News

POST TYPE

OPINION

ဆက္၍တင္ျပခ်င္ေသာ ဥပေဒေရးရာမ်ား ‘လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ’
10-Sep-2016

အမ်ဳိးသားေရး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အေရးကို အေလးထားသူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခက္ေဇာ္ (KZ) ၏ ‘အိမ္တြင္းလိင္ကြၽန္’ ေဆာင္းပါးကို မျဖစ္မေန ဖတ္႐ႈၾကရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အမ်ဳိးအစားသစ္ ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အငွားမယား ျဖစ္ေနေသာ အိမ္ေဖာ္ေစ်းကြက္ကို စာေရးသူက မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး မည္သို႔ ကာကြယ္ၾကပါမည္နည္း၊ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိပါသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ထားပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ရွိစဥ္က ကြၽန္ေတာ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အတင္းလက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူကုန္ကူးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ‘လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ (ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥပေဒ အမွတ္ ၅/၂၀၀၅) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း’ ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ က်ဳိးေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္မွာ -

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပုဒ္မ ၃၅၈ တြင္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို တားျမစ္သည္’ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

၂။ ကမာၻ႔လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၆ (၂) တြင္ ‘သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵ အျပည့္အဝ ရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ျပဳရမည္’ ဟူ၍ အတည္ျပဳထားပါသည္။

၃။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လူကုန္ကူးမႈ ၁၀၂ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္လူကုန္ကူးမႈ ၅၉ မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး အဆိုပါ ၅၉ မႈတြင္ အဓမၼေမြးစားမႈ ႏွစ္မႈ၊ အဓမၼအလုပ္ ခိုင္းေစမႈ ႏွစ္မႈျဖစ္ကာ က်န္ ၅၅ မႈမွာ တ႐ုတ္ဇနီးမယား အျဖစ္ ေရာင္းစားသည့္ အမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ၈-၈-၂၀၁၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ဝင္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာမိန္းမ ဝယ္ယူရန္ လာေရာက္သူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား သံုးဦးကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ လူေမွာင္ခိုကူးျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာ ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္စနစ္ကို ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လူကုန္ကူးခံရသူကို ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္အတြက္ စာတမ္းအေထာက္အထား အမွတ္အသားမ်ားကို တရားမဝင္ ရယူေပးျခင္း၊ တံဆိပ္အတုျပဳ လုပ္ထားသူမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူကုန္ကူးခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ တည္ဆဲဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အပါအဝင္ လူကုန္ကူးေနသူမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၄၄) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရပါသည္။ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ‘ဒီျပင္ဆင္ခ်က္တင္ရတဲ့ ကိစၥက သတင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လူကုန္ကူးမႈ ၁၀၂ မႈ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္လူကုန္ကူးမႈက ၅၉ ခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ၅၉ ခုမွာ အဓမၼ ေမြးစားမႈက ႏွစ္မႈျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဓမၼ လုပ္အားခိုင္းေစမႈက ႏွစ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ ၅၅ မႈဟာ တ႐ုတ္ဇနီးမယားအျဖစ္ ေရာင္းစားတဲ့အမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူဦးေရ ၅၂ သန္းပဲရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သုေတသနက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး သုေတသနစာတမ္းမွာဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လူမႈသိပၸံ အကယ္ဒမီက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ လက္ထပ္ႏိုင္တဲ့ အရြယ္ျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေတြက အသက္ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ကေန ၄၅ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးဦးေရထက္ ၂၄ သန္း ပိုမ်ားေနတဲ့အတြက္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရပဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကို အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ဖို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လာေရာက္ဝယ္တဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးရမိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအႏၲရာယ္ေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူလျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမွာ ပုဒ္မေပါင္း ၃၈ ခု ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခန္း ၉ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္ေပမယ့္ ဘယ္အခ်က္မွာ လိုေနလဲဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အခု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အတင္းလက္ထပ္ ထိမ္းျမားဖို႔ ဝယ္ယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဘက္က ဝန္ထမ္းေတြ ကိုယ္တိုင္ကကို စာရြက္စာတမ္းေတြ အတုေတြ လုပ္ေပးတာတို႔၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံက ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားေတြ ေပးတာတို႔၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီးေတာ့ ေမြးစားတာတို႔၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္တာတို႔ လုပ္ေနတဲ့ အခ်က္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ဒီျပ႒ာန္းထားတဲ့ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ပုဒ္မ ၂၆ ကို အခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ျပင္ဆင္ခ်က္က အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုးေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပင္ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။”

ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဒၚနန္းေစးဟြား (ဘားအံမဲဆႏၵနယ္) က “မိမိတို႔ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမၿမိဳ႕ရြာကို စြန္႔ခြာၿပီးေတာ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံအတြင္း တျခားၿမိဳ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးနားျခင္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရတာကို ခံရမွန္း မသိဘဲနဲ႔ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ပါေစေတာ့ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုေလးနဲ႔ကို ထြက္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္တကယ္ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ မိမိတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္မလာဘဲနဲ႔ မ်ားစြာဒုကၡမ်ဳိးစံု ခံစားရတာေတြ၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ေရာဂါကူးစက္ခံရတာေတြလည္း ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာရတဲ့အထိ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္” ဟု တင္ျပရင္း ေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။

သို႔ကလို တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန) က “ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေသာ Human Trafficking Working Group အေနနဲ႔လည္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း” တင္ခဲ့ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ကြၽန္ေတာ္မွ “၅၁ သန္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္းက်င္မွာ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အတင္းအဓမၼ ထိမ္းျမားဖို႔၊ လက္ထပ္ဖို႔ ဒီရင္းျမစ္ႏိုင္ငံမွာ လူပ်ဳိလူအို ေနာက္ဆံုးရတဲ့ စာရင္းေတြအရဆိုရင္ လူပ်ဳိသိုးႀကီး သန္း ၈၀ ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားဘဝႀကီး အားလံုးဟာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေပ်ာ္မယား ဘံုမယားဘဝ ေရာက္သြားမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အႏၲရာယ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပသင့္ တင္ျပလိုက္တာကို ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ေနာင္ ျပင္မယ္ဆိုတဲ့ အတြက္လည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္” လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ယခု ခက္ေဇာ္ (KZ) ၏ အိမ္တြင္းလိင္ကြၽန္ ေဆာင္းပါးအရ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၏ အက်ဳိးဆက္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လိင္ကြၽန္ဘဝ ေရာက္ရေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပုဒ္မ (၃) (က) လူကုန္ကူးမႈ ရွင္းလင္းခ်က္ (၁) ‘ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း ဆိုရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကာမဆိုင္ရာ ကိစၥျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ကာမဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေစျခင္း၊ ကြၽန္ျပဳျခင္း၊ ေက်းကြၽန္ကဲ့သို႔ ခိုင္းေစျခင္း၊ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ခိုင္းေစျခင္း၊ သူတစ္ပါး ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအား ထုတ္ယူဖယ္ရွားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ျဖစ္ေစျပဳရာမွ ေငြေၾကးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စံုတစ္ရာကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လက္ခံရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူရန္ သေဘာတူျခင္း ပါဝင္သည္’၊ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးေသာ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ လိင္ကြၽန္ျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား အေရးယူႏိုင္ရန္ တည္ဆဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ‘ႀကီးေလးေသာ’ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ပုဒ္မ ၃ (က) ရွင္းလင္းခ်က္ (၁) ႏွင့္  ရွင္းလင္းခ်က္ (၂) ‘ျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း’ တြင္ အက်ံဳးဝင္ပါက ‘ထိုသူကို’ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိ ျဖစ္ေစ၊ ေသဒဏ္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ေပးရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ဳိ႕၏ ငယ္ရြယ္သူ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကာမဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းမ်ားသည္ ယခင္က မိမိတို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသို႔ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လိင္ကြၽန္ျပဳမႈ သတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာသည္ အမ်ဳိးသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ ရွိေနသေရြ႕ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္ကြၽန္အငွားမယားေစ်းကြက္ ဆက္လက္ႀကီးထြားႏိုင္သည္ ဟူေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ ခက္ေဇာ္ (KZ) ၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို အေလးထားသင့္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္အေနႏွင့္လည္း လူကုန္ကူးသည့္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူပြဲစားမ်ား အပါအဝင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ထိေရာက္ဟန္႔တားေသာ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ရယူထားသည့္ လူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အေျခအေနသစ္ႏွင့္အညီ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။

ခ်ဳပ္၍တင္ျပရလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ေႏွးေကြးေနလွ်င္ မိမိတို႔အား အပ္ႏွင္းထားေသာ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို သံုးစြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒအား ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေလ့လာခ်က္အရ ဤဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ မရွိေသးပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယာယီေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာသူ၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးအျမတ္ေပးျခင္းျဖင့္ လိင္ကြၽန္ျပဳျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒပုဒ္မ အသစ္မ်ား လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ေမာင္သိန္းညြန္႔ (ေကာ့ကရိတ္)