News

POST TYPE

OPINION

အမုန္းစကားတားဆီးကာကြယ္ေရး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေဟာသိကံမျဖစ္ေစလို (Daily,Vol-6/No-53)
12-Jun-2018

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အမုန္းစကားေျပာသည့္ အေကာင့္အခ်ိဳ႕ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ ခြဲျခားမႈမ်ားရွိေနသေလာ သို႔မဟုတ္ အျခားအႀကံအစည္မ်ား ရွိေနသေလာဟု ေဝဖန္ေစာေၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

အေၾကာင္းမွာ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဝံသာႏုေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ရဟန္းႏွစ္ပါး၏ အေကာင့္တို႔ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ထူေထာင္သူ မာ့ခ္ဇက္ကာဘက္ကိုယ္တိုင္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္သို႔ ေခၚယူကာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအသံုး ခ်ခံရမႈကိစၥမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမုန္းစကားမ်ားတြင္က်ယ္ေနျခင္း ကိစၥကိုပါ ဆီးနိတ္တာမ်ားက ထည့္သြင္းေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားသိ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၏ အေကာင့္ကို ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ လက္ရွိ ပိတ္ပင္ခံထားရသူမ်ားထက္ ပို၍ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းပ်ၿပီး အႏၲရာယ္ပိုႀကီးေသာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား ေျပာဆိုေနသူ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားက အဆိုပါပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ပိတ္ပင္ျခင္းမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒကို နားလည္ရခက္သြားေစခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ ပိတ္ပင္ခံရသူမ်ားမွာ အာဏာလက္လႊတ္လိုက္ရၿပီးေနာက္ လက္ရွိအတိုက္အခံျဖစ္သြားသည့္ ပါတီႏွင့္ ယင္းပါတီအရိပ္မကင္းသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က မ်က္ႏွာလိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ျခင္းေပေလာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဘာသာျပန္ေပး၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္ေပး၊ အမုန္းစကားေျပာသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္နည္းပါးေသာ လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ရပ္ေပေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေနႏွင့္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးေပြလီလွၿပီး အသံုးအႏႈန္း၊ စကားလံုးမ်ား စံုလင္ကြဲျပားလွသည့္ ျမန္မာစာကို အသံုးျပဳ၍ သံုးစြဲေနၾကသူ သန္းႏွင့္ခ်ီသူမ်ားအၾကား အမုန္းစကားျဖန္႔ခ်ိသူ၊ အႏၲရာယ္ရွိသူအျဖစ္ ျမန္မာဘက္မွ အကူအညီမပါဘဲ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္ အလြန္တရာ ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တာဝန္ရွိသူမ်ားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မွာ ပို၍ နားလည္ရခက္စရာျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အမုန္းစကားေျပာဆိုမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိ အာဏာရအစိုးရမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏိုင္ဟူသည့္အခ်က္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မိမိပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႐ံႈးနိမ့္ေစေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္ကို အသံုးခ်လာၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ အမုန္းစကားဆိုင္ရာ မူဝါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာႏိုင္ငံေရးေလာကကို တစ္နည္းတစ္ဖံုသက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီအသီးသီးကို ေထာက္ခံ၊ ဆန္႔က်င္ေသာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားဘက္တြင္လည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ မွ်တမႈ၊ ဘက္စံုေထာင့္စံု စဥ္းစားတြက္ခ်က္မႈ၊ က်ယ္ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳမႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာပါက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို မိမိတို႔ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အက်ိဳးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ အမုန္းစကားမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ျပည္သူလူထု၏ ေခၽြးႏွဲစာမွ ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေပးထားသည့္ အခြန္ဘ႑ာေငြ သန္းေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ စာရင္းတင္ထုတ္ယူထားသူမ်ားက ယင္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

 အယ္ဒီတာ ( ၁၁ - ၆ - ၂၀၁၈ )


  • VIA