News

POST TYPE

OPINION

ေလ့လာဆန္းစစ္ရမယ့္ တုိင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒျပဳမႈစနစ္
09-Jun-2018

ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ႏွစ္တာေက်ာ္လြန္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္မွာ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးအတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ တင္ျပၾကသည့္အခါတိုင္း သာမန္အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ား တင္ျပေတာင္းခံမႈအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈကိုေဖာ္ေဆာင္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအပါအဝင္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကထား ေျပာင္းလဲၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယခင့္ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈစနစ္မ်ား၊ ေငြေၾကးမူဝါဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအေဟာင္းမ်ားကိုသာ ဖက္တြယ္ၿပီး မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးသမွ် ယခုတင္သြင္းေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ားသည္လည္း နဂိုရွိရင္းစြဲအတိုင္းပင္ ဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈသံသရာဆိုးမွ မလြတ္ေျမာက္ဘဲ ျဖစ္ေနမည္လားဆိုသည္မွာလည္း အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ သံသရာ
ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ (Budget deficit) သံသရာစက္ဝန္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ႏွစ္စဥ္ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိဘဲ တိုးသထက္သာတိုးလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF) ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ လိုေငြျပမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ေရးဆြဲၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုရဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္သာ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပထားၾကသည္လား ထင္ၾကရသည္အထိ လိုေငြမ်ားဆက္တိုက္ျပေနခဲ့သည္။ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြျပခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၉၂၅ ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂၇၅၃ ဘီလီယံ၊၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၆၁၄ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၇၅၇ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္မူ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမွာ ၄၁၂၈ ဘီလီယံတို႔ အသီးသီးျမင့္တက္လ်က္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ယခင္ႏွစ္အတြက္ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၉၁,၃၁၉,၄၃၃) ျဖစ္ၿပီး လိုေငြႏွင့္ဂ်ီဒီပီအခ်ိဳးမွာ ၄ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုလိုေငြျပမႈစာရင္းပါ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ေပးေနရသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲၾကမႈစနစ္က ဘယ္လိုရွိသလဲ
ယခုရက္ပိုင္းတြင္က်င္းပေနသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ကန္႔ကြက္ေဝဖန္ ေထာက္ျပသံမ်ားၾကားရၿပီး ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ အေတာ္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေနခဲ့ၿပီး တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ကန္႔ကြက္မႈကို ခံေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ၎တို႔အတြက္ ဘတ္ဂ်က္စနစ္ကို မည္သို႔ေရးဆြဲၾကရသည္၊ မည္သို႔ေပးပို႔တင္ျပၾကရသည္၊ မည္သို႔သံုးစြဲၾကရသည္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဥပေဒ အကိုးအကား အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနသည္။

ပထမအဆင့္ ဘယ္လိုေဆြးေႏြးၾကရသလဲ
သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရာတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည့္ နည္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၁၄) တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပ႒ာန္းထားရွိသည္။ အဆိုပါ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ပထမအဆင့္မွာ အရအသံုးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးစြာေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုလ်ာထားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၾကရသည္။ ထိုေပးပို႔ခ်က္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးစီးသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရသည္။

ဒုတိယအဆင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ဘယ္လိုဥပေဒျပ႒ာန္းၾကသလဲ
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအဆင့္မွာ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္က ၎၏ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ရရွိသည့္ ဘ႑ာေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အတြင္းမွရရွိသည့္ အရေငြမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲၾကရသည္။ ထိုေထာက္ပံ့ေငြသည္လည္း တိုင္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူညီေပ။ ဆင္းရဲမႈ၊ လူဦးေရမ်ားျပားမႈ၊ ဝင္ေငြရွိမႈမရွိမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း အခြန္အေကာက္ရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုက အနည္းအမ်ားလိုက္ၿပီးေပးရသည္။ ၿပီးသည့္အခါ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္ဖန္ေပးပို႔ၾကရျပန္သည္။

လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ရွိသလား
ထိုသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက တင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီမ်ားက ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ေခၚယူၿပီး ၾကားနာၾကရသည္။ ၎တို႔ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံထားသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကိုစိစစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံၾကရသည္။ ၿပီးသည့္အခါ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ မလိုေသးသည့္စီမံကိန္းမ်ား၊ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံုးမဝင္သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ား ျငင္းပယ္ျခင္း (ျဖတ္ေတာက္ျခင္း)၊ အခ်ိဳ႕တင္ျပသည့္ မ်ားျပားသည့္ အသံုးစရိတ္ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္။ ၿပီးသည့္အခါတြင္မွ ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးၾကရသည္။

လႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္ခြင့္၊ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳရတာက ဘယ္လိုအသံုးစရိတ္ေတြလဲ
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔) က တင္ျပလာသည့္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဘက္အပိုင္းမွ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္းမျပဳရလို႔ အဆိုပါနည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျခြင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွာ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ထိုအဖြဲ႔က ေပးဆပ္ရန္ရွိေသာေႂကြးၿမီမ်ား၊ ေႂကြးၿမီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ တရား႐ံုးသံုးအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ က်ခံရမည့္ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား ပါဝင္ထားျပန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အေလအလြင့္မရွိေအာင္သံုးစြဲၾကမွ တန္ကာက်
ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပိုင္းမွ ေသခ်ာစြာစိစစ္ၾကပ္ မတ္ေလွ်ာ့ခ်၊ ျငင္းပယ္၊ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ခြင့္ျပဳကာ ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ဌာနမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူအမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားျဖစ္ရန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္သိမႈအျပည့္အဝရွိရန္ အေရးႀကီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို မေလလြင့္ေစရန္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲၾကရမည္သာျဖစ္သည္။

စာရင္းစစ္အဖြဲ႔ေတြကလည္း အေသအခ်ာစိစစ္
၎အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ကုန္က်မႈမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝ သံုးစြဲျခင္းရွိ မရွိ၊ အရည္အေသြးစံခ်ိန္ မီမမီ ကြင္းဆင္းၿပီး အေသအခ်ာစစ္ေဆးၾကရန္လိုသည္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္လည္း အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကနဦးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ တင္ဒါေခၚယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္၊ မျဖစ္၊ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားျပဳလုပ္ၿပီး ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ႏြယ္ယွက္သည့္သူမ်ားကိုသာ လက္သိပ္ထိုးေပးအပ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ေနရာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပခ်က္ ျပည္သူမ်ားအတြက္
သို႔ျဖစ္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ေခတ္စနစ္ အခ်ိန္အခါမ်ားအရ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး၊ စိစိစစ္စစ္ထိန္းသိမ္းသံုးစြဲၾကရန္ အထူးတာဝန္ရွိသည္။ အဆိုပါ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္အပိုင္းကလည္း အထူးေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ ထိန္းေက်ာင္းၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္လည္း တရားစီရင္ေရးအပိုင္းသို႔လႊဲအပ္ကာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ တိတိက်က် အေရးယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ့ဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားအေပၚ တေလးတစားရွိလာၿပီး အမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲတတ္လာမည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားလည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝခံစားလာၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္

  • VIA