News

POST TYPE

NEWS

တော်လှန်ရေး၏ သဘောသဘာဝ
01-May-2019


ပှီးခဲ့တဲ့ သှငှကှနတှှငှး ဘယမှှ မသှားဖှဈခဲ့ပါ။ အိမမှှာပငနှထေိုငရှငှး ဆိုရှယမှီဒီယာမှားမှ တကလှာသော နိုငငှံရေးသတငှးပုံရိပှ အခှို့ကို ဖတရှှု ဖှဈသညှ။ သတငှးအမှားစုမှာ ရှမှးပှညမှှောကပှိုငှး “ဝ” ဒသတှငှေ ပှုလုပလှကှရှှိသော ငှိမှးခမှှးရေး နှဈ (၃၀) ပှည့ှ အခမှးအနားမှား ဖှဈသညှ။ မူလက စာရေးသူ အဆိုပါအခမှးအနားသို့ တကရှောကရှနှ ဖှဈသောလှညှး အကှောငှးအမှိုးမှိုးကှောင့ှ မတကရှောကဖှှဈခဲ့ပါ။ ဆိုရှယမှီဒီယာမှားမှတဈဆင့သှာ ပှဲတောအှခမှးအနားမှားကို လေ့လာကှည့ရှှုဖှဈသညှ။ သတငှးမှားအောကမှှ ကှနမှန့မှှားစှာကို ဖတရှှုလေ့လာ ဖှဈသညှ။ ကှနမှန့အှခှို့က မှနမှာနိုငငှံတှငှ ငှိမှးခမှှးရေးလိုခငှရှငှ အငအှားစုဆောငှးရမညှ၊ လကနှကကှိုငရှမညှ၊ ခိုငမှာတောင့တှငှးရမညှ၊ ဒါမှ တဈဖကကှ အာရုံပှုမညှ၊ လေးစားမညှ၊ တနှးတူရညတှူ ဆကဆှံမညဟှု ရေးသားကှသညှ။ အငမှတနှ အနတှရာယမှှားလှသော အတှေးအခေါှ ဖှဈပါသညှ။ သို့သောှ အဆိုပါအတှေးအခေါသှညှ တိုငှးရငှးသားလူမှိုးစု အခှို့အကှားတှငှ ကယှပှှန့ခှိုငမှှဲစှာ အမှဈတှယလှာနပေုံရသညှ။

မှနမှာနိုငငှံတှငှ တောလှှနရှေးမှားက မှားပှားလှသညှ။ မှို့ပှ လမှးပေါဆှနဒှပှပှဲမှားမှသညှ တောတှငှးလကနှကကှိုငှ တိုကခှိုကမှှုမှားအထိ တောလှှနရှေး မညပှါသညှ။ ၁၉၈၈ မှစလှှငှ နိုငငှံသညှ အရေးအခငှးမှားစှာ ကှုံတှေ့ဖှတသှနှးခဲ့ရသညှ။ သှေးမှကခှေဲ့ရသညှ။ ခံပှငှးနာကှညှးမှုမှားစှာ ဖှဈပေါခှဲ့သညှ။ ယခုပှောနကှသညှေ ငှိမှးခမှှးရေးဆိုလှှငလှညှး ၁၉၈၈ အရေးအခငှးအပှီး ၁၉၈၉ လောကမှှစတငကှာ နိုငငှံတဈဝနှး ငှိမှးခမှှးရေး တညဆှောကလှာခဲ့သညဖှှဈသညှ။ ယနေ့တိုငှ မငှိမှးခမှှး နိုငသှေးပေ။ ယခု မှနမှာနှဈကူးပှီဖှဈရာ နှဈကူးဆုတောငှးမှား ပုံစံအမှိုးမှိုးနှင့ှ တှေ့နရပေါသညှ။ ထုံးစံအတိုငှး မှနမှာနိုငငှံကှီး ငှိမှးခမှှးပါစကှေောငှး ဆုမှနကှောငှး တောငှးကှပါသညှ။ စာရေးသူအမှငတှှငှ ဆုတောငှးခှငှးသညှ မိမိဆနဒှကို ထုတဖှောခှှငှးမှှသာ ဖှဈသညှ။ မိမိဆနဒှကို မှှဝခှငှေးသာဖှဈသညှ။ မိမိဆနဒှကို ဖှဈစလေိုခှငှးသာဖှဈသညှ။ ဆုသာတောငှးပှီး အလုပမှလုပလှှှငှ၊ ပှောငှးလဲပှငဆှငှ တှေးခေါလှုပကှိုငဆှောငရှှကှ ခှငှးမရှိလှှငှ ဆုသညှ လူကှားကောငှးရုံသာ ဖှဈပါသညှ။ နှဈစဉှ ငှိမှးခမှှး ရေးစကားဝိုငှးမှား၊ ငှိမှးခမှှးရေးပှဲတောမှှား၊ ငှိမှးခမှှးရေး တရားဓမမှသဘငမှှား ဆငယှငကှငှှးပနသညေ့ကှှားမှ ပဋိပကခှမှား ပိုမိုဖှဈပှားလာပါမူ ပှူနာ၏ရငှးမှဈကို သိမှငဖှှရှငှေးနိုငရှနှ ကှိုးစားအားထုတသှင့ပှါသညှ။

အတှေးက တောလှှနရှေးဆိုတာဆီ ရောကသှှားသညှ။ အားလုံးက အခု တောလှှနနှကှသညှေ။ လကနှကကှိုငမှှ လေးလေးစားစား အဆကှ ဆံခံရမညဟှူသော အတှေးအခေါကှ အားကောငှးလကှရှှိသညှ။ ဆိုရလှှငှ တောလှှနရှေး အယူအဆက တညဆှောကရှေးကို လှှမှးမိုးလကှရှှိသညှ။ တောလှှနရှေးဆိုသညမှှာ ပုံစံအမှိုးမှိုးနှင့ှ ရှိနိုငပှါသညှ။ မှှောလှင့ခှကှှ နညှးပါးသညှ၊ အသိအမှတပှှု မခံရ၊ သာတူညီမှှမှုမရှိဟု သိမှငခှံစားရလှှငှ တောလှှနရှေးဆိုသညမှှာ ဖှဈတညလှာပါသညှ။ အခှို့က တောလှှနရှေးဆိုသညမှှာ ပညာနညှးပါးသဖှင့ှ၊ အလုပအှကိုငမှရှိသဖှင့ှ၊ ဆငှးရဲနှမှးပါးသဖှင့ှ ဖှဈတညသှညဟှု အမှငရှှိသညှ။ ထိုသို့ အမှငမှှာ တဈခှိနကှဆိုလှှငှ မှနပှါသညှ။ တောလှှနသှူမှား ပညာနညှးပါးလှှငှ ဖိနှိပှ ခှမှေုနှးရလှယပှါသညှ။ ယနေ့ကာလ တိုငှးရငှးသားတောလှှနရှေးမှားသညှ အငှဂှလိပခှတှေ ဆရာစံ ဦးဆောငသှော တောငသှူလယသှမား တောလှှနရှေးကဲ့သို့ မဟုတပှါ။ ပညာတတမှှားမှ ဦးဆောငနှခှငှေးဖှဈသညှ။ တောလှှနရှေး တဈခုသညှ ပညာတတမှှားလကဝှယရှောကရှှိသှားပါက ကိုငတှှယရှခကပှါသညှ။

တဈခှိနကှ စာရေးသူကိုယတှိုငှ အစိုးရဝနထှမှးဘဝက တောလှှနရှေး လုပဆှောငခှဲ့ဖူးပါသညှ။ တရားမှှတမှုနညှးပါးသောဝနှးကငှတှှငှ စာရေးသူ မပှောခှဲ့ပေ။ ဌာနအတှငှး တရားမှှတမှု မရှိခှငှးကိုလညှး မကှမှှငှ ကိုယတှှေ့ သိမှငနှရော ကိုယ့ကှို တိုကရှိုကှ မထိခိုကသှေးသောလှညှး မှငတှှေ့နရသေော မတရားမှုတို့သညှ တဈနေ့ ကိုယ့ထှံရောကရှှိလာလိမ့မှညဟှု ခံစားတှကဆှမိသညှ။ သို့ဖှဈရာ အစိုးရဝနထှမှးဘဝမှ တဈနေ့ လှှတမှှောကရှေးအတှကှ ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ အမှဲဖှည့ဆှညှးတညဆှောကခှဲ့သညှ။ အငှဂှလိပစှာကောငှးမှ နိုငငှံခှားတှငှ ကှောငှးတကနှိုငမှညှ၊ နိုငငှံ တကာအဖှဲ့အစညှးမှားတှငှ လုပကှိုငဆှောငရှှကနှိုငမှညဟှု သိမှငသှဖှင့ှ အငှဂှလိပစှာကို နိုငသှလောကှ လေ့လာဖှဈခဲ့သညှ။ ဆိုရလှှငှ ကိုယကှ လကနှကကှိုငမှည့သှူ မဟုတပှေ။ သို့ဖှဈရာ ပညာလကနှကကှို တတနှိုငသှလောကှ စုဆောငှးသိုမှီးရသညှ။ သငတှနှးအခှို့တကသှညှ။ ဘာသာ စကားလေ့လာသညှ။ အတှေ့အကှုံ ရှာဖှသညှေ။ မကောငှးသည့အှကငှ့မှှား လှှော့သညှ။ ကောငှးသည့အှကငှ့မှှား တိုးသညှ။ ပညာလကနှကှ စုဆောငှးရငှး တောလှှနရှမည့အှခှအနေေ အခှိနအှခါကို စောင့မှှှောခှဲ့သညှ။

နစမှေးပါဦးဗှ။ ခငဗှှားက တောလှှနရှေး၊ တောလှှနရှေးနဲ့ ခငဗှှားကို ဘယသှူတှကေ ဘာလုပလှို့ တောလှှနရှတာလဲဆိုရငှ တောလှှနတှယဆှိုတာ ကိုယကှိုလာထိမှ၊ တိုကရှိုကဖှိနှိပမှှ၊ ကှူးကှောစှောကှားမှ မဟုတဘှူးလဗှော။ ကိုယ့အှရညအှခငှှးကို အသိအမှတမှပှု၊ အတှငှးမှာ အုပစှုဖှဲ့၊ နရောယူ၊ လူကှီးနဲ့နီးစပတှဲ့သူကို နရောပေး၊ ကိုယ့ကှို နောကမှှာခနှထှား၊ ကိုယ့အှားနညှးခကှကှို ရှာ၊ အားသာခကှကှို ဖှောကှ၊ ဒါမှိုးဆိုရငှ ရှငတှော့ ရှငသှနတှယလှေ။ သို့သောှ သူတို့ပေးသလောကှ၊ ခှင့ပှှုသလောကနှဲ့ပဲ ကှနပရှတောပေါ့ဗှာ။ ကိုယ့အှရညအှခငှှး အစဈအမှနကှို ဘယထှုတှ ဖောပှှသခှင့ရှမလဲ။ မကှနပလှေို့ ပေါကကှှဲထှကလှာရငလှညှး ကိုယပှဲ နဈနာမှာပေါ့။ ကိုယ့ကှို အခှင့အှရေးပေးနိုး စောင့ရှငလှညှး ဒါက မှနမှာဗှ။ ေ_ာကကှငှ့တှှကေ ကောငှးတာမဟုတဘှူး။ ကိုယ့ကှို ပါးပါးလေး ခှောငထှိုး၊ နှိပကှှပှ၊ ပညာပှသှားမယှ။ အစိုးရအလုပှ ၁၄ နှဈလုပခှဲ့တာပါဗှာ။ သိပသှိတာပေါ့။ ဒါ့ကှောင့ှ မတရားအလုပခှံရတဲ့သူတှဆေို ကိုယခှငှှးစာတယှ။ အခှို့ဆို ပေါကကှှဲထှကသှှားတယှ။ အခှို့ဆို နုတထှှကသှှားကှတယှ။ အခှို့ဆို ဘာမှမပှောဘဲ တဈသကလှုံး ကှိတမှှိတနှရငှေး စိတဒှဏရှာ ခံစားသှားကှတယှ။ သူတို့က မတောလှှနတှတဘှူးလေ။ တဈနညှး နိုငငှံရေးအမှငှ မရှိဘူးပေါ့ဗှာ။ တောလှှနတှယဆှိုတာ ငယတှုနှးမှာ တောလှှနရှတယှ။ ပညာ၊ ငှကှေေး၊ အတှေ့အကှုံစုရတယှ။ စိတရှှိတိုငှး သာတောလှှနကှှရငှ အားမရှိဘူးဆိုရငှ ကိုယပှဲနဈနာမှာပေါ့ဗှာ။ တောလှှနပှှီးရငလှညှး ကိုယကှ သူ့ထကသှာအောငှ လုပပှှရတယှ။ သူတို့က ကိုယ့ကှို ဖှောကထှားခငှတှာလေ။ ကိုယ့ရှဲ့အားနညှးခကှတှှကေို ဖှန့ှ၊ ကိုယ့အှားသာခကှတှှကေို ဝှကထှားတာလေ။ သူတို့ခှငအှတှငှး (ဌာနအတှငှး) ကဆို သူတို့လကထှဲ လုပခှငှသှလို လုပလှို့ရတယလှေ။ သူ့လူသူ ပငှးပှီးတကကှှမှာလေ။ သာတူညီမှှမှုမှ မရှိ၊ တရားမှှတမှု မရှိ၊ အရညအှခငှှးကို အသိ အမှတမှပှုဘဲ လူကှီးနဲ့ အဆငပှှမှေုအပေါမှူတညပှှီး နရောပေးမှာလေ။ ဒီလိုဆိုရာမှာ နရောရသှားတဲ့သူတိုငှးကို အရညအှခငှှးမရှိဘူးလို့ ဆိုလို တာမဟုတပှါဘူး။ သို့သောကှိုယကှ သူတို့ထကသှာတယှ၊ လုပကှိုငနှိုငှ တယဆှိုတာ သိနတယှေ။ ကိုယကှ အပှငရှောကသှှားပှီဆိုရငှ လုပနှိုငသှလောကှ တိုးတကတှယှ။ အရညအှခငှှး စဈမှနတှယဆှိုရငပှေါ့။ ကိုယှ တိုးတကလှေ၊ အောငမှှငလှေ၊ တဈခှိနကှ ကိုယ့ကှို နှိပကှှပတှဲ့သူ၊ အကောငှးမပှောတဲ့သူတှေ ကိုယနှဲ့ယှဉရှငှ သူတို့ အသုံးမကဘှူးဆိုတာ အမှားအမှငမှှာ ပေါလှှငစှတောပေါ့။

မှနမှာနိုငငှံမှာ ဖှဈနတောတှကှညှေ့။ မခံခငှစှရာတှေ အတောမှှားတယှ။ အစိုးရရုံးကိဈစတှဆေို အဆငမှပှတောမှားတယှ။ ပှုပှငှ ပှောငှးလဲတယဆှိုရငလှညှး သိသာတဲ့တိုးတကမှှုက မမှငရှဘူး။ ပှောနတောပဲ။ သုံးနှဈပဲ ရှိသေးလို့ပါ။ ငါးနှဈလောကနှဲ့ ဘယဖှှဈမလဲ။ မဟုတဘှူးဗှ။ လှဲနတယှေ။ တိုးတကမှှုကို မတှေ့ရလို့ တောငှးဆိုပှနရှငလှညှး ပှူနာရှာတယဆှိုပှီး ထောငထှဲရောကမှယှ။ ဒီတော့ စာတတတှဲ့သူတှကေ စကားသိပမှပှောတော့ဘူး။ တောလှှနရှေးပဲ စဉှးစားတယှ။ အငအှားရှိပှီဆိုမှ ထုတပှှတယှ။ ကိုငတှှယရှခကပှှီပေါ့။ ယုံကှညမှှုကလညှး ပှောကဆှုံးနပှေီလေ။ ဒီနိုငငှံမှာ တဈခုခုဆို အငမှတနှ အခှိနဆှှဲတယှ။ ပှူနာကို ဖှရှငှေးတာမဟုတဘှဲ အဆငပှှသလေို ကိုယ့လှကထှကမှှာ ပေါကထှှကမှလာအောငှ ထိနှးထားတာပဲရှိတယှ။ တဈဖကသှား ခံစားစိတှ၊ ကိုယခှငှှးစာမှု နညှးပါးတယှ။ ရခိုငကှိဈစဆိုတာ ဒီသဘောပဲ။ လူတှေ လဗှော။ တဈခှိနလှုံး ပိတလှှောငထှားလို့ မရဘူး။ ဖှရှငှေးနညှးတဈခုတော့ ရှိရမယှ။ ရှိတယဆှိုရငလှညှး ပှတပှှတသှားသား လုပပှှနိုငရှမယှ။ ယုံကှညမှှု တညဆှောကနှိုငရှမယှ။ အခု အဲဒီလိုမဟုတဘှူး။ ဟိုအပှဈတငှ၊ ဒီအပှဈတငနှဲ့ နောကဆှုံး အစိုးရကပဲ ရှငှးရတာပေါ့။ ငှိမှးခမှှးရေးလညှး ဒီလိုပဲ။ တဈခှိနကှ ငှိမှးခမှှးရေးတညဆှောကတှယဆှိုတာ တဈဖကကှို အခှင့အှရေးတှေ၊ လုပပှိုငခှှင့တှှပေေးပှီး တညဆှောကခှဲ့တာဖှဈတယှ။ အခု စဈမတိုကရှငပှှီးရော သဘောဖှဈတယှ။ နောငဖှှဈတာ နောကလှူ ကှည့ရှှငှးပဲ။ နိုငငှံသားစိစဈရေးကတပှှားပဲ ကှည့လှေ။ ဘယသှူမှ ဖှဈနိုငရှငှ အစိုးရရုံးတှေ မသှားခငှဘှူး။ ဘာသာခှား၊ လူမှိုးခှား မဟုတသှေးဘူး။ ကိုယ့ှ လူမှိုးတူအခငှှးခငှှးတောငှ အလှယတှကူမရဘူး။ အလှယတှကူဆိုတာ မလိုအပဘှဲ ထောကခှံစာတှေ၊ နယခှရီးပှနတှာတှေ အမှားကှီး လုပရှတယှ။ အခှို့ စညှးမဉှှးတှကေ လိုအပတှယဆှိုပမယှေ့ ဌာနတှငှးမှာ အရငရှှငှးလို့ရတာ ရှငှးသင့တှယှ။ လုပထှုံးလုပနှညှးတှေ လှှော့ခသှင့တှယှ။ အစိုးရ ဌာနတှမှော အခှိနတှိုအတှငှး ပှုပှငပှှောငှးလဲလို့ရတာတှေ အမှားကှီးရှိတယှ။ သို့သောှ လုပသှင့သှလောကှ မလုပဘှူးလို့ လူတှကေ မှငတှယှ။ ဒီတော့ လူတှမှော အစိုးရရုံးတှနေဲ့ ဆကဆှံပှီးရငှ မကှနပစှေိတကှ ရှိနတယှေ။ မကှနပစှေိတဆှိုတာ တောလှှနရှေးအတှကှ အထောကအှပံ့ဖှဈစတယှေ။

မှနမှာနိုငငှံမှာ တောလှှနရှေးတှေ လှော့နညှးပပှောကခှငှတှယဆှိုရငှ တောလှှနရှေးရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလညဖှို့လိုတယှ။ တဈဖကကှိုတငှ အပှဈပှောလို့မရဘူး။ ကိုယ့ဘှကကှ တိုးတကအှောငှ အရငလှုပပှှဖို့ လိုတယှ။ ကိုယကှလညှး မသှား၊ သူ့ဆီသှားတာလညှး မကှိုကှ၊ ပိတလှှောငှ ခှောငပှိတရှိုကတှဲ့အကငှ့ှ မှနမှာတှမှော ရှိတယနှောှ။ အခှိနဆှှဲပှီး အငအှားခညှ့နှဲ့ တှဝအေေောငလှုပတှာပေါ့။ ဂုဏသှိကခှာရှိတဲ့ ထှကပှေါကမှပေး တတဘှူး။ အဲဒါ သိပမှှားတယှ။ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကမှှုကို လကတှှေ့ဖောဆှောငှ ပှနိုငဖှို့လိုတယှ။ ရနကှုနတှဈမှို့တညှး၊ မနတှလေးတဈမှို့တညှး ဖှံ့ဖှိုးနလေို့မရဘူး။ ဆငှးရဲတဲ့ဒသတှေေ တဈပှေးညီဖှံ့ဖှိုးဖို့လိုတယှ။ အခုတော့ မသိဘူး။ စာရေးသူ အစိုးရအလုပလှုပတှုနှးက အစိုးရရုံးတှမှော ပှဈဒဏထှိပှီ၊ ပှဈဒဏပှေးပှီးဆိုရငှ ဟိုး အဝေး မဖှံ့ဖှိုးတဲ့ တိုငှးရငှးသားဒသတှဆေေီ လှှတတှယှ။ အကငှ့ပှကှတှဲ့၊ အရညအှခငှှးနညှးပါးတဲ့ဝနထှမှးကို မဖှံ့ဖှိုး တဲ့နရော လှှတတှယဆှိုတော့ စဉှးစားကှည့လှေ။ ဘယလှိုလုပှ အဲဒီဒသတှေေ တိုးတကမှလဲ။ တကယတှော့ ဖှံ့ဖှိုးရေးဆိုတာ တဈခုပဲရှိပါ သေးတယှ။ ကနှတှဲ့ နိုငငှံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေးအခှင့အှလမှးတှေ မပါသေးဘူး။ တဈခှိနကှ အရမှးဆငှးရဲ၊ မဖှံ့ဖှိုးတဲ့တိုငှးရငှးသားဒသတှေေ ရှိတယှ။ ဘယသှူမှ မသှားဘူး။ နောကှ အဲဒီကို ဘာသာခှား သာသနာ ပှုအဖှဲ့တှေ ရောကသှှားတယှ။ အဲဒီဒသကေ ဘာသာခှားတှေ ဖှဈသှား တယဆှိုပါတော့။ အဲဒီကမှှ အမှိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုပှီး ကှှေးကှောကှှတယှ။ တဈခှိနကှ ကူးစကရှောဂါသညတှှေ၊ အနာကှီးရောဂါသညတှှေ ရှိတယှ။ သူတို့ဆီ ဘယသှူမှ မသှားဘူး။ နောကှ အဲဒီကို ဘာသာခှားတှေ ရောကသှှားတယှ။ အဲဒီရောဂါသညမှိသားစုအခှို့ ဘာသာခှားတှေ ဖှဈကုနတှယှ။ အဲဒီကမှှ အမှိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုပှီး နောကကှလိုကကှှတယဆှိုပါစို့။ မဖှဈခငကှ ကှိုတငလှုပဆှောငရှမယှ၊ မဖှဈခငကှ ကှိုတငကှာကှယရှမယဆှိုတဲ့ အလေ့အကငှ့ှ၊ အမှောအှမှငှ၊ လုပဆှောငမှှုတှေ မှနမှာတှမှော အငမှတနနှညှးတယှ။ တောလှှနရှေးမဖှဈခငှ၊ တောလှှနရှေးကို တားဆီးနိုငဖှို့လိုတယှ။

အဲဒီလိုတားဆီးဖို့ဆိုတာ လကနှကတှဈခုတညှးနဲ့ မရဘူး။ ကိုယခှငှှးစာမှု၊ အမှောအှမှငရှှိမှု၊ သာတူညီမှှမှုတှေ ဖနတှီးတညဆှောကနှိုငဖှို့လိုတယှ။ အခုဟာက တောတှောလှှဲနတောတှေ ရှိတယှ။ ကိုယ့ဘှကကှို နညှးနညှးထိပှီဆိုရငှ ဆိုရှယမှီဒီယာတှမှော အရညမှရ၊ အဖတမှရ တဈခှိနလှုံး ဝငဆှဲနကှတယှေ။ နညှးနညှးပါးပါး ဝငရှှငှးပှလို့တောငှ မရဘူး။ မှနမှာတှေ သှေးဆူပှီဆိုရငှ ဘာမှမမှငတှော့ဘူး။ တဈဖကကှ ကိုယ့ကှို အမှဲအကဲခတနှတောလေ။ သူတို့က ကိုယ့အှကှောငှးသိသှားပှီ။ ဘယလှောကှ ရိုငှးစိုငှးတယှ။ သှေးဆူတယှ။ သှေးဆာတယှ။ သိသှားပှီ။ ဘာမှ မပှောတော့ဘူး။ ပှောနလညှေး မထူးဘူး။ တောလှှနရှေးလုပမှှရမယဆှိုတဲ့စိတတှှေ ဖှဈကုနတှာပေါ့။ မှနမှာသမိုငှးကိုလညှး ပှနကှှည့လှေ။ တဈခှိနလှုံး သတနှကှတောဖှဈတယှ။ ကနောငလှညှး အခငှှးခငှှးသတတှာပဲ။ အောငဆှနှးလညှး အခငှှးခငှှးသတတှာပဲ။ အခုခတှကေ အရငခှတှတှလေေို စာသငခှနှးက သငတှာလောကပှဲ သိတဲ့ခတှေ မဟုတတှော့ဘူး။ ဆိုရှယမှီဒီယာတှမှော၊ အပှငမှှာ လိုခငှတှာ အကုနဖှတလှို့ရတယှ။ သမိုငှးတှေ အသဈပှငဆှငရှေးသားနကှတောရှိတယှ။ လူတှကေ စာတတကှုနပှှီ။ အကုနရှှုပထှှေးကုနပှှီ။ အသိပညာကို ဘောငခှတလှို့ မရတော့ဘူး။ အသိမမှားအောငှ၊ အထငလှှဲမှု မကှီးမားအောငသှာ လုပဆှောငလှို့ ရတော့မယှ။ တိုငှးရငှးသားတှကေို အောငဆှနှးနဲ့ ပငလှုံလောကပှှောပှီး စညှးရုံးလို့ရတော့တဲ့ခတှေ မဟုတတှော့ဘူး။

မှနမှာတှေ အုပစှုဖှဲ့မိရငှ ကှည့လှေ။ အခငှှးခငှှးတောငှ သူ့လူသူပဲ နရောပေးခငှတှယှ။ အခှား လူဘယလှောကတှောတှောှ၊ ဘယလှောကကှောငှးကောငှး အခှင့အှရေးပေးမယှ၊ မှတေောငမှှှောကပှေးမယဆှိုတာမှိုး မရှိဘူး။ ကိုယ့ပှါတီက မဟုတရှငှ မဲမပေးဘူးဆိုတဲ့ အုပစှုစှဲ၊ ပါတီစှဲစိတတှှမှေားတယှ။ ဘကလှိုကတှယဆှိုတာ လူ့သဘောသဘာဝ ဖှဈတယှ။ သို့သောှ ဒီနိုငငှံမှာ အနတှရာယရှှိလောကအှောငကှို ပါတီစှဲ၊ ပုဂဂှိုလစှှဲ ကှီးမားနတော ဖှဈတယှ။ ပှီးရငှ ဆိုရှယမှီဒီယာတှမှော ဟိုပှော၊ ဒီပှော၊ စိတမှကောငှးပါဘူးတို့၊ လူငယတှှေ ရင့ကှကှအှောငှ ဖှည့ဆှညှးကှပါတို့၊ ဘာတို့၊ ညာတို့၊ အမှနတှော့ ဒီနိုငငှံရဲ့ ပှူနာက လူကှီးတှဖှဈတယှေ။ အဲဒီလူကှီးတှကေ သူတို့နဲ့ အဆငပှှတေဲ့လူငယတှှကေို နရောပေး၊ လူငယတှှကေ လူကှီးဖှဈ၊ စိတဓှာတတှှကေ တဈတှဲကှီး၊ မပှောငှးလဲဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လုပရှငှးနဲ့သငှ၊ လူကောငှးရငှ ပှီးရော၊ လူတောဖှို့ မလိုဘူး။ လူတောရှငှ သူတို့ကို ပခုံးခငှှးယှဉမှှာ စိုးတယှ။ လူကှီးအားလုံးတော့ မဟုတဘှူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီနိုငငှံမှာ လူကှီးတောတှောမှှားမှား အဲဒီပုံစံပဲ။ သူတို့ငယစှဉကှတညှးက ဝနှးကငှကှ အဲဒီလိုဖှဈနတောကိုး။ သူတို့စညှးထဲကမဟုတတှဲ့ ပှငပှက လူငယတှှေ သူတို့ထကလှုပနှိုငတှယှ၊ သာလှနတှယဆှိုတာ မဖှဈစခငှဘှေူး။ ငှိမှးခမှှးရေးဆိုတာ ပှောရငှ အဲဒါတှပေါ ပါတယနှောှ။ တောလှှနရှေး အကှောငှးပှောရငှ အဲဒါတှပေါ ပါတယနှောှ။

တောလှှနရှေး သဘောသဘာဝတှေ ဆကပှှီးဆှေးနှေးမယဆှိုရငှ အမှားကှီးပါ။ ဒီနိုငငှံဝနှးကငှှ မကောငှးဘူး။ သမိုငှးလညှး မကောငှးခဲ့ဘူး။ ဝနှးကငှနှဲ့ သမိုငှးကို ဖနတှီးတာ အဲဒီနိုငငှံမှာ နထေိုငတှဲ့လူတှဖှဈေ တယှ။ ဘယနှိုငငှံ၊ ဘယလှူ့အဖှဲ့အစညှးမှ ရာနှုနှးပှည့ှ ကောငှးမှနတှယဆှိုတာ မရှိပါဘူး။ လူ့အဖှဲ့အစညှးတိုငှးမှာ ပဋိပကခှတှေ၊ တောလှှနရှေးတှဟော အသှငအှမှိုးမှိုးနဲ့ တညရှှိနပေါတယှ။ သို့သောှ တောလှှနရှေးဆိုတာ သူတို့ဆီမှာ တဈဦးခငှှး ဖှဈနကှတော မှားပါတယှ။ နိုငငှံပှငပှအထိ ပှင့အှံထှကမှလာပါဘူး။ စာရေးသူတို့ဆီမှာ ဖှဈနတောတှကတေော့ လကနှကကှိုငှ ပဋိပကခှတှဆေီအထိ ဦးတညနှတောဖှဈပါတယှ။ အရပကှူပါ၊ လူဝိုငှးပါ အခှအနမှေေိုးပါ။ အနောကနှိုငငှံတှလညှေး ပါတယှ။ တရုတနှိုငငှံလညှး ပါတယှ။ ဂပှနလှညှးပါတယှ။ အာဆီယံလညှးပါတယှ။ နိုငငှံတကာမှာ၊ ဒသတှငှေးမှာ ရှကတှတမှယဆှိုရငှ အငမှတနရှှကဖှို့ကောငှးပါတယှ။ ဒီနိုငငှံမှာ လူတှရေဲ့ အတှေးအမှငှ၊ ပှုမူလုပဆှောငမှှုတှေ မပှောငှးလဲသမှှ တောလှှနရှေးတှေ အတောမသတှ ရှိနပေါလိမ့မှယှ။ တောလှှနရှေးမှားရဲ့ အဆုံးသတကှ ဘာလဲ။ ကှှနတှောှ မသိပှီ။ သိလညှး မသိခငှပှှီ။

အောငအှောငှ (IR)