News

POST TYPE

NEWS

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္မညီေသာ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံအတြက္ ေငြေတာင္းခံမႈ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ
12-Sep-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ျမစ္သာေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ထပ္မံေတာင္းခံေငြ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၃၇၁ ဘီလီယံသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အသံုးစရိတ္ေတာင္းခံေငြတြင္ ျမစ္သာေရေလွာင္တမံစီမံကိန္း (က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၃၇၁ ဘီလီယံ) ကိစၥပါဝင္ေနသျဖင့္ ယင္းေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းအတြက္ ေတာင္းခံမႈမွာ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ႏွင့္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္တို႔က ေထာက္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ခြင့္ျပဳေငြေပးသင့္သည့္ ဆႏၵမဲ၂၈၂ မဲ၊ ခြင့္ျပဳေငြမေပးသင့္သည့္ ဆႏၵမဲ ၂၇၁ မဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ႏွင့္ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္တို႔၏တင္ျပခ်က္က ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၄၂/၈၆ အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္း၃၅/၂၀၁၇ အရေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း/မည္သည့္ဌာနျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ တစ္ရပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ သံုးစြဲခြင့္ရွိရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေရေလွာင္တမံအတြက္ ေငြသည္သံုးစြဲၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေတာင္းခံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေတာင္းခံလာသည့္ မည္သည့္အသံုးစရိတ္ကိုမဆို ခြင့္မျပဳရဆိုသည့္အခ်က္ကို စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံ ျဖန္႔ေဝထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါ အတိုင္းလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းတန္ဖိုးသည္ မူလက ၅၅ ဘီလီယံ၊ ၎မွ ၁၂၇ ဘီလီယံ၊ ယင္းမွ ၂၇၁ ဘီလီယံႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ၃၀၄ ဘီလီယံအထိ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ၾကားသိရေသာေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ခုကဲ့သို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရေလွာင္တမံသည္ တည္ေဆာက္ၿပီးပါကလည္း ျပည္သူ႔ထံအက်ိဳးျပဳမည့္ ဆည္ေရေသာက္ဧကကိုလည္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ခြင့္ျပဳပါက အျခားဌာနမ်ားတြင္လည္း အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားရွိလာႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“ဒီကိစၥမ်ိဳးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးက မထိန္းေက်ာင္းခဲ့ရင္ ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္းက ထိန္းေက်ာင္းမွာလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

တည္ဆဲဘ႑ာေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းတြင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြထပ္မံ လိုအပ္ပါက ရန္ပံုေငြလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္းျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အေထြေထြ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြမွက်ခံသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမွထုတ္ယူသံုးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၈ -၁၉ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုဒီကိစၥမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ထားရင္ ေပးကိုေပးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေစတဲ့အတြက္လည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းကို မညီၫႊတ္မွန္းသိပါလ်က္ႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ခြင့္ျပဳ ၾကမွာလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းပယ္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အႀကိမ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေတာင္းခံေငြကို ခြင့္ျပဳေပးပါက မူလလ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုတိက်ေသာကိန္းဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ထပ္မံေဆာင္႐ြက္ပါ့မည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကိုဝန္ႀကီးဌာန မွရရွိေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ သေဘာတူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ကိုယ္စားေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္အေနႏွင့္လည္း ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားကဲ့သို႔ ေတာင္းခံေငြခြင့္ျပဳေပးရန္ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

S-01