News

POST TYPE

OPINION

ေစတနာသည္သာ အရင္းခံ (Daily, Vol-5/No-260)
10-Feb-2018

Forever Group Co., Ltd. က စီစဥ္ထုတ္လႊင့္ေသာ 4-TV အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ပရိသတ္အား ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ Canal + ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ အစားထိုးျပသလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ဆူညံသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ ျပသမႈနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၿပီးလွ်င္ ပုဂၢလိကအေနႏွင့္ သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံုး ထုတ္လုပ္သူ၊ ထုတ္လႊင့္သူ၊ အခေပး ႐ုပ္သံလိုင္း ေဈးကြက္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ေသာ ႐ုပ္သံမီဒီယာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ထိုသို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ မ်ားစြာ နားလည္ရခက္လွသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ပိုေကာင္းေသာ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ခ်ယ္နယ္အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္းမွာ ကမၻာေပၚရွိ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား အာလံုးလိုလို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ သမား႐ိုးက်လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာစရာ မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ပရိသတ္ကို ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းမွာမူ နားလည္ရခက္လွသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္အစိုးရ အပါအဝင္ ယင္းအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာခဲ့သူမ်ား စီးပြားေရးေဈးကြက္ အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စားသံုးသူ ပရိသတ္အေပၚ ေလးစားမႈ အားနည္းျခင္းေပေလာဟု ပညာတတ္ ပရိသတ္အခ်ိဳ႕၏ ေဝဖန္ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက ယင္းျပႆနာကို ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိုက္ျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟုဆိုႏိုင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွိသူ၊ ၎တို႔ႏွင့္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ထူေထာင္ထားသူမ်ား ထင္သလို ျခယ္လွယ္ခံလာခဲ့ရသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရက ဦးစီးဌာနတစ္ခု ပထမဦးဆံုး ထူေထာင္ကာ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးလာျခင္းမွာ မ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဦးစီးဌာနက ညိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားကို ျပန္လည္ လိုက္ေလ်ာ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည္ဆိုျခင္းထက္ ယင္းမတိုင္မီ ကာယကံရွင္ ႐ုပ္သံမီဒီယာ ကုမၸဏီကိုယ္တိုင္က လူသိရွင္ၾကား အသိေပး ရွင္းလင္းျခင္း၊ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို တံု႔ျပန္သင့္လွသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႐ုပ္သံ မီဒီယာေလာက အပါအဝင္ နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလြန္းလွသည့္ ေခတ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းထူေထာင္ထားၾကသူမ်ား သိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ႏွစ္အတန္ၾကာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ အခြင့္ထူးရရွိခဲ့ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ႀကီးစြာ ရလာခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္သည္သာ နံပါတ္တစ္ ဦးစားေပးဆိုသည့္ အခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနေလ့ရွိသည္။

ပရိသတ္ကို မေလးမစား လုပ္လိုေသာ၊ ဂ႐ုမစိုက္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ ႐ုတ္ျခည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ခြင့္လႊတ္၊ နားလည္ေပးတတ္ေသာ ျမန္မာပရိသတ္၏ သေဘာေကာင္းမႈ၊ မိမိတို႔၏ ပ်က္ကြက္မႈတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီထိုက္တန္ေသာ ေတာင္းပန္၊ တံု႔ျပန္မႈေပးအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကာလၾကာရွည္ စနစ္ဆိုးႀကီးကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အစိုးရအပါအဝင္ နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေစမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္စ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ႐ုပ္သံမီဒီယာ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈကို ေလာေလာဆယ္ နားလည္ေပး၍ ရေသးသည္။

သို႔ေသာ္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလြန္း၊ မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား ေရာျပြမ္းလွသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ လုပ္ငန္း၊ ေဈးကြက္တစ္ခုသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈး၊ အက်ိဳးျဖစ္၊ ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ေျခလည္း မ်ားသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ေစတနာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမႈတို႔ခ်င္း အထူးအားၿပိဳင္ေနရေသာေခတ္ျဖစ္သည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေကာင္းပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေစတနာမပါလွ်င္ စားသံုးသူအေပၚ ေလးစားမႈ အားနည္းသည့္သေဘာ၊ မေလးစားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ တစ္ခုတည္းတြင္ သာမက အျခားေသာ နယ္ပယ္အားလံုးလည္း ထိုအတိုင္းပင္ ေစတနာသည္သာ အရင္းခံျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၈-၂-၂၀၁၈)