News

POST TYPE

NEWS

တရားမဝင် တရုတ်ဆေးခန်းများ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေး ကျန်းမာရေးဌာန အကူအညီတောင်း
27-Jul-2018
ရနကှုနှ၊ ဇူလိုငှ ၂၆ 

ရနကှုနမှှို့ရှိ တရားမဝငှ တရုတဆှေးကုခနှးမှား ဖမှးဆီးနိုငရှေးအတှကှ ပှညသှူလူထုက သတငှးအခကှအှလကပှေးခှငှးဖှင့ှ ကူညီပေးရနှ ပှညသှူ့ကနှှးမာရေးဦးစီးဌာန၊ တိုငှးဦးစီးမှူး ဒေါကတှာထှနှးမှင့ကှ ပှောကှားသညှ။

ဇူလိုငလှ ၂၆ ရကှ၊ မှနှးလှဲ ၁ နာရီက ရနကှုနတှိုငှး ပှညသှူ့ကနှှးမာရေးဦးစီးဌာနရုံး၌ ပှုလုပသှည့ှ တရားမဝငှ ဆေးကုဂဟောနှင့ှ ပတသှကသှော သတငှးစာရှငှးလငှးပှဲတှငှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက အထကပှါအတိုငှး ပှောကှားခဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။

“တရုတဆှေးခနှးတှကေ လူမှုကှနရှကကှို အဓိကအသုံးပှုပှီးတော့ ဆေးကုဖို့ ကှောငှှာတယှ။ ပှညသှူ့ကနှှးမာရေး ကိဈစဖှဈတော့ ကှှနတှောတှို့မှာ တာဝနရှှိတယှ။ ပှညသှူလူထုရဲ့ အကူအညီလိုတယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆိုသညှ။

လူမှုကှနရှကစှာမကှနှှာပေါတှှငှ ပှံ့နှံ့နသေော တရားမဝငှ ပုဂဂှလိက ကနှှးမာရေးဝနဆှောငမှှုမှား ပှုလုပလှကှရှှိသညဟှု ယူဆရသော ဆေးကုခနှးမှားကို တိုငှးဒသကှေီး ပုဂဂှလိကကနှှးမာရေးလုပငှနှးဆိုငရှာ ကှီးကှပရှေးကောမှတီအဖှဲ့၏ ဦးဆောငမှှုဖှင့ှ ဇူလိုငလှ ၂၅ ရကှ နံနကပှိုငှးက မငှးနနဒှာလမှးရှိ Friendy ဆေးကုခနှးကို ရှောငတှခငှ ဝငရှောကစှဈဆေးခဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။ မှတပှုံတငထှားခှငှးမရှိသည့ှ တရုတနှိုငငှံထုတှ ဆေးပဈစညှးမှားကို သိမှးဆညှးရမိခဲ့ကှောငှး ရဲတပဖှှဲ့ထံမှသိရသညှ။

အဆိုပါ ဆေးကုခနှး ဒုတိယထပှ၊ တတိယထပှ အခနှးမှားအတှငှးမှ မှတပှုံတငထှားခှငှးမရှိသည့ှ တရုတစှာတနှးပါ သောကဆှေး၊ ထိုးဆေးမှားနှင့ှ အခှားသော ဆေးဝါးပဈစညှးမှားကို သိမှးဆညှးရမိခဲ့ပှီးနောကှ ၤFriendy ဆေးခနှးပိုငရှှငှ ဦးစနှးနှယှ (စုံစမှးဆဲ) ပိုငဆှိုငသှည့ှ ဗမာအေးရပကှှကှ၊ အေးစတေီလမှးရှိ ဂိုဒေါငအှတှငှးမှ တရားမဝငှ တရုတနှိုငငှံထုတဆှေးပဈစညှးမှိုးစုံနှင့ှ ဆကစှပပှဈစညှးမှားကို ထပမှံသိမှးဆညှးရမိခဲ့ကှောငှး ရဲတပဖှှဲ့ထံမှသိရသညှ။

ထှကပှှေးတိမှးရှောငနှသေော ဆေးခနှးပိုငရှှငဖှှဈသူ (ဦးစနှးနှယှ) ကို အမှိုးသား ဆေးဝါးအကှဥပဒေ ပုဒမှ ၁၈ အပါအဝငှ ပုဂဂှလိကကနှှးမာရေး ဥပဒေ ပုဒမှ ၃၄ တို့ဖှင့ှ အမှုဖှင့ထှားပှီး အမှနဆှုံးဖမှးနိုငရှနှ လဆေိပမှှား၌ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှး၏ဓာတပှုံကို ဖှန့ဝှထေားကှောငှး ဒေါပုံမှို့နယှ ရဲတပဖှှဲ့မှဒုရဲမှူး ထှနှးလှငကှ ပှောကှားသညှ။ 

“ဆေးခနှးအဆောကအှအုံက ခှောကထှပရှှိတယှ။ အပေါဆှုံးထပမှှာ ကှနပှှူတာ ဆယလှုံးလောကနှဲ့ သူတို့ ပေ့ခှကှို လူစိတစှားမှုရှိအောငလှုပတှယှ။ ကှောငှှာတယှ။ Like ပေးသူ၊ မှတခှကှပှေးသူ၊ လူနာအရအတှကစှတေဲ့ နေ့စဉမှှတတှမှးပှုစုထားတဲ့ စာအုပလှညှးတှေ့ခဲ့တယှ”ဟု ပှညသှူ့ကနှှးမာရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညှှနကှှားရေးမှူး ဒေါကတှာရနနှောငထှှနှးက ဆိုသညှ။ 

လကရှှိတှငှ ယငှးဆေးခနှးအဆောကအှအုံကို ခှိတပှိတထှားပှီး သိမှးဆညှးရရှိသော မှနမှာနိုငငှံဆေးဝါးဥပဒအရေ မှတပှုံတငထှားခှငှးမရှိသော ဆေးဝါးပဈစညှးဖှဈသည့အှတှကှ မှနမှာနိုငငှံဆေးကောငစှီ ဥပဒအပေါအဝငှ တရားဝငနှထေိုငသှူ တရုတနှိုငငှံသားကို လူဝငမှှုကှီးကှပရှေး ဥပဒဖှငှေ့ ဆကလှကအှရေးယူရနှ စီစဉဆှောငရှှကနှကှေောငှး ယငှးသတငှးစာရှငှးလငှးပှဲမှ သိရသညှ။ 

တရားမဝငှ တရုတဆှေးခနှး၌ ဆေးဝါးကုသမှုမှတတှမှးအရ လူနာတဈဦးလှှငှ စမှးသပစှဈဆေးခှငှးနှင့ှ သောကဆှေးပေးခှငှးတို့ကို ရကပှိုငှးအတှငှး ကပှသှိနှးဆယဂှဏနှး အနညှးဆုံး ကုနကှမှှုရှိကှောငှး လမှးမတောမှှို့နယရှှိ တရုတဆှေးခနှးတဈခု၌ ခတှတလေုပကှိုငခှဲ့ဖူးသူ တဈဦးက မှတခှကှပှှုသညှ။ 

ရနကှုနတှိုငှးအစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေးဝနကှှီး ဦးနိုငငှံလငှးဥကကှဋဌှအဖှဈ တာဝနယှူဆောငရှှကနှသေော ပုဂဂှလိကကနှှးမာရေးလုပငှနှးဆိုငရှာ ကှီးကှပရှေးကောမှတီက ယခုနှဈ ဧပှီလမှစ၍ ရနကှုနမှှို့ရှိ တရားမဝငှ ပုဂဂှလိကဆေးခနှးမှားကို ရှောငတှခငဝှငရှောကှ စဈဆေးလကှရှှိပှီး မရမှးကုနှးမှို့နယနှှင့ှ လမှးမတောတှို့မှ တရားမဝငှ တရုတဆှေးခနှးနှဈခုကိုလညှး အမှုဖှင့အှရေးယူထားသညှ။ 

S-03/J-17  • VIA