့စရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္တာ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးဆိုသူေတြရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးစရိတ္ေတြ၊ ေန႔တြက္စရိတ္ေတြ၊ ဧည့္ခံစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ တည္းခိုစရိတ္ေတြကို အသီးသီးေလွ်ာ့ခ်တာ ခြင့္ျပဳၾကတာဆိုတဲ့ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ၿပီး သြားသင့္ၾကပါၿပီ။

တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဗဟိုအစိုးရျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံကရမယ့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုပဲ လက္ဝါးျဖန္႔ၿပီး ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းကရတဲ့ အခြန္အခရန္ပံုေငြေတြကိုေတာ့ ထင္တိုင္း စိတ္ရွိတိုင္း သံုးစြဲေနမႈေတြ၊ အလဟႆျဖစ္ေစမယ့္ ပြဲလမ္းသဘင္လိုကိစၥမ်ိဳးေတြကို သံုးစြဲတာေတြကို ျပင္သင့္ေနပါၿပီ။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဇယား ၂ နဲ႔ ၅ မွာ ေပးထားတဲ့ အခြင့္အာဏာေတြကို အျပည့္အဝ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးၿပီး ဥပေဒျပဳတာ၊ အခြန္အခနဲ႔ အျခားရန္ပံုေငြေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ရရွိဖို႔ေတြကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုသာ ျပန္လည္ ခြဲေဝရန္ပံုေငြ ထည့္ေပးတဲ့စနစ္ (ဖက္ဒရယ္အစိုးရနည္းစနစ္)ကို ဦးတည္သင့္ၾကပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ျပည္တြင္းကေန ျပည္ပကို ပို႔ကုန္မ်ားမ်ားပို႔ႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ၾကမယ့္ ျပည္တြင္းက အေသးစား စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းေလးေတြကို ပိုမိုပံ့ပိုေပးတာေတြကို ေစာင္းေပးၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သင့္တဲ့ကာလ ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ဒါမွမဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈကို ျပည္သူေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အခုႏွစ္မွာ စတင္ေျပာင္းလဲမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကာလ စတင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါကိုအထူးတလည္စိစစ္တာ၊ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္တာ၊ သမၼတေျပာသလို ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ တင္ျပလာသမွ် အသံုးစရိတ္ေတြကို တစ္ခုခ်င္း အႏုလံုပဋိလံုစစ္တာေတြကို အေသအခ်ာ ျပဳလုပ္သင့္ပါၿပီ။ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က အရအသံုး ဦးစီးဌာနကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဥကၠ႒လုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္အဆံုး၊ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္အထဲက ေကာ္မတီေတြအားလံုးက ဝိုင္းဝန္းစစ္ေဆးၿပီး ေျပာင္းလဲပစ္ရေတာ့မယ့္ကာလ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုေတာ့ ယခုလက္ရွိဘတ္ဂ်က္မွာ ပါဝင္လာမယ့္ ဌာနေပါင္းစံုရဲ႕ အရအသံုးစာရင္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ယခင္ကအတိုင္းသာ မေျပာင္းလဲဘဲ ရသမွ်တင္ေတာင္းေနၾကတာ ျမင္ရမွာျဖစ္သလို အစိုးရဌာန ဘတ္ဂ်က္စနစ္ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူ႔ဘတ္ဂ်က္စနစ္ မျဖစ္ေသးတာ၊ ဌာနေပါင္းစံုရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈေတြဟာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျပည္သူကို ခ်ျပရဲတဲ့အထိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးတာ၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔နီးစပ္ရာ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြကိုသာ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚေနၾကတာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ စံခ်ိန္မမီဘဲ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုတဲ့အစိုးရရဲ႕ေျပာစကားအတြက္ လူထုက ရယ္စရာျပက္လံုးဟာသတစ္ခုလို ျမင္ေနၾကတာ ၾကာေနခဲ့ပါၿပီ။

ဒါမွမဟုတ္ဘဲ အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲတဲ့စနစ္မွာ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး လမ္းေၾကာင္းအေပၚကိုလည္း မေလွ်ာက္လွမ္းၾကဘူး၊ ရေငြအပိုင္းျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ရၾကမယ့္ အခြန္အခေတြကိုလည္း စနစ္တက် အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ စနစ္ေတြေျပာင္းလဲၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိရွိ မေကာက္ခံႏိုင္ၾကဘူး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီမံကိန္းေတြက ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္အပိုင္းေတြ၊ အရည္အေသြးေတြ၊ ေဈးကြက္ေတြကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ မႀကီးၾကပ္အားမေပးဘူး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ မ်ားမ်ားဝင္လာေအာင္လည္း မဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဘူး၊ ျပည္တြင္းမွာလည္း လွ်ပ္စစ္ေတြကို ပိုမိုတိုးတက္ရရွိေအာင္ မထုတ္လုပ္ မျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မ်ားမ်ားဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေအာင္လည္း မဆြဲေဆာင္ လမ္းမဖြင့္ေပးႏိုင္ဘူး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေတြ မရွာေဖြေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ရလဒ္ေတြဟာ ေကာင္းမလာႏိုင္သလို ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာနဲ႔လည္း ဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနမွာပါပဲ။ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သူႀကိဳက္တဲ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ က်င့္သံုး က်င့္သံုး၊ ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္ကိုပဲသြားသြား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပဲဦးတည္ဦးတည္ သူတို႔က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အဂတိတရား ဘယ္ေလာက္ကင္းပါတယ္ဆိုဆို ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ျပည္သူေတြကို ဝမ္းဝခါးလွေအာင္ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္အကိုင္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူး၊ ပညာေရးစနစ္ မတည္ၿငိမ္သလို နည္းစနစ္မမွန္ဘူး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ လစာနည္းပါးေနမယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေတာ္နည္းပါးသြားတာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ စင္ကာပူအစိုးရတို႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမင္ၾကရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာယူၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ သူတို႔သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေလ့လာသင့္ၾကပါတယ္။

ဒီအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရရင္ ယေန႔ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထြက္ေပၚလာေနတဲ့ လူထုအတြင္းက အသံေတြ၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးစြဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ေျခမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအထဲက အသံေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ နားစိုက္ေထာင္သင့္ၿပီး ဆိုင္ရာဌာနေတြကတင္ျပတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္တဲ့ကာလ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးဟာ တက္ေနသလား၊ က်ေနသလား၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေနသလား၊ ပိုမိုဆုတ္ယုတ္သြားသလား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ ဝင္ေရာက္မႈ က်ဆင္းသြားသလား၊ တိုးတက္လာသလားဆိုတာေတြကို ေျမျပင္မွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လူထုေတြဆီကအသံကို ယူၾကည့္သင့္ပါၿပီ။ ကတၱီပါအဖံုး ေ႐ႊစာလံုးနဲ႔ ေခတ္ေဟာင္းက အက်င့္ေတြအတိုင္း လံက်ဳတ္လုပ္တင္ျပၾကတဲ့ တင္ျပခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဳ႐ွဴသင့္ၾကပါၿပီ။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ဌာနေပါင္းစံုက အသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းေတြကို သမၼတရဲ႕စီးပြားေရးဆိုင္ရာအႀကံေပး အဖြဲ႔ပညာရွင္ေတြက တစ္ခုခ်င္း ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အေျဖမွန္ကို ထုတ္သင့္ၾကပါၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာနဲ႔ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်