News

POST TYPE

OPINION

ရန္ကုန္လမ္းမမ်ား၊ အခန္႔ထားခံ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ အထူးျပင္ဆင္သင့္ေသာ စည္ပင္ဥပေဒ (Daily, Vol-6/No-90)
24-Jul-2018

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေကာ့မွဴးခရီးစဥ္တြင္ ေကာ့မွဴးလမ္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္လမ္းမ်ားထက္ ပိုေကာင္းေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးအၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္းရွိ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ေနထိုင္သူမ်ား၏ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္ေပးမႈ အရွိန္ ပိုတက္သြားခဲ့သည္။

ယခင္က လမ္းျပင္ဆင္စရိတ္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အပိုဝင္ေငြေကာင္းစြာ ရွာေဖြေပးေနေသာ အဓိက ေငြပင္ေငြရင္းဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိရာ လမ္းမ်ားကို ႏွစ္အတန္ၾကာ ျပင္စရာ မလိုသည္အထိ အရည္အေသြး ေကာင္းသြားေစရန္ မႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

ယင္းသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳရေလာက္ေအာင္ပင္ ရန္ကုန္လမ္းမ်ားသည္လည္း ေဝဖန္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ပ်က္စီးယိုယြင္းေလ့ ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယခင့္ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ အပ်က္အစီးမ်ားျခင္းမွာ မိုးပိုရြာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သည္ နည္းပညာခ်ိဳ႕တဲ့ ေခတ္ေနာက္က်မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟမႈ၊ စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔ ရွိေနလင့္ကစား လက္ရွိအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မ်ားထက္ ပို၍အလုပ္လုပ္လာျခင္း၊ လမ္းေပါက္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပင္ဆင္လာ၊ ဖာေထးလာျခင္းမွာမူ မျငင္းႏိုင္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေခတ္မီေျပာင္းလဲေနေသာ လမ္းျပင္ဆင္ဖာေထးျခင္းလုပ္ငန္း၊ လမ္းခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ အဆက္ျပတ္က်န္ေနခဲ့သည့္အျပင္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း လမ္းျပင္သံသရာ လည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္မိုးရာသီသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ မိုးပိုသည့္အျပင္ ရက္ဆက္ရြာသြန္းေနေသာေၾကာင့္ မည္မွ် ျပင္ဆင္ဖာေထးလိုသည္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလွၿပီး မိုးတိတ္သည့္ အခိုက္အတန္႔ ဖာေထးထားေသာ လမ္းေပါက္သည္လည္း မည္သို႔မွ် ၾကာရွည္ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူ လမ္းခင္းျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ အေျခခံသေဘာ နားလည္ထားသူမ်ားမွ သိႏိုင္ေပသည္။

ထိုအခ်က္ကို မသိရွိသူမ်ားက ယခင္ထက္ အလုပ္ပိုလုပ္လာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ေနျခင္းမွာလည္း မသင့္ေတာ္လွေပ။ ဤသို႔ဆိုျခင္းအားျဖင့္ အျခားေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ မ်ားစြာရွိေနေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို စင္းလံုးေခ်ာဟု ေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ေနျခင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္သည္။

ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ခံသည့္သူမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ျပည္သူႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ယခုထက္ပို၍ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အႀကံျပဳ၊ ထိန္းညႇိလာႏိုင္သည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို တင္းက်ပ္စြာ က်င့္သံုးေနေၾကာင္း လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ေခ်ဖ်က္ရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးထားသည့္ စည္ပင္သာယာဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ကိုပင္ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ပိတ္ပင္ထားျခင္းကိုေလွ်ာ့ေပးကာ ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ၊ ေခတ္မီခံ့ညားေသာ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ သန္႔ရွင္းသာယာေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၄-၇-၂၀၁၈)