News

POST TYPE

NEWS

မလြယ္ေသးသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံပညာေရး
24-Mar-2018၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သုေတသန၊ နည္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဝန္ႀကီးသည္ ဂ်ကာတာတကၠသိုလ္ (UNJ) ေက်ာင္းအုပ္ပါေမာကၡဂ်ာလီကို တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။ ဝန္ႀကီးက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တာဝန္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ 

UNJ ေက်ာင္းႀကီးသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆရာအတတ္သင္ ေကာလိပ္တစ္ခုဖြင့္ထားၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကို တာဝန္ရပ္ဆိုင္းရာတြင္ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ ႀကီးၾကပ္သည့္ ဆရာမ်ား၏ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ခိုးခ်ေနမႈမ်ားကို မတားဆီးႏိုင္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေနသည္။ စာခိုးခ်သည့္ ျပႆနာသည္ ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ က်မ္းတင္ရာ၌ပင္ ရွိေနသည္။ 

လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ယခင္က သမၼတရာထူးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ဝီရန္တိုသည္ပင္ စာကူးခ်သည့္ျပႆနာႏွင့္ မကင္းဟု ဆိုရမည္။ ဝီရန္တို ေဒါက္တာဘြဲ႔အတြက္ သုေတသနက်မ္းျပဳရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သူမွာ ယခုေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဂ်ာလီကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနသည္။ သူသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က UNJ မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ကို လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဘာသာရပ္ျဖင့္ ရရွိခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ UNJ တြင္ ခန္႔ထားသည့္ဆရာႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္လည္း ဂ်ာလီ၏ မိသားစုဝင္မ်ားကသာ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏အေရးပါေသာ ရာထူးေနရာမ်ားအား ယူထားေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကစၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားသည့္အခါတြင္ ေခါင္က မိုးမလံုေသာေၾကာင့္ ေအာက္ေျခလည္းပ်က္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားပညာေရးပင္ ယိမ္းယိုင္ၿပိဳပ်က္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ေရးဆိုကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းကိုေရာက္လာၾကသူေတြ မ်ားစြာရွိလာ သလို၊ ေက်ာင္းသက္ၾကာၾကာ တက္လာႏိုင္သည့္အဆင့္ အထိေရာက္ခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကြာလတီပညာေရးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ရွိေနသည္။ Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), and Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) ဆိုသည့္ စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထက္ပင္ ေနာက္က်ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၅၀၀ အတြင္းမွာပင္ ဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာက ပညာေရးအတြက္ ေငြမထုတ္သံုးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို စနစ္တက် စီမံသံုးစြဲႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ တကၠသိုလ္ရွိ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ဂ်ာလီလိုေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြ မ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးက နိမ့္က်ၿပီးရင္း နိမ့္က်ေနခဲ့ရသည္။

ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြက အားနည္းသည္။ အေျခခံမွသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအထိ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း စိတ္မဝင္စားသည့္အေနအထားကို ေတြ႔ရသည္။ တကၠသိုလ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကအစ ပစၥည္းတင္သြင္းေရးအဆံုး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြက ေလလံသမားေတြႏွင့္ လက္ဝါးခ်င္း႐ိုက္ကာ ေပါင္းတုတ္ေနၾကသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ ဆရာေတြကလည္း ႏိုင္ငံေရးေယာင္ေယာင္ေတြကမ်ားၿပီး ေဒသအတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရရန္ စိတ္သန္ေနသူေတြကမ်ားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆရာေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ရွိသည္။ သူတို႔က ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္ဝင္ပါေနၾကသလို မိမိတို႔ေထာက္ခံသူ အမတ္ျဖစ္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေပးေနၾကသူေတြက မ်ားသည္။ သူတို႔တင္လိုက္၊ ေထာက္ခံလိုက္သည့္ အမတ္ေနရာရသြားလွ်င္ သူတို႔လည္း ရာထူးတိုး ပါဝါရွိမည္ဟု ယူဆေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

လက္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေလးေပးသင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည့္က စာရိတၱပညာေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ပညာေရး၏ ထိပ္ပိုင္းတြင္ မ႐ိုးသားသူေတြ ႀကီးစိုးေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဘာဆဝီဒင္သည္ ပညာေရးအား ကယ္ေတာ္မူၾကပါဟု ေအာ္ဖူးသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ကယ္တင္ၾကရန္ ႏိႈးေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ UNJ တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလုပ္သြားသည့္ မသမာမႈမ်ားက ပညာေရးသည္ နစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ 

အစိုးရကလည္း ပညာေရးကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ စမတ္က်ေသာ ပညာေရးျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေနသည္။ ၂၀၂၅ တြင္ ကမၻာကိုယွဥ္ႏိုင္ရမည္ဟုပင္ ဆိုလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ အင္ဒိုနီးရွားတကၠသိုလ္ေတြက ကမၻာ့ထိပ္တန္းအဆင့္ ၅၀၀ အတြင္း ဝင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသး။

ပညာေရးကို တိုးတက္ေစလိုလွ်င္ UNJ လို တကၠသိုလ္ေတြကအစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္။ ထိပ္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူထားသူေတြက မသမာသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ပညာရွင္ေတြကို ေမြးထုတ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ မသမာသူမ်ားက ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ မသမာသူမ်ားႏွင့္ မသမာသူေလးေတြကို ထပ္မံေမြးထုတ္ၿပီး မသမာမႈကင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္မည္ဆိုျခင္းမွာ ရင္ေလးစရာေကာင္းလွသည္။ 

E-01 
(Ref: The Interpreter)


  • VIA