News

POST TYPE

NEWS

ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း အသက္ဆက္ ရွင္သန္ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ ...
အုပ္စုခြဲျခင္း

အခုတစ္ေလာ စာေရးသူမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရသြားေသာ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားထက္ အေရးနိမ့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို ပိုစိတ္ဝင္စားေနမိသည္။ သူတို႔ ‘ဘာ့ေၾကာင့္’ မေအာင္ျမင္ရတာလဲ၊ ‘ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္’ အေရးနိမ့္ရတာလဲ သိခ်င္ေနသည္။ သည္လိုႏွင့္ ေမႊေႏွာက္ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈရင္းမွ ‘အမ္စတီဗင္ ဖစ္သ္’ ႏွင့္ ‘ေဂ်ဆန္ ဝတ္တန္ဘတ္စ္’ တို႔ ပူးတြဲျပဳစုထားေသာ ‘ေလ့လာေရးစာတမ္း’ တစ္ေစာင္ကို သြားေတြ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ပါေန၍ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ (အက်ဥ္းမွ်) ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

သူတို႔၏စာတမ္းက ၁၉၇၅ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၈ ႏိုင္ငံကို သုေတသန လုပ္ထားသည္။ ပထမဆံုး အဆိုပါ ၁၅၈ ႏိုင္ငံကို အုပ္စုငါးစု ခြဲၾကည့္သည္။ ပထမႏွစ္ခုမွာ ‘အေျခခိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား’ (Established Democracy) ႏွင့္ ‘အေျခခိုင္ၿပီး ေအာ္တိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား’ (Established Autocracy) ျဖစ္သည္။ အေျခခိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေပါင္းမွာ ၂၃ ခုရွိၿပီး အေျခခိုင္ၿပီး ေအာ္တိုကေရစီ ႏိုင္ငံေပါင္းမွာ ၄၅ ႏိုင္ငံ ရွိသည္။ သတ္မွတ္ကာလ (၁၉၇၅ မွ ၂၀၀၇) အတြင္း အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ လံုးဝမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံသံုးခုမွာ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ ‘Democratizer’ မ်ားဟု ေခၚသည္။ ‘ေအာင္ျမင္သန္စြမ္းေသာ ဒီမိုကရက္တိုင္ဇာမ်ား’ (၃၉ ႏိုင္ငံ)၊ ‘မခိုင္မာေသာ ဒီမိုကရက္တိုင္ဇာမ်ား (၃၁ ႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ‘အေရးနိမ့္ဒီမိုကရက္ တိုင္ဇာမ်ား (ႏိုင္ငံ ၂၀) တို႔ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ‘အေရးနိမ့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ဇာ’ (Failed Democratizer) မ်ားကို အဓိက အားျပဳေလ့လာထားသည္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

ပထမဆံုး အေရးနိမ့္ရသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျခာက္ခ်က္ကို သြားေတြ႔သည္။

၁။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ေခတ္မီဆန္းက်ယ္ေသာ လူဦးေရ၊ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔အားေကာင္းေသာ လူလတ္တန္းစားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္သည္။ ထို႔ထက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျမင့္မားေလ၊ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္ေလ၊ ထင္ရာစိုင္းတတ္သည့္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား အားနည္းလာေလဟု ယူဆၾကသည္။

၂။ ေလာင္စာအေပၚ မွီခိုေနရမႈ

အထူးသျဖင့္ ေရနံမွရေသာ ဝင္ေငြမွာ ေခတ္မီေရးကို ပံုပ်က္ေစသလို ဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးစံု အတြက္လည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အရင္းအႏွီး ျဖစ္ေစသည္။ ေလာင္စာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သလို ‘စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လမ္းၫႊန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆ’ (Statism) ကိုလည္း အားေပးျမႇင့္တင္ရာ ေရာက္ေစသည္။ ထို႔ထက္ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈကိုပါ ထိပါးေစႏိုင္ပါသည္။

၃။ လူမ်ဳိးစု ေထြျပားမႈ သ႐ုပ္သဏၭာန္

အကြဲအၿပဲမ်ား သာမန္ထက္ပိုမ်ားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ဳိးစံု ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ေသာ ‘ၾကားအေျဖ’ (Compromise) ရရွိေစေရးအတြက္ ခက္ခဲတတ္ပါသည္။

၄။ အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း

ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္စပ္အေျခအေန၏ အေရးပါပံုကို လက္ခံၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ေသာ ဘာသာတရားမ်ား၏ ျဖစ္တန္ရာ အဟန္႔အတားကို ေထာက္ျပၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ 

၅။ ေနာက္က်ေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး

လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ သက္တမ္းမည္မွ်ၾကာၾကာ ရွိ မရွိဆိုေသာ အခ်က္ကလည္း အဆိုပါႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအမွတ္အသား သ႐ုပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္အေျခအေနအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။

၆။ က်ားမ တန္းတူ ရည္တူ မရွိမႈ

က်ား-မ တန္းတူ ရည္တူ မရွိမႈကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္မႈ အလားအလာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စဥ္းစားၾကသည္မ်ား ရွိသည္။

ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခမွ လိႈက္စားသည့္ အရာေျခာက္မ်ဳိးလံုးကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ ေတြ႔ေနရသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ေသာ္လည္း ယခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အားတက္စရာ မရွိလွေသးပါေခ်။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွလြဲ၍ က်န္ငါးခ်က္လံုးမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္ပါသည္။ ဤငါးခ်က္လံုးကိုမူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ ေတြ႔ေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ (တစ္နည္း ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ) ေပၚ အေျခခံေသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္ေနရသည္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရွ႕ခရီး အတြက္ အတားအဆီး အဟန္႔အတားလို ျဖစ္ေနရသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲ

ဆက္လက္ၿပီး ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေစတတ္ေသာ အင္အားစုမ်ားကိုလည္း ယခုလို စာရင္းခ်ျပပါသည္။

၁။ လူထု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ (အထူးသျဖင့္ ရယ္ဒီကယ္ အစြဲသန္ေသာ လူထုကို ဆိုလိုပါသည္။)

၂။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား

(အဆိုပါ နံပါတ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔မွာ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အင္အားစု မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဤအခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းခံၿပီး တတိယအင္အားစု တစ္ခုခု ဝင္လာမွ အပီအျပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အင္အားစု ျဖစ္လာပါသည္။

၃။ ႏိုင္ငံျခား အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ (အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္း ဂရိတ္ပါဝါကို ဆိုလိုပါသည္။ ေထာမတ္က႐ိုသာ ၂၀၀၂)

၄။ တပ္မေတာ္

၅။ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ (သမၼတျဖစ္ေစ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရင္ျဖစ္ေစ)

ဆိုခဲ့ပါ အခ်က္ငါးခ်က္အနက္ တစ္ခုခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားအခ်က္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤသေဘာကို အေရးနိမ့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ဇာႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ႏိုင္သည္။ အာေမးနီးယားတြင္ သမၼတႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္။ ဘီလာရပ္စ္တြင္ သမၼတကိုယ္တိုင္။ ဘာကီနာဖာဆိုတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္။ ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္။ ဖီဂ်ီတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္။ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ ဘုရင္။ ကူဝိတ္တြင္လည္း ဘုရင္ (ေစာ္ဘြား) ပင္။ နီေပါတြင္ ဘုရင္။ ႐ုရွားတြင္ သမၼတ။ ဇင္ဘာေဘြတြင္ သမၼတ။ ထူးျခားခ်က္မွာ အစိုးရ အႀကီးအကဲ (သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္) က ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္မွာ ဒုတိယေနရာ ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုသာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အင္အားစုအျဖစ္ အဓိကၾကည့္ျမင္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ၏ မကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အားနည္းခ်က္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပႆနာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ဖို႔လိုမည္ ထင္သည္။

ဘာလုပ္ၾကမလဲ

စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ရႏိုင္ေကာင္းသည့္အရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ဆယ္စုတစ္ခု အခ်ိန္ယူရသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား၊ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္အေပၚ လက္ေတြ႔သက္ေရာက္မႈရွိဖို႔ ဆိုလွ်င္ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ပင္ အခ်ိန္ယူၾကရသည္မ်ား ရွိသည္။ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွလြဲ၍ က်န္အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာ ပို၍ပင္ အခ်ိန္ယူရႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္စြမ္းမွာ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ဥပေဒျပဳ အာဏာပင္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းကိုလည္း တရားဝင္ ေဖာ္ျပထားတတ္ရာ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပႆနာဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲတြင္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးမွာ လူထုအစိုးရ၏ ပါးနပ္မႈ၊ စိတ္ရွည္မႈႏွင့္ အသိအလိမၼာတရားတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုခဲ့ပါ အင္အားစုႏွစ္ရပ္ (အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္) မွလြဲ၍ က်န္အင္အားစုမ်ားမွာ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာ အထိုက္အေလ်ာက္ အခ်ိန္ယူၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ကိုယ္တိုင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လူထုကိုယ္တိုင္က အစိုးရအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္သည္မ်ား ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္က လူထုကို ရယ္ဒီကယ္ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ အခ်ိန္မေရြး လိမ့္က်ေစႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာလည္း အေရးနိမ့္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေနာက္ထပ္ အေရးတႀကီး အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၂၈ မတ္လ၊ ၂၀၁၇
စာၫႊန္း - Failed Democratization (M.Steven Fish and Jason Wittenberg)

ABOUT AUTHOR

(ေက်ာ္ဝင္း)