News

POST TYPE

NEWS

အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျပဳလွ်င္လည္း မုဒိမ္းမႈသည္ မုဒိမ္းမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆြီဒင္ဥပေဒျပ႒ာန္း
25-May-2018စေတာ့ဟုမ္း၊ ေမ ၂၄

ဆႏၵမပါပဲ လိင္ျပဳက်င့္မႈသည္ အတင္းအက်ပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျပဳသည့္တိုင္ေအာင္ မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒကို ဆြီဒင္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ျပ႒ာန္းမႈကို Amnesty International အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ စတင္သက္ေရာက္မည့္ ဥပေဒသစ္သည္ ယခင္ဥပေဒေဟာင္းတြင္ မုဒိမ္းမႈေသခ်ာေစရန္အတြက္ က်ဴးလြန္သူက အဓမၼအင္အားသံုးျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူက အရက္ေသာက္ထားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေဘးသင့္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနျခင္းတို႔ကို သက္ေသျပရန္ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္တြင္ လိင္ျပဳက်င့္ခံရသူသည္ လိင္မႈကိစၥကို သေဘာတူသည့္ဆႏၵကို စကားလံုးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပသရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥပေဒသစ္ကို ၂၅၇ မဲ၊ ၃၈ မဲျဖင့္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲရေသာ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးေကာင္စီက လက္ရွိဥပေဒႏွင့္ လံုေလာက္မႈရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္တြင္ သေဘာဆႏၵပါေသာ လိင္ျပဳက်င့္မႈအေနအထားကို ရွင္းလင္းျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မတုန္မလႈပ္ေနျခင္းသည္ လိင္မႈကို သေဘာတူသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“မတုန္မလႈပ္ သို႔မဟုတ္ ေဝခြဲမရေသာ လကၡဏာရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ လိင္မႈဆက္ဆံလိုသူသည္ ထိုသူက အလိုဆႏၵရွိသည္ဟူေသာ လကၡဏာကို ရွာေဖြရမည္” ဟု ဥပေဒသစ္ကဆိုသည္။ 

ဆြီဒင္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျမင့္တက္လာေနၿပီး မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒသစ္အရ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ မုဒိမ္းက်ဴးလြန္မႈႏွင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ လိင္အႏိုင္က်င့္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထည့္သြင္းထားၿပီး အျမင့္ဆံုးေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ “လိုက္နာရမည့္အရာကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း”ဟူေသာ စကားရပ္ကို ပိုမိုႀကီးေလးေသာ လိင္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္။

အတိုက္အခံ Moderate ပါတီမွ တရားေရးဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေသာမတ္စ္တိုဘီက ဥပေဒသစ္ကို ၎တို႔ ပါတီက ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ နစ္နာသူက လိင္မႈကိစၥတြင္ ထိေတြ႔ရန္ လိုလားမႈကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူေသာအခ်က္အား အဓိကထားလြန္းျခင္းကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခပ္ေပါ့ေပါ့ထားသည့္ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္ဟု တိုဘီက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Amnesty International မွ ဥေရာပဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးအေရး သုေတသနျပဳသူ အန္နာဘလပ္စ္ကလည္း ဆြီဒင္သည္ ဥေရာပတြင္ ဆႏၵမပါေသာ လိင္မႈကို မုဒိမ္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ ဆယ္ခုေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

“ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုက အတင္းအက်ပ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ကာယအားကိုး အႏိုင္က်င့္မႈေတြကို အေျခခံၿပီး မုဒိမ္းမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ ဒီလိုေခတ္မမီတဲ့ ဖြင့္ဆိုမႈေတြဟာ အတိုင္းမသိ နစ္နာမႈေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကေန႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဥေရာပရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ ခံယူခ်က္ေတြကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု အန္နာ ဘလပ္စ္က ေျပာၾကားသည္။

F-04