News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စိန္ေခၚေနေသာလမ္း
05-Feb-2018


NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ရာလမ္း၏ တာထြက္မွတ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုႏွစ္စုက မၾကာေသးမီက သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကေရစီ အစည္းအ႐ံုးတို႔ လက္မွတ္ထိုးမည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ရွစ္ဖြဲ႔က လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အသစ္တိုးလာမည့္ ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္မူ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တတိယအေက်ာ့ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း က်င္းပရန္ အလားအလာရွိသည္။

အဆိုပါ တိုးတက္မႈသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႕သို႔ တစ္လွမ္းတိုးျခင္းကို ထင္ဟပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ အာဏာလႊဲေျပာင္း လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမ၏အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးကို ထိပ္တန္း ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ညီလာခံ ႏွစ္ႀကိမ္အၿပီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုထားမႈ အတိုင္းအတာကို တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲလာခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မည္သည့္တိုးတက္မႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အကယ္၍ တပ္မေတာ္ ေခၚ ျမန္မာစစ္တပ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလံုးႏွင့္ တစ္ခဲနက္ သေဘာတူညီမႈ မရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး အလားအလာမွာ ပါးလ်ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ပထမဆံုးအခ်က္အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ကတည္းက တစ္သမတ္တည္း အျငင္းအခံု ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သစ္ လက္ေအာက္တြင္ စစ္တပ္တစ္ခုတည္း ရွိရမည္ဟူေသာအခ်က္ကို တပ္မေတာ္က တစ္သမတ္တည္း ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကမူ ၎တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးကို ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ရေစမည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ပံုစံကို လိုလားေနၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိပါက တိုင္းျပည္၏ပိုင္နက္ အခ်ဳပ္အျခာ စုစည္းမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု တပ္မေတာ္က အေျခခံက်က် စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ရွိေနပါက ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အနည္းငယ္သာ ရွိေတာ့မည့္အခ်က္ကိုလည္း စိုးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက အကယ္၍ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ဘက္က ျပဳလုပ္လာခဲ့ပါက အဟန္႔အတားအျဖစ္ ရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ဆက္လက္ ထားရွိသင့္သည္ဟု အခိုင္အမာ ေစာဒက တက္လ်က္ရွိသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေနသည့္ ႏွစ္ဖက္အုပ္စုမ်ားအၾကားတြင္ မယံုၾကည္မႈ ျဖစ္တည္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈမွန္သမွ်သည္ ၾကာရွည္ခံႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အရပ္ဘက္အစိုးရက ႀကိဳးစားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါက ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၊ တအာင္း ပေလာင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (TNLA) တို႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲအသစ္မ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ အဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္ ထားရွိေရး အယူအဆကိုလည္း ပိုမိုခိုင္မာသြားေစခဲ့သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၇- ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရး ရယူၿပီးကတည္းက အလြန္႔အလြန္ အကဲဆတ္ခဲ့ေသာ ခြဲထြက္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ၿဃဗ စာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္ သေဘာတူထားၾကရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုမွ လက္တြဲျဖဳတ္မည့္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကိုမဆို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက လက္တြဲမျဖဳတ္ေရးမူကို သေဘာတူရန္ လိုလားမႈရွိၾကေသာ္လည္း ခြဲထြက္ျခင္း မျပဳရဟူေသာ စည္းကမ္းကို မႏွစ္သက္ၾကေပ။ အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ားက ထိုစည္းကမ္းကို အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးျခင္းအေပၚ မူတည္ကာ ဆက္စပ္ထားလိုၾကသည္။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ စီမံခြင့္ရရွိသည့္အျပင္ အေျခခံဥပေဒ စတင္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္အၾကာမွသာ ခြဲထြက္ခြင့္ကို ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရဟူေသာ အခ်က္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ ဖက္ဒရယ္မူကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရကို ထင္ဟပ္သည့္ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနသည္ဟု အခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ေစာဒကတက္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကာလရွည္ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလို ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ မၿပိဳကြဲေအာင္ တားဆီးရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၆၂ တြင္ ဦးႏုအစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္က ၎၏ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ အေလွ်ာ့ေပးကာ ညႇိႏိႈင္းလာမည္ကို ျမင္ေတြ႔ရဖို႔ ခက္ခဲေပသည္။

တပ္မေတာ္ ေခၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေလွ်ာ့မေပးသည့္ သေဘာထားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ား လက္နက္ ဆက္ကိုင္ထားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မရႏိုင္ေသးပါက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈသံသရာ ဆက္လည္ေနဦးမည့္ အလားအလာ ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ ေခၚ ျမန္မာစစ္တပ္ က အဓိက ႏိုင္ငံေရးပေလယာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနေသာ အခ်က္သည္ အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားအၾကား အျငင္း ပြားစရာ မရွိေပ။ သိသာထင္ရွားေသာ အေျပာင္းအလဲ မွန္သမွ်သည္ တပ္မေတာ္အတြင္းကသာ စတင္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္စရာရွိသည္။ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ငါးဆယ္ အတြင္း ေပၚထြက္လာေသာ ပထမဆံုး အရပ္ဘက္အစိုးရ သည္ တပ္မေတာ္က ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ ေရးရာ အဓိကသံုးဌာနကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထား သည့္ၾကားမွ တိုင္းျပည္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေန ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္က႑မွ ပါဝင္ေရးဟူေသာ စစ္တပ္၏အယူအဆမွ ျမစ္ဖ်ားခံ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ပါတီ၏ အာဏာရမႈသည္ ခိုင္ၿမဲမႈ မရွိ ေသးေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုး အရပ္ဘက္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအေနႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို တားဆီးရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္ ေခၚ စစ္တပ္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာေပါက္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို စိုးရိမ္ရေသာအခ်က္ ေၾကာင့္ NLD အစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာကြဲလြဲမႈကို ဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္စီမံခြင့္ႏွင့္ ခြဲထြက္ ခြင့္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး အေလွ်ာ့အတင္း ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ျခင္းဟု ႐ႈျမင္ခံရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ NLD အစိုးရသည္ ၎၏ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အာဏာကို အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကမ္းလွမ္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕သို႔တိုးရာလမ္းတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အခြင့္အလမ္းမွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆုပ္လိုပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို စတင္တာ ထြက္မွတ္အျဖစ္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားသည္ သေဘာသဘာဝအရ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈကို လိုအပ္သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ နားေထာင္ၾကၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈကာ အေလွ်ာ့ေပးညႇိႏိႈင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျခင္းသည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိသည္။

Ref : The Diplomat