News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့စီးပြားေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္ မေက်ာ္ေစလို (Daily, Vol-6/No-88)
22-Jul-2018

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာအသီးသီးမွေန၍ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳမ်ိဳးျဖင့္ လတ္တေလာ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ သတင္းမ်ားကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနမေကာင္း ဟူေသာ အေျဖထြက္လာသည္။

အေျခခံ စားကုန္ေဈးႏႈန္း အပါအဝင္ အေထြေထြ ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာ၊ ရိကၡာမ်ား ႀကီးျမင့္ေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး အထူးက်ဆင္းလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္နား၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း စေသာ ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနၿပီဟု သံုးသပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ သို႔မဟုတ္ ပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ တန္ဖိုးမ်ား ျခားနားၾကည့္လွ်င္လည္း သြင္းကုန္တန္ဖိုးက အဆမတန္ မ်ားျပားေနျခင္း အပါအဝင္ လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ (PCI)၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အသားတင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း (GDP)၊ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ (GDP)၊ ဘဏ္စနစ္၊ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ စသည့္ ေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာၾကည့္လွ်င္ တစ္နည္းအားျဖင့္ သီအိုရီအရလည္း စီးပြားေရးက်ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ စီးပြားေရးႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးသီအိုရီမ်ားႏွင့္ ေဘာဂေဗဒအေျခခံ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားမလည္သူတို႔ပါ ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ဆင္းေနျခင္းကို မသိရွိသည့္သေဘာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ေျပာဆိုေနျခင္းမွာ ထူးျခားသည္။

သို႔ေသာ္ ဘာ့ေၾကာင့္ စီးပြားေရးက်ေနသနည္း၊ ယင္းသို႔ စီးပြားေရးက်ေနျခင္းကို အစိုးရက ေကာင္းစြာ သိရွိပါ၏ေလာ၊ စီးပြားေရးက်ေနျခင္းကို အပ္ေၾကာင္းထပ္ အထူးျပဳ ေျပာဆိုေနၾကသေလာ သို႔မဟုတ္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပိုပိုသာသာ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုေနၾကသေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ေမးၾကည့္ ေျဖၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုခန္႔ကပင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းရွိ ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား၊ အၾကမ္းအဆင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္းကဲ့သို႔ ဝင္ေငြမ်ားကို အဓိက မွီတည္ေနရၿပီး အထည္ခ်ဳပ္၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ CMP လုပ္ငန္းမ်ားမွ မဆိုစေလာက္ ဝင္ေငြသာရွိခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေငြမည္း အမ်ားစုပိုက္ထားသည့္ ခ႐ိုနီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးက သြယ္ဝိုက္ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားျဖင့္သာ က်ားကန္တည္ေဆာက္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဓနဥစၥာ အမ်ားစုသည္ အာဏာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ လူနည္းစုထံတြင္သာ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ဖူးသည္။
 
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာသို႔ အသိေပးကာ ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အာ႐ံုစိုက္လာၿပီး ႐ုတ္တရက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမည့္လမ္းစမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္သည္ တံခါးစဖြင့္သည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမည့္ ေရခံေျမခံ အေျခအေနမ်ား ျပည့္စံုမႈ မရွိေသးဘဲ အေျခခံ အေဆာက္အဦအလို႔ငွာ ဝယ္ယူျဖည့္တင္း၊ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အားလံုးနီးပါးကို ျပည္ပေခ်းေငြႏွင့္ အရစ္က်ေပးေငြ အကူအညီမ်ား ယူခဲ့ရသည္။ ေခ်းေငြအခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြအမ်ားစုမွာ အတိုးႏႈန္းႀကီးမားသည့္အျပင္ ဂ်ပန္အပါအဝင္ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔ အတိုးမယူျခင္း၊ ေခ်းေငြေလ်ာ္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ အတိုးႏႈန္းႀကီးမားေသာေၾကာင့္ အတိုးခ်ည္းပင္ သန္းခ်ီ၍ ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလျဖစ္ေနျခင္း၊ လူမွန္ ေနရာမွန္မျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္မႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စီးပြားေရးမူဝါဒ ျပတ္သားရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္း၊ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာေဈးမ်ား သံသယျဖစ္ဖြယ္ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစု ခ်ိန္ဆ၊ တံု႔ဆိုင္းသြားျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ ရပ္နား၊ ပိတ္သိမ္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေဒၚလာေဈး ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ကုန္သြယ္ေရးေကာင္စီက ထိန္းညႇိခဲ့သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း သြင္းကုန္မ်ားကို အမ်ိဳးအစား၊ တန္ဖိုးအလိုက္ အ႐ိုးအသားခြဲ၍ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေဒၚလာေဈးက်သြားေစရန္ ေရတိုကုစားျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ေရတို၊ ေရရွည္ နည္းလမ္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ႀကံဆ၊ ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရး စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး၊ အႀကံျပဳ၊ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၂-၇-၂၀၁၈)