News

POST TYPE

OPINION

ယိုဘီရင္၊ က်ည္ဆန္ရထားႏွင့္ စစ္က်န္ ဘတ္စ္ (Daily, Vol-6/No-89)
23-Jul-2018

အသက္ ၃၅ ႏွစ္သာ ရွိေသးသူ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီး ယိုဘီရင္ကို မေလးရွား အစိုးရအဖြဲ႔၏ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ခန္႔အပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ေတြ႔ဆံုစကားေျပာရာတြင္ အစိုးရ၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မီးေမာင္းထိုးသြားခဲ့သည့္အခ်က္မွာ မ်ားစြာ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္လည္း နည္းနည္းႏွင့္ က်ဲက်ဲဝိုင္းဆိုသကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားကို ေပါင္း႐ံုးကာ ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ သိပံၸ၊ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္တို႔ကို ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းကာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ လူငယ္တစ္ဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္မွ ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ႏွင့္ ဒႆနိကေဗဒ မဟာဘြဲ႔ရထားသည့္ ငယ္ရြယ္သူယိုဘီရင္ကို ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးသူမွာ အတိတ္ကာလက မေလးလူမ်ိဳးမ်ားကို အထူးဦးစားေပးမူဝါဒ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူ အသက္ ၉၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ မဟာသီယာမိုဟာမက္ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး တတိယအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ေသာ မေလးရွားႏိုင္သည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မေလးလူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ အထူးဦးစားေပးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ငယ္ရြယ္သူ တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသမီး ပညာတတ္တစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းမွာ မေလးရွားသမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေသးသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ပင္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေနေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ငယ္ရြယ္ထက္ျမက္လွေသာ လူငယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ဝန္ႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသြားျခင္း မွာ မ်ားစြာ သတိျပဳဖြယ္ေကာင္းလွသည္။

အထူးသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အသက္အႀကီးဆံုး အစိုးရအဖြဲ႔အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေနေသာ လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ ေနသူမ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဝန္ႀကီးတာဝန္ေပးေနဆဲ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကမၻာႀကီး၏ မယံုၾကည္ႏိုင္ဖြယ္ ေျပာင္းလဲေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ လက္ရွိျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာစိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ေဒသတြင္းတြင္ သာမက ကမၻာေပၚတြင္ပါ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံဆိုလွ်င္လည္း ကမၻာေပၚတြင္ အသက္အငယ္ဆံုး ဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အသက္အငယ္ဆံုး ဝန္ႀကီးသည္ ၎၏ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ပယ္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပထမဦးဆံုး ေတြ႔ဆံုစကားေျပာသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပရိသတ္ကို အစိုးရဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ရမည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားေစမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ေရခံ၊ ေျမခံေကာင္းမ်ား ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုပြဲကိုလာျခင္းသည္ ပြဲလာပရိသတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္လို၍၊ ၎ထံမွ (အစိုးရထံမွ) မည္သည့္ အကူအညီလိုအပ္သနည္းဆိုျခင္းကို သိရွိလို၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ လုပ္ငန္းမ်ား သန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား သန္မာဖြံ႔ၿဖိဳးမွသာ တိုင္းျပည္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္ေၾကာင္း အတိတ္ကာလကဲ့သို႔ အစိုးရထံမွ စီမံကိန္းမ်ား၊ တင္ဒါမ်ား ရရွိရန္ဆိုပါက တင္ဒါအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေသာ မိမိ (ဝန္ႀကီး)ကို လူခ်င္းသိရန္မလိုဘဲ တင္ဒါပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိလုပ္ငန္းကို မည္သို႔ျပင္ဆင္အလုပ္လုပ္ထားရမည္ (ဘယ္လို) ဆိုျခင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ေသခ်ာေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

မေလးရွား လူငယ္ဝန္ႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းကိုၾကည့္ကာ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ သင္ခန္းစာယူ၊ အတုယူဖြယ္ အခ်က္သံုးခ်က္ ေတြ႔ရသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔အေနႏွင့္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္၊ အသင္းအဖြဲ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဤသို႔ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံု စကားေျပာသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ထိုသို႔စကားေျပာဆိုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန(အစိုးရ)၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ေနရာ၊ အခန္းက႑ကို ရွင္းလင္းစြာ သိရွိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ သေဘာ၊ သဘာဝႏွင့္တကြ၊ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား၏ စ႐ိုက္သဘာဝႏွင့္တကြ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

တတိယတစ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာမူ စြမ္းရည္ျမင့္ တက္ႂကြဖ်တ္လတ္ေသာ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ေနရာေပးျခင္းအားျဖင့္ ထံုထိုင္းေလးဖင့္၊ အခ်ိန္ဆြဲေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေရွး႐ိုးစြဲ အသက္အရြယ္ႀကီး ဝန္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ က်ည္ဆန္ရထားႏွင့္တူေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းေနာက္တြင္ စစ္က်န္ဘတ္စ္ကား အိုႀကီးျဖင့္ လိုက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၃-၇-၂၀၁၈)