News

POST TYPE

OPINION

ကံ့ေကာ္ပင္ႏွင့္ ဖဲႀကိဳးျပာမ်ား ေျပလည္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-92)
27-Jul-2017

မၾကာေသးခင္က တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕တြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ကာ ဖဲႀကိဳးျပာ တပ္ဆင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သြားရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း မခံရသည့္ကိစၥတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ ဖဲႀကိဳးျပာ Campaign ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

ရာထူးတိုးျမႇင့္ရာတြင္ မမွ်မတ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုေသာ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ဖ်က္သိမ္းခံလိုက္ရၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ရေသာ ယခင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားသာမက က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေဆးႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္း ခံလိုက္ရေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုမွ ရာထူး တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥ အဆံုးအျဖတ္ေပးသူမ်ား၏ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈဟု ေယဘုယ် ဆိုရပါမည္။

ထို႔အတူ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ကာ တစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားေသာ္လည္း ရာထူးတိုးျမွင့္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ဌာနအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ခ်င္သလို ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ရွိေနပံုရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုခု လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနသူ မည္သူမဆို လုပ္အားခ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း ခံရမည့္အေရးကို စိတ္မဝင္စားသူ တစ္ဦးမွမရွိသလို ယင္းသို႔ စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာလည္း ယခုမွမဟုတ္၊ ဘုရင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ေခတ္ကာလမ်ားကတည္းကပင္ျဖစ္သည္။ ဌာန အသီးသီးသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္သက္ကေလး အေတာ္အတန ္ရလာခ်ိန္တြင္ ပ႐ိုမိုးရွင္း ေပးမည့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရာထူးတိုးခံရမည့္အခါကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကသည္မွာ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာမက ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး၏ သေဘာသဘာဝပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခု တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ပ႐ိုမိုးရွင္း ျပႆနာကိုၾကည့္လွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းေနသလို ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ HR ေခၚ Human Resource Department တို႔ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ ပ႐ိုမိုးရွင္း မေပးႏိုင္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေပးဘဲထားသည္၊  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ အစရွိသည့္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ယခင္အာဏာရွင္ ေခတ္ကာလကအတိုင္း ထင္တိုင္းႀကဲသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဟူသည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ပညာတတ္ စေကာ္လာ(Scholar)မ်ားႏွင့္ အကဲဒမစ္(Academic)မ်ား ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတြင္ ပညာတတ္မ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူ သင္ၾကားေနသူမ်ားျဖစ္ရာ ၎တို႔အၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္း၊ မိမိပညာပို႔ခ်ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ယံုၾကည္မႈပါ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းထိ ျဖစ္လာမည္ဆိုပါက အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အခန္းက႑ တစ္ခုလံုးကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ိဳးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇-၇-၂၀၁၇)

  • VIA