News

POST TYPE

NEWS

လော်ဘီအုတ်ခဲ ကလောင်ပိုင်ရှင် သတင်းစာဆရာ ကဗျာဆရာ ဥက္ကာကိုကို ကွယ်လွန်
20-Sep-2018

တောငငှူ၊ စကတှငဘှာ ၂၀

မှနမှာဂှာနယလှဈကှနရှကှ MJN ကို ဦးဆောငဖှှဲ့စညခှဲ့သူမှားတှငှ ပါဝငခှဲ့ပှီး 7 DAY ဂှာနယအှကှီးတနှးသတငှးထောကဟှောငှး ကဗှာဆရာဥကကှာကိုကိုသညှ စကတှငဘှာ ၂၀ ရကှ နံနကှ ၇ နာရီအခှိနကှ ရနကှုနဆှေးရုံကှီးတှငှ ကှယလှှနသှှားခဲ့ပှီဖှဈသညှ။

“ရနကှုနဆှေးရုံကှီးမှာ အသညှးရောဂါနဲ့ တဈလနီးပါး တကရှောကကှုသခဲ့ရပှီး ကနေ့ ဆုံးပါးသှားတာပါ။ ပှောမယဆှို အသညှးရောဂါနဲ့ ဆကစှပတှဲ့ရောဂါတှနေဲ့ ကှယလှှနခှဲ့တာပါ”ဟု ဥကကှာကိုကို ဆေးရုံတကနှစဉှေ အနီးကပှ စောင့ရှှောကကှူညီခဲ့သူ ကိုသူရမှိုးကဆိုသညှ။

ကှယလှှနခှှိနှ အသကှ ၂၉ နှဈရှိသေးသော ကဗှာဆရာဥကကှာကိုကိုသညှ ၂၀၀၄ ခုနှဈက သံတှဲမှို့အမှတှ (၁) အခှခေံပညာ အထကထှကကှှောငမှှ ဆယတှနအှောငမှှငခှဲ့ပှီးနောကှ ဒသနိက အထူးပှုဘာသာရပဖှှငှ စဈတှတကှကသေိုလသှို့ တကရှောကှ သငကှှားခဲ့သညှ။

၂၀၀၅ ခုနဈ ဇနနှဝါရီလထုတှ ရတီမဂဂှဇငှးတှငှ “ဂှိုဟသှားတဈခှို့နှင့ှ စကားပှောခှငှး” ဖှင့ှ စာပလေောကသို့ စတငအှခှခခှေဲ့ပှီး ကဗှာနှင့ှ ဝတထှုတိုမှား၊ အကဆှေးပေါငှး မှားစှာကို ရေးသားခဲ့သူဖှဈသညှ။

ရနကှုနသှို့မရောကမှီ သံတှဲမှို့တှငှ ကဗှာရူးသှပသှည့လှူငယအှဖှဈ လူသိမှားခဲ့ပှီး အမဖှဈသေူက ထမငှးဖိုးပေးသည့ကှို ထမငှးမဝယစှားဘဲ သူငယခှငှှးမှားနှင့ှ ကဗှာစာအုပှ ထုတခှဲ့ကှကှောငှး သံတှဲမှိုခံ ကဗှာဆရာတဈဦးက ပှောပှသညှ။

ထိုစဉကှတညှးကပငှ မဂဂှဇငှး၊ ဂှာနယမှှားတှငှ ကဗှာ၊ ဆောငှးပါး၊ ဝတထှုတိုမှားဖှင့ှ အောငမှှငခှဲ့သူဖှဈသညှ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈတှငှ ရနကှုနမှှို့သို့ ပှောငှးရှှေ့နထေိုငပှှီးနောကှ 7 Day ဂှာနယတှှငှ အငယတှနှးသတငှးထောကဘှဝမှ အကှီးတနှးသတငှးထောကအှထိ တာဝနထှမှးဆောငခှဲ့သညှ။

“သတငှးထောကဖှှဈတော့လညှး တကယ့ကှို ဆရာပဲ။ အခုနောကပှိုငှး နာမညကှှီးလာတဲ့ သတငှးဆောငှးပါး ဖီခှာဆိုရငှ ဒီကောငရှေးရငှ သိပမှိုကတှာ။ ဆဲဗငှးဒေးဂှာနယမှှာ ဒီကောင့ရှဲ့ သတငှးဆောငှးပါးကို စောင့ဖှတရှတာ။ အဲ့အခှိနှ ကိုယတှှကေ ဖီခှာဆိုတာကို မရေးတတသှေး။ ကုတပှေါငှးခှုပလှို ဆိုတဲ့ သူမှားပှောသမှှ ဆောငှးပါးထဲ ပှနဖှှညထှည့တှဲ့အဆင့ပှဲ ရှိသေးတယှ။ သတငှးတှေ ရေးတော့လညှး သူမှားတှနေဲ့ မတူဘူး။ သတငှးလောကမှာရော။ စာပလေောကမှာရော ကနှော့ဆှရာဆိုလညှး မမှားဘူး။ ဘယသှတငှးကို ဘယလှိုရေး။ ဘယနှား ကုတထှည့ှ။ အဆုံးသတကှ ဘယလှိုဆိုတာ သူပဲ ပှောခဲ့တာ။ ကှှနတှောတှို့ သရောစှာ စရေးတုနှးက သူက တညှးဖှတပှေးတယှ။ ပှငပှေးတယှ။ တှေးပုံတှေးနညှးသာမကဘူး ဘယလှိုရေးဆိုတာမှိုးပါ.သငပှေးခဲ့တာပါ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှး၏သူငယခှငှှးဖှဈသူ စိုပှကေ ဆိုလသညှေ။

စာရေးဆရာ ကဗှာဆရာတဈဦးဖှဈသူ ဥကကှာကိုကိုသညှ Blogger တဈဦးအနဖှငှေ့ ကဗှာမှား၊ အကဆှေးဆောငပှါးမှား၊ ဝတထှုမှား သာမက သရောစှာမှားလညှ စတငရှေးသားခဲ့ပှီး ပုဂဂှလိက ပုံနှိပသှတငှးစာမှား ထုတဝှခှငေ့ရှရှိပှီးနောကှ The Voice Daily သတငှးစာတှငှ လောဘှီအုတခှဲ ကလောငအှမညဖှှင့ှ သရောစှာမှား စတငရှေးသားခဲ့သညှ။

၂၀၁၀ ရှေးကောကပှှဲအလှနကှာလတှငှ လူမှုကှနရှကှ စာမကှနှှာတှငှ လူသိမှားသော “သံခှောငှးပါတီ”စာမကှနှှာကိုစတငဖှှင့လှှဈ၍ သရောစှာရေးသူမှား ကလောငရှှငမှှား ထှကပှေါလှာစရနှေ ကှိုးပမှးခဲ့သူဖှဈသညှ။

၂၀၁၂ ခုနှဈ ကှားဖှတရှှေးကောကပှှဲ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ၏ နယလှှည့စှညှးရုံးရေး ခရီစဉမှှားတှငှ လူမှုကှနရှကစှာမကှနှှာတှငှ အမှနဆှုံး ဓါတပှုံမှားဖှင့ှ ဖောပှှနိုငခှဲ့သူဟု လူသိမှားခဲ့သူလညှးဖှဈသညှ။

“ကှှနတှောရှဲ့ ဗှိတိသှှှကိုကိုမောငဆှိုတဲ့ ကလောငနှာမညကှ သံခှောငှးပါတီကနေ စခဲ့တာပါ။ မှတမှှတရှရ ကှှနတှော့ရှဲ့ ပထမဆုံး ပုံနှိပသှရောစှာကို တညှးဖှတပှေးခဲ့တာ ဥကကှာပါ။ ကှှနတှောတှို့ စာပဘဝအစမှော သူက သတငှးစာတှေ၊ ဂှာနယတှှမှော အောငမှှငတှဲ့ ကလောငတှဈခှောငှးဖှဈနပေါပှီ။ အားကခှဲ့ရတာပေါ့။ ဥကကှာနဲ့ အတူတူ သောကခှဲ့၊ စားခဲ့ကှပါတယှ။ ကှှနတှောှ စိတမှကောငှးတာက နောကပှိုငှး ကှှနတှောနှဲ့သူကှား နိုငငှံရေး အယူအဆ ကှဲပှားကှတာကှောင့ှ ကှှနတှောကှိုယတှိုငရှဲ့ မရင့ကှကှမှှုတှကှေောင့လှညှး တဈယောကနှဲ့ တဈယောကကှှား ခငမှငမှှုတှေ ပကှခှဲ့ရတာလညှးရှိပါတယှ။ သူငယခှငှှးတဈယောကအှနနေဲ့ရော၊ စာပနေဲ့ သတငှးမီဒီယာလောကမှာပါ အရညအှသှေးရှိတဲ့ လူတောတှဈယောကအှနနေဲ့ပါ သူထှကခှှာသှားတဲ့အတှကှ ဝမှးနညှးမိပါတယှ”ဟု ဗှိတိသှှှကိုကိုမောငကှ ပှနပှှောငှး ပှောပှသညှ။

ဥကကှာကိုကို ခေါှ  လောဘှီအုတခှဲသညှ မကှယလှှနမှီခှိနှ ဒေါပုံတှငနှထေိုငခှဲ့ပှီး လကရှှိအခှိနှ မိခငဖှှဈသူနှင့ှ ညီနှဈယောကကှနှခှဲ့ပှီး သဆေုံးသူ ဈာပနကို စကတှငဘှာလ ၂၂ ရကနှေ့(စနေ) မှနှးလှဲ ၁ နာရီတှငှ ရဝေေးသုသာနတှှငှ ပှုလုပမှညဖှှဈသညှ။

R-15