News

POST TYPE

NEWS

ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
13-Sep-2018

အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ထားေသာ အားကစားနည္းမ်ား ရွိသလို စံခ်ိန္စံၫႊန္း မသတ္မွတ္ထားေသာ အားကစားနည္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ စက္ဘီးစီး စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားရွိသည္။ အျခားသူမ်ား တင္ထားေသာစံခ်ိန္ထက္ မိမိက သာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ထိုသူမ်ားကို မိမိက အႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အ႐ံႈးျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေဘာ္လီေဘာ၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ေဘာလံုးႏွင့္ လက္ေဝွ႔စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဟူသည္မရွိပါ။ တစ္ပြဲခ်င္းအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ တစ္ဖက္အသင္းထက္ သာလြန္ေအာင္ကစားႏိုင္လွ်င္ အႏိုင္ရသည္။ ေလ့က်င့္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ နည္းစနစ္မွန္ကန္မႈတို႔အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ယင္းတို႔မွာလည္း အသင္းတစ္သင္းခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္တို႔ကို တစံၫႊန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အျခားအသင္းမ်ားက လိုက္လုပ္၍မရေပ။

အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အႏုပညာနယ္ပယ္တြင္ အသိသာ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။ ေတးဂီတ၊ ကဗ်ာ၊ စာေပ၊ ႐ုပ္ရွင္ စသည္တို႔တြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဆိုသည္မရွိပါ။ တစ္ဦးခ်င္း၏ အႏုပညာ အရည္အေသြး၊ ပါရမီႏွင့္ ပရိသတ္ကလက္ခံမႈတို႔သည္ သူ၏ေအာင္ျမင္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။ တစ္ဦးက သည္လို ေရး၍ ၎ကိုစံထားၿပီး ေနာက္တစ္ဦးက သူ႔လိုလိုက္ေရး၍မရပါ။ တစ္ဦးက သည္လိုသီဆို၍၊ သည္လိုသ႐ုပ္ေဆာင္၍ ေနာက္တစ္ဦးက သူ႔လိုသီဆို၊ သူ႔လိုသ႐ုပ္ေဆာင္၍ မရပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ အႏုပညာဟူသည္ အမ်ားက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းဟူသည္ မရွိေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။ (ဂီတအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္း/ဝါး အပါအဝင္ ဂီတ၏ဟန္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ)။

ကမၻာေပၚတြင္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ စသည္တို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ စနစ္မ်ားမွာ အစပ်ိဳး တီထြင္သူ၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆသာလွ်င္ျဖစ္၍ အျခားသူမ်ားက စံအျဖစ္ထား၍ ပံုတူကူးခ်ျခင္းမ်ိဳးမရွိၾကပါ။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တြင္ ကားမာတ္စ္ႏွင့္ အိန္ဂ်ယ္လ္တို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ လီနင္ႏွင့္စတာ လင္တို႔၏အယူအဆ၊ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ တိန္႔ေရွာင္ပင္တို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားက ကြဲျပားၾကသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္၊ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ယူဂိုစလားဗီးယားကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားမွာ မတူကြဲျပားျခားနားၾကသည္။

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မွ ခြဲထြက္လာေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သည္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသလို ဆိုရွယ္လစ္ စီးပြားေရးကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ကလည္း ဆိုရွယ္လစ္ ဒီမိုကေရစီဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသးသည္။ သည္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္တို႔သည္ ေနရာေဒသအလိုက္၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ မတူကြဲျပားျခားနားၾကသည္သာျဖစ္သည္။ ေနရာေဒသအားလံုး၊ ႏိုင္ငံအားလံုး တစ္ေျပးညီ က်င့္သံုးသင့္ေသာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းဟူသည္မရွိပါ။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ရာစုႏွစ္က ေအသင္ႏွင့္ဂရိႏိုင္ငံတို႔က အစျပဳခဲ့ၿပီး ယေန႔တိုင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား က်င့္သံုးေနၾကေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ေရေျမ သဘာဝ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာကိုလိုက္၍ ကြဲျပားျခားနားစြာ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံတို႔သည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကိုေရးသားရာ၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို မွီျငမ္းျပဳ၍ ေရးသားခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၇၈၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ၿပီး ၁၇၈၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမွစ၍ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ျပင္ဆင္ျခင္းအထိ ၂၇ ႀကိမ္ျပင္ခဲ့ရၿပီး ျပည္နယ္အလိုက္ အေျခခံဥပေဒအခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အႀကိမ္တစ္ရာေက်ာ္မွ် ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း သက္တမ္းၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇြတ္အတင္း သြတ္သြင္းလိုၾကသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိရန္ ျပည္သူတို႔ စည္းကမ္းရွိေရး၊ တရားဥပေဒကို လိုက္နာတတ္ၾကေစေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့ၾကရာမွ ယေန႔လို အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ စင္ကာပူအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္စႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရး စသည္တို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ႀကိမ္ဒဏ္ အပါအဝင္ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာရွမေျပာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာပင္ အဘက္ဘက္မွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနသည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာထဲတြင္ စည္းကမ္းမလိုက္နာျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒကို မေလးစားျခင္း စသည့္အေၾကာင္းက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကေပမည္။ အစိုးရသည္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို ကိုင္တြင္ရာတြင္ ေလ်ာ့ရဲသည္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္မရွိဟူ၍ ဆိုၾကေပမည္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္ျပန္ေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီမဆန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေလးမထားဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ လက္ရွိအစိုးရ၏အေျခအေနကို ထင္သာျမင္သာ ေအာင္ေျပာရပါက “ဆုပ္လည္းစူး၊ စားလည္း႐ူး”ဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္းတိုင္တန္းေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသည့္အတြက္ လိုက္ေလ်ာ၍ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ယခုတစ္ဖန္ ထိုပုဒ္မကိုပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အတြက္ ရပ္ကြက္အတြင္း ခိုေအာင္းေနေသာ လူဆိုးသူခိုးမ်ားကို ဖမ္း၍မမိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေနၾကျပန္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအခါ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္မရွိ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္မရွိ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ပို၍ မ်ားျပားလာသည္။ ဤသို႔ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ တစ္ေခတ္ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါကို မသိမမီလိုက္သူတို႔၏ ေျပာစကား ဆိုစကား ျဖစ္မည္ဟုထင္ပါသည္။ ထိုေခတ္ကို သိမီလိုက္သူမ်ား အားလံုးက ယေန႔ အေျခအေန အခ်ိန္အခါသည္ ထိုအခ်ိန္ ထိုကာလကထက္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ မ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္ကို သိျမင္ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္ကာလက အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။

တစ္ညတြင္ ေထာက္လွမ္းေရး၊ စသံုးလံုးႏွင့္ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေရာက္ေခၚေဆာင္ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ စာပံုႏွိပ္စက္တစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရန္အတြက္ သက္ေသအျဖစ္ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ၎တို႔ေခၚေဆာင္ရာ ေနာက္သို႔လိုက္သြားၿပီး အဆိုပါစာပံုႏွိပ္စက္ကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြေသာအခါ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲက ထုတ္ေပးထားေသာ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အဆိုပါလက္မွတ္အားျပသ၍ စာပံုႏွိပ္စက္မွာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ရွိေသာ စာပံုႏွိပ္စက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ကလက္မခံဘဲ ဆက္လက္ရွာေဖြပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္ေနရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိခင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္၏ အသုဘဖိတ္စာတစ္ေစာင္ကိုေတြ႔ရွိသျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ပံုႏွိပ္စာျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူက အဆိုပါဖိတ္စာမွာ ၎၏ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသိမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က လာေရာက္ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း လက္မခံဘဲ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၇ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ “ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ခံစားခြင့္၊ တာဝန္ႏွင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္ခိုင္မာျပည့္စံုေစရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရမည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၃၅၄ တြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ - မိမိယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္”စသည္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္သူတို႔အား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေပးထားျခင္း မရွိသည္ကို နားလည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ မေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုေနမည့္အစား အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ”ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျပည္သူအခ်ိဳ႕က ႏွစ္သက္သေဘာမက်ၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔လက္ရွိ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အေျခအေနကိုၾကည့္ပါက ဤအခ်က္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အမိႈက္ကိုပစ္ခ်င္သလို ပစ္ခ်ေနသူမ်ား၊ ကြမ္းတံေတြးကို ေထြးလိုရာ ေထြးေနၾကသူမ်ား၊ လမ္းကူးရာတြင္ မိမိကူးခ်င္သည့္ေနရာမွ ကူးခ်င္သလို ကူးေနၾကသူမ်ား၊ မီးနီေနေသာ္လည္း မီးပြိဳင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနသည့္ကားမ်ား၊ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းေနသည့္ကားမ်ား၊ မိမိအိမ္ေရွ႕ရွိ စည္ပင္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ အဖီအဆြယ္ခ်၍ ေဈးေရာင္းခ်ကာ စီးပြားရွာေနသူမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာသည့္ လမ္းမေပၚ ေဆး႐ိုးလွန္းသည့္အျဖစ္ထက္ ပို၍ဆိုး႐ြားေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားေနထိုင္သည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ မေပးေသးသည္ကို “စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ အျပည့္အဝ ရွိေနေသာ၊ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက”နားလည္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသက္တမ္း ႏုနယ္ေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎တို႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစံျပဳျခင္းမွာ ဆႏၵေစာလြန္းေနသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သလို စံႏႈန္းျပဳ၍ မရေသာကိစၥမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏သမိုင္းေၾကာင္း အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္ရွိ ျဖစ္တည္ရပ္တည္ေနေသာ ပကတိအေျခအေနကိုၾကည့္၍သာ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား စည္းကမ္းရွိလာေသာေန႔တစ္ေန႔၊ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာလာေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္ ...။

သိန္းထက္ေအာင္