News

POST TYPE

OPINION

အရှက်၊ အကြောက်ရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း (Daily, Vol-5/No-93)
29-Jul-2017
ဘယလှိုနိုငငှံရေးစနဈတှပေဲ ကငှ့သှုံးသညဖှှဈစေ လောကလူ့ဘောငှ သာယာအေးခမှှးရေးကို အမှနတှကယှ ဆောငကှှဉှးပေးနိုငဖှို့အတှကဆှိုရငှ ဟီရိ၊ သှတတှပပှဆိုတဲ့ လောကပါလတရားတှေ ထှနှးကားဖို့သာ အရေးအကှီးဆုံးပါပဲ။

သညကှနေ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးထဲမှာ လူသတမှှုတှေ၊ ခိုးမှုတှေ၊ လုယကမှှုတှနေဲ့ မတရားမှုတှေ အမှိုးမှိုး ဖှဈပေါှ ကှုံတှေ့နကှရတောဟာ ရုပဝှတထှုပဈစညှးတှေ ဘယလှိုပဲ တိုးတကသှညဖှှဈစေ လောကကို စောင့ရှှောကတှဲ့ လောကပါလတရားတှေ  လှော့နညှးနိမ့ပှါးလာလို့ပဲလို့ဆိုရပါမယှ။

အမှားပှညသှူတှရေဲ့အမှုကို ထမှးဆောငကှှရတဲ့ ပှညသှူ့ဝနထှမှးတှနေဲ့ နိုငငှံ့ဝနထှမှးတှအကှေား အဂတိလိုကစှားမှုကို မိမိရပိုငခှှင့ှ တဈရပသှဖှယှ သတမှှတလှာကှတဲ့ အလေ့အထနဲ့ စားသုံးသူတှကေို စားသောကကှုနပှဈစညှး အမှိုးမှိုး ထုတလှုပရှောငှးခကှှတဲ့ လုပငှနှးတှမှော အမှတအှစှနှးဆိုတဲ့ ကိဈစတဈခုတညှးကို ကှည့ပှှီး လူတှရေဲ့အသကအှနတှရာယှ ထိခိုကနှိုငလှောကတှဲ့ အရာတှကေို ထည့သှှငှး ရောငှးခလှာကှတာဟာလညှး လောကပါလတရား နိမ့ပှါးလာတဲ့ သာဓကတှလေို့ပဲ ပှောရမှာပါပဲ။

သငကှောငှးလှှငှ ကှှနုပှမှဆိုးပါတို့ ၊ စတနောသညှ လူတိုငှးနဲ့ မထိုကတှနတှို့ စတဲ့ လောကရဲ့အမှနတှရားကို ထောကပှှတဲ့ လော့ဂစှကှောငှးတှသဖှယှေ ဖှဈလာတာကလညှး လေးလေးနကနှကှ စဉှးစားကှည့မှယဆှိုရငှ လောကပါလ တရားတှကှယပှှေောကစှ ပှုနပှေီဆိုတဲ့ သာဓကတှပေါပဲ။ 

ငှကှေေးပေးပှီး ဝယစှရာမလိုတဲ့ စိတစှတနောကောငှးကို နှမှောတှန့တှိုတတအှောငှ တှနှးအားပေးပှီး သငလှူဆိုးလုပလှှှငှ သငှ သူခိုးလုပလှှှငှ ကှှနုပှလှညှး လိုကလှုပမှယဆှိုတဲ့ သဘောမှိုးတှဖှဈအေောငှ၊ တဈမှိုးပှောရမယဆှိုရငှ တဈဖကသှား အရှကှ၊ အကှောကှ ကငှးမဲ့တိုငှး ကိုယကှ လိုကပှှီး အရှကှ၊ အကှောကှ ကငှးမဲ့ပှမယ့သှဘော ဖှဈအောငှ တှနှးအားပေးတဲ့ လော့ဂစှတှှလေို့ပဲ ဆိုရပါတော့မယှ။

အဲဒီအရှကှ၊ အကှောကဆှိုတာ ရှကကှိုးရှကကှနှး ဖှဈတဲ့သဘော၊ သူရဲဘောကှောငပှှီး ကှောကတှတတှဲ့စိတကှို ဆိုလိုတာ မဟုတပှါဘူး။ မကောငှးတာကို မတရားတာကို လုပဖှို့ရှကတှတတှဲ့စိတနှဲ့ အဲ့ဒီ မကောငှးတာတှေ မမှှတတာတှဟော ကိုယ့တှဈဦးတညှးကို သာမက တဈလောကလုံးကို ဒုကခှပေးတတတှဲ့သဘော ရှိပါလားလို့ တှေးတောဆငခှှငတှတတှဲ့ အကှောကတှရားကို ဆိုလိုတာပါ။ 

အဲဒီလို အရှကနှဲ့အကှောကတှရား ကငှးမဲ့လို့လညှး ယနေ့ကမဘှာမှာ ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့လူမှိုး၊ ငါ့အဖှဲ့အစညှးနဲ့ မတူတဲ့သူတှကေို ရနသှူလို သဘောထားပှီး တိုကခှိုကတှတတှဲ့ အယူဝါဒဆိုးတှေ ကှီးထှားနပှေီး တဈပါးသူတှေ ခှှေးနဲ့ရငှးပှီး ရိုးရိုးသားသား တညဆှောကခှဲ့ရတဲ့ ပိုငဆှိုငမှှုတှေ၊ စီးပှားရေး လုပငှနှးတှနေဲ့ အောငမှှငကှှောကှှားမှုတှကေို အခှောငှ ရယူလိုသူတှေ မှားပှားလာတာပဲ ဖှဈပါတယှ။ 

ငှကှေေးဥဈစာ၊ အမှတအှစှနှးနဲ့ ရာထူးဂုဏဒှှပဆှိုတာ လူတိုငှးရဲ့စိတကှို ညှို့ယူဖမှးစားနိုငပှှီး လူတဈယောကရှဲ့ဘဝ ကှီးပှားတိုးတကရှေးကို တိုငှးတာတဲ့နရောမှာလညှး ရှေ့ဆုံးက ပါတဲ့အရာတှပေါ။ ဒါကှောင့လှညှး ငှကှေေး အမှတအှစှနှးနဲ့ ရာထူးဂုဏဒှှပှ ဒါမှမဟုတှ အောငမှှငကှှောကှှားရေးအတှကှ အကှိုးအမှတှ တဈစုံတဈရာ မရရှိဘဲဘယအှလုပကှိုမှ မလုပခှငှကှှတာ လူ့သဘာဝလို ဖှဈလာတာပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ့အှတှကှ အဲဒီထဲက အကှိုးအမှတှ တဈခုခုရှိမှ အလုပတှဈခုကို လုပခှငှကှှတာ မဟုတလှား။

ဒါပမေဲ့ ကိုယကှှိုးစီးပှားကို အသကမှှေးဝမှးကှောငှးမှု အမှိုးမှိုးနဲ့ ရှာဖှကှတေဲ့အခါ ရှကသှင့တှဲ့ကိဈစအပေါှ ရှကတှတပှှီး ကှောကသှင့တှာကို ကှောကတှတဖှို့ အငမှတနှ အရေးကှီးပါတယှ။ တကယတှော့ လောကဆိုတာ လူတှေ အားလုံး တဈဦးနဲ့တဈဦး အပှနအှလှနှ ခှိတဆှကနှပှေီး လူတဈယောကှ၊အဖှဲ့ှှအစညှးတဈခု၊ ဂိုဏှးတဈခုခုရဲ့အပှုအမူ၊ အပှောအဆိုနဲ့ အလုပအှကိုငတှှဟော အခှားသူတှပေေါကှိုလညှး အမှားကှီး ဂယကရှိုကခှတမှှု ရှိစတေဲ့ သဘောမှာ ရှိတာပါ။ အဲဒါကှောင့ှ မိမိကိုယတှိုငနှဲ့မိမိ ဦးဆောငနှတေဲ့ အဖှဲ့အစညှးက စပှီး မကောငှးမှုကို ရှကတှယှ၊ ကှောကတှတအှောငှ လေ့ကငှ့ထှားတတပှါမှ ဟီရိ၊ သှတတှပပှတရား ထှနှးကားတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးတဈရပကှို တညဆှောကနှိုငမှယဆှိုတာ ပှောခငှရှုံံသာ ဖှဈပါတယှ။ 

အယဒှီတာ (၂၉-၇-၂၀၁၇)


  • VIA