News

POST TYPE

NEWS

သရောစြာ၏အဓိပျပါယကြို တရားလိုပှသကသြမွေားက ကှဲကှဲပှားပှားမသိဟုဆို
16-Oct-2018


ထားဝယွ၊ အောကတွိုဘာ ၁၅

မဲဆှယအွပှုံးသရောစွာ ဖောပွှခဲ့သည့အွတှကွ တနငွသြာရီတိုငွးဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့က တရားစှဲဆိုထားသည့အွမှုတှငွ တိုငွးအစိုးရ၏ တရားလိုပှသကသွမှေားက သရောစွာဆိုသည့ွ အဓိပပြါယကွိုပငွ ကှဲကှဲပှားပှားမသိကှကှောငွး တနငွသြာရီဂှာနယဘွကကွ အမှုလိုကပွါဆောငရွှကနွသညေ့ွ အထကတွနွးရှေ့နေ ဒေါအွေးမှနသွူက ပှောသညွ။

တရားခှငအွတှငွး စဈမေးခကှမွှားအရ သရောစွာသညွ ရသစာပထေဲတှငွ ပါဝငပွှီး သတငွးအမှိုးအစား မဟုတကွှောငွးကို တရားလိုပှသကသွမှေားက ကှဲကှဲပှားပှားမသိကှကှောငွး ဒေါအွေးမှနသွူက ပှောသညွ။

“သရောစွာသညွ ရသစာပတဈမှေိုးဖှဈတယဆွိုတဲ့ စကားလုံးတှအပေေါမွှာ သူတို့က သရောစွာ၊ ဟာသစာပေ၊ ရသစာပေ ဆိုတဲ့ဟာကို သူတို့ အဓိပပြါယတွိတိကကှမှသိဘူးဆိုတာတော့ သူတို့ထှကဆွိုထားတယွ”ဟု ဒေါအွေးမှနသွူက ပှောသညွ။

ယငွးအမှုမှ တရားလိုပှသကသွမှေားကို အောကတွိုဘာလ ၁၅ ရကနွေ့က ပှနခွေါသွကသွအဖှဈေ တရားလိုပှသကသွတဈေဦးဖှဈသည့ွ ဦးအောငကွှောစွိုးကို ပှနလွညစွဈမေးခဲ့သညွ။

ဦးအောငကွှောစွိုးသညွ တနငွသြာရီတိုငွးအစိုးရအဖှဲ့ဝငွ စိုကပွှိုးရေး၊ မှေးမှူရေးနှင့ွ ဆညမွှောငွးဝနကွှီး၏  ယာဉမွောငွးတဈဦးဖှဈသညွ။

တနငွသြာရီအပတစွဉတွှငွ ဖောပွှခဲ့သည့ွ ကလောငရွှငွ မူးဆေးအိုး၏ မဲဆှယအွပှုံး ခေါငွးစဉဖွှင့ရွေးသားသည့ွ သရောစွာသညွ ဝနကွှီးခှုပနွှင့ွ အစိုးရအဖှဲ့၏ ဂုဏသွိကခြာကို ထိခိုကစွသညဟွေုဆိုကာ အရေးယူပေးရနအွတှကွ ၂၀၁၇ ခုနှဈ နိုဝငဘွာလတှငွ တိုငွးအစိုးရအဖှဲ့ရုံးမှ ဒုတိယညှှနကွှားရေးမှူးက ထားဝယမွှို့နယတွရားရုံးကို ဦးတိုကလွှှောကထွားခဲ့သညွ။

မဲဆှယအွပှုံး သရောစွာအမှု၏  ၂၅ ကှိမမွှောကရွုံးခှိနွးဖှဈသည့ွ ယခုနှဈ အောကတွိုဘာလ ၁ ရကနွေ့တှငွ တနငွသြာရီဂှာနယွ တာဝနခွံအယဒွီတာ ဦးမှိုးအောငကွို သတငွးမီဒီယာဥပဒပေုဒမွ ၂၅ (ခ) ဖှင့ွ စှဲခကှတွငရွနွ ထားဝယမွှို့နယတွရားရုံးက အမိန့ခွခှဲ့သညွ။

စှဲခကှတွငရွနွ အမိန့ခွပှှီးနောကွ စှဲခကှမွတငမွီက စဈဆေးခဲ့ပှီးသည့ွ တရားလိုပှသကသွမှေားကို ပှနခွေါသွကသွအဖှဈေ ပှနလွညစွဈဆေးခှငွးဖှဈသညွ။

နောကထွပရွုံးခှိနွးကို အောကတွိုဘာလ ၂၉ ရကနွေ့ကို ပှနလွညခွှိနွးဆိုထားပှီး တရားလိုပှသကသွေ နောကတွဈဦးဖှဈသည့ွ ဒေါအွေးအေးမိုးကို ပှနခွေါသွကသွအနဖှေငေ့ွ စဈမေးမညဖွှဈကှောငွး ထားဝယမွှို့နယတွရားသူကှီး ဦးကှောမွှင့ကွ ဆိုသညွ။

ဒေါအွေးအေးမိုးသညွ အမှိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခှုပွ (NLD)၊ ထားဝယခွရိုငအွလုပအွမှုဆောငအွဖှဲ့ တှဲဖကအွတှငွးရေးမှူးဖှဈသညွ။

တရားလိုပှသကသွမှေားက မဲဆှယအွပှုံးသရောစွာဖောပွှခှငွးကှောင့ွ ဝနကွှီးခှုပနွှင့ွ တိုငွးအစိုးရအဖှဲ့၏ ဂုဏသွိကခြာ ကဆှငွးစကှေောငွး၊ လူ့ဂုဏသွိကခြာညှိုးနှမွးစကှေောငွး တရားခှငအွတှငွး ထှကဆွိုထားကှသညွ။

သရောစွာနှင့ွ ပတသွကွ၍ အစိုးရက တရားစှဲဆိုသည့ွ ကိဈစသညွ တနငွသြာရီဂှာနယတွဈခုတညွးသာမကဲ မီဒီယာလောကတဈခုလုံးနှင့ွ သကဆွိုငနွသညေ့ွ ကိဈစဖှဈသည့အွတှကွ တရားလိုပှသကသွအနဖှေငေ့ွ ပေါ့ပေါ့တနတွနလွာရောကမွထှကစွလေိုကှောငွး တနငွသြာရီဂှာနယွ၏ တာဝနခွံအယဒွီတာ ဦးမှိုးအောငကွ ဆိုသညွ။

“ကိုယွ သကသွထှကဆွေိုရမယ့ွ အမှုနဲ့ပတသွကပွှီး ထဲထဲဝငဝွငမွသိတာမှိုးမဖှဈသင့ဘွူး”ဟု ဦးမှိုးအောငကွ ပှောသညွ။

မှို့နယတွရားရုံးတှငွ ၁၅ ကှိမမွှောကွ ရုံးခှိနွးစဈဆေးပှီးခှိနတွှငွ အမှုပယဖွကှပွေးရနွ စှပစွှဲခံရသည့ွ တနငွသြာရီ ဂှာနယဘွကကွ တနငွသြာရီတိုငွးဒသကှေီး တရားလှှတတွောထွံလှှောကထွားခဲ့ရာ တိုငွးတရားရုံးက ဇူလိုငလွ ၃၁ ရကနွေ့တှငအွမှုအား မပယဖွကှရွနွ “ပလပွ” အမိန့ခွမှှတခွဲ့သညွ။

တိုငွးတရားလှှတတွောကွ အမှုကို မပယဖွကှရွနွ “ပလပွ” အမိန့ခွလှိုကသွည့အွတှကွ ပှညထွောငစွု တရားလှှတတွောခွှုပထွံ ခှဖကှပွေေးရနွ ဩဂုတလွ ၁၄ ရကကွ ထပမွံလှှောကထွားခဲ့သညွ။

နပှညတွေောရွှိ ပှညထွောငစွုတရားလှှတတွောခွှုပတွှငွ မဲဆှယအွပှုံးသရောစွာအမှုကို လကခွံသင့ွ/မသင့ကွို အောကတွိုဘာလ ၂၆ ရကနွေ့တှငွ ကှားနာမညဖွှဈကှောငွး အထကတွနွးရှေ့နေ ဒေါအွေးမှနသွူက ဆိုသညွ။

တနငွသြာရီ အပတစွဉဂွှာနယသွညွ တနငွသြာရီတိုငွး အခှစေိုကဖွှန့ဝွသညေ့ွ အပတစွဉထွုတသွတငွးစာဖှဈပှီး တနငွသြာရီတိုငွး တှငွ အစိုးရသဈလကထွကအွတှငွး မီဒီယာကို ပထမဆုံး တရားစှဲဆိုခဲ့ခှငွးဖှဈသညွ။

Dawei Watch


  • VIA