News

POST TYPE

NEWS

စစ်ကိုမလိုလားတော့ကြောင်း SSPP ဆို
22-Feb-2019
နပှညတှေောှ၊ ဖဖေောဝှါရီ ၂၂

စဈပှဲမှား ဆကလှကှ မလိုလားတော့ကှောငှး ရှမှးပှညတှိုးတကရှေးပါတီ (SSPP) ဒုတိယဥကကှဋဌှ စဝခှှနဆှိုငကှ ပှောကှားလိုကသှညှ။

“ကှှနတှောတှို့ဟာ ဆကလှကပှှီးတော့ စဈကိုမလိုလားကှောငှး နားလညပှေးစခငှပှေါတယှ။ အကှောငှးအခကှကှှောင့ှ ကှှနတှောှ ရိုးသားစှာ တငပှှခှငှးဖှဈပါတယှ။ ကနေ့လာတာက ဒီအတှကှ ရညရှှယပှှီး တောငှးဆိုလာရောကခှှငှးခှငှးဖှဈပါတယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ပှောသညှ။

ပှညတှှငှး ငှိမှးခမှှးရေးဗဟိုဌာန NRPC နှင့ှ SSPP တို့သညှ နပှညတှေောရှှိ NRPC ရုံးတှငှ ယနေ့ (ဖဖေောဝှါရီ ၂၂ ရကှ)နံနကပှိုငှးကတှေ့ဆုံစဉှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ပှောကှားခဲ့ခှငှး ဖှဈသညှ။

“ဒီလိုဆိုရငှ မေးစရာရှိပါတယှ။ ခငဗှှားတို့ ဘာလို့ NCA ကို မထိုးတာလဲ။ မဟုတပှါဘူး။ ကှှနတှောတှို့ဆန့ကှငှနှတော မဟုတပှါဘူး။ ကှှနတှောတှို့မှာလညှး အားလုံးပါဝငရှေးမှုဆိုတာရှိတယှ။ အဖှဈမှနကှတော့ ကှှနတှောတှို့မှာလညှး ကှှနတှောတှို့အကှောငှးတှရှေိပါတယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကဆိုသညှ။

ရှမှးပှညှ တိုးတကရှေးပါတီအနဖှငှေ့ NCA လမှးကှောငှးကို ဆန့ကှငှမှှုမရှိသောလှညှး ပှည့စှုံမှုရှိသော ဆှေးနှေးမှုရလဒမှှားကို ခိုငမှာစှာ လိုအပလှကှရှှိနကှေောငှး စဝခှှနဆှိုငကှဆိုသညှ။

“အဆင့ဆှင့တှှမှော ကှှနတှောတှို့ အခိုငအှမာ ဘယလှိုသှားမယဆှိုတာကို သှားမဲ့ပုံသဏဍှနတှှေ လုပနှညှးကိုငနှညှးတှစသညဖှေှင့ှ ကှှနတှောတှို့ ဆကလှကှ ညှိနှိုငှးပှီးတော့မှ လုပသှှားဖို့ လိုအပတှယလှို့ ယူဆပါတယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကပှောသညှ။

လေးလတာ အပဈရပစှဲရနှ တပမှတောမှှ ညှှနကှှားခကှထှှကပှှီး နောကပှိုငှးတှငှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့ဘကမှှ တပမှတောှ စဈကှောငှးမှားကို ခှုံခိုတိုကခှိုကခှှငှး သှားရောကတှိုကခှိုကတှို့ကို မပှုလုပခှဲ့ဘဲ နခေဲ့သည့အှတှကှ တဈစုံတဈခု အကှိုးကို ဖှဈထှနှးသညဟှုယူဆကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ထပလှောငှးပှောသညှ။

အပဈရပထှားသည့ှ လကရှှိအခှိနအှတှငှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့တပဖှှဲ့ထံ အခှားသောသူမှားက လကနှကှ၊ ကညှှ စသညမှှားကို ဝယယှူစုဆောငထှားရနှ သှေးထိုးပေးမှုမှား ရှိနသေောလှညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့အနဖှငှေ့ ဒသဖှေံ့ဖှိုးရေးလုပငှနှးမှားကိုသာ လုပကှိုငဆှောငရှှကနှကှေောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကရှငှးပှသညှ။

“နှဈပေါငှး ၆၀ ကှောအှတှငှးမှာ ပှညသှူတှကေ ကှှနတှောတှို့နဲ့အတူ အငမှတနမှှ ဒုကခှရောကပှါတယှ။ ဒါကှေောင့ှ ကှှနတှောတှို့ဟာ တတနှိုငသှလောကှ မိဘပှညသှူတှကေို ပှနကှှေးဇူးဆပတှဲ့အနနေဲ့ လုပရှခှငှးဖှဈပါတယှ။ ဒီအခကှကှိုကှည့ခှှငှးအားဖှင့ှ လူကှီးမငှးမှားလညှး သဘောပေါကဖှို့လိုပါတယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ထပလှောငှးပှောသညှ။

၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့အဖှဲ့သညှ တပမှတောနှှင့ှ ၂၅ ရကနှေ့တှငှ တပမှတောနှှင့ှ နပှညတှေောတှှငှ ထပမှံ တှေ့ဆုံသှားမညဖှှဈကှောငှး NRPC မှ ပှောရေးဆိုခှင့ရှှိသူ ဦးဇောဌှေးက မီဒီယာမှားကို ပှောသညှ။

ယငှးအဖှဲ့နှင့ှ အစိုးရ၊ တပမှတောတှို့ကှားတှငှ ကှီးမားသည့ှ ပှသနာမရှိဘဲ လကရှှိတှေ့ဆုံမှုသညှ ကောငှးမှနသှည့တှှေ့ဆုံမှုဖှဈကှောငှး၊ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့နယမှှတှငှေ လိုအပသှော ဖှံ့ဖှိုးမှု၊ လှှပစှဈနှှင့ှ မီးသတကှား စသည့တှငပှှခကှမှှားရှိကှောငှး၊ NCA လမှးကှောငှးအတှကှ ရှေ့ဆကသှှားမည့ှ မူသဘောကို ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့မှလညှး တပဖှှဲ့ထံ အကှောငှးကှား ဆှေးနှေးမှုမှား ပှုလုပသှှားမညဖှှဈသကဲ့သို့ NRPC မှလညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့ တငပှှတောငှးဆိုသည့ှ အခှို့အခကှမှှားကို အစိုးရအကှီးအကဲမှားထံ တငပှှပေးရနှ စီစဉထှားကှောငှး ဦးဇောဌှေးကဆိုသညှ။