News

POST TYPE

NEWS

“ထမင်း ဝအောင်စားထား”ဟုစာသားပါ အင်္ကျီဝတ်များကို ဥပဒေအရ အရေးယူစေရန် ဆောင်ရွက်မည်
04-Feb-2018
ရနကှုနှ၊ ဖဖေောဝှါရီ ၄

တရားလှှတတှောှ ရှေ့နေ ဦးကိုနီနှင့ှ Taxi ယာဉမှောငှး ဦးနဝငှေးတို့ အသတခှံရမှုနှင့ပှတသှကှ၍ စဈဆေးနသေော ရနှုကုနမှှောကပှိုငှးခရိုငတှရားရုံးသို့ “ထမငှးဝအောငှ စားထား”ဟု စာတမှးပါ အငှကှှီဝတဆှငလှာသူမှားကို ဥပဒအရေ အရေးယူ ဆောငရှှကစှရနှေ ကှိုးပမှးသှားမညဖှှဈကှောငှး မှနမှာနိုငငှံ ရှေ့နမှေားအသငှးဥကကှဋဌှ ဦးစိနဝှငှး(မှငှးခှံ)က ဆိုသညှ။

ကှောကတှံတားမှို့နယှ၊ မဟာဗနဓှုလ ပနှးခှံလမှး(အောကဘှလောကှ)ရှိ ရနကှုနတှိုငှးဒသကှေီး ရှေ့နမှေားအသငှးရုံးခနှးတှငှ ဖဖေောဝှါရီလ ၄ ရကှ မှနှးလှဲ ၃ နာရီခန့ကှ ပှုလုပသှော သတငှးစာ ရှငှးလငှးပှဲတှငှ မှနမှာနိုငငှံ ရှေ့နမှေားအသငှး ဥကကှဋဌှက “ထမငှးဝအောငှ စားထား”ဟု စာသားပါ အငှကှှီဝတမှှားသညှ လူသတမှှုဖှင့ှ စှပစှှဲခံရသူမှားကို ပှောငပှှောငတှငှးတငှး အားပေးထောကခှံလှုံဆောသှည့အှပှငှ လှတလှပစှှာ စီရငလှကှရှှိသော တရားစီရငရှေးကို အနှောင့အှယှကှ အဟန့အှတားပှုရာ ရောကကှှောငှး ထောကပှှလိုကသှညှ။

“အခုဆိုရငှ တရားစီရငရှေးအပေါကှို တီရှပတှှေ ဝတပှှီးတော့ မငှး ထမငှးဝအောငှ စားထားဆိုတဲ့ အပှုအမူတှေ ဖှဈပေါလှာတယှ။ ဒါဘယသှူ့ကိုလဲဆိုတော့ တရားသူကှီးတှလေား၊ လိုကပှါဆောငရှှကတှဲ့ ရှေ့နတှလေေား။ တာဝနရှှိတဲ့ ရဲတှလေား၊ အားလုံးကို ပှဈမှားတဲ့သဘောဖှဈနတယှေ။ ဒါကှောင့ှ ဒီတိုငှးထားလို့တော့ မရဘူး။ တဈနညှးနညတှော့ လုပရှလိမ့မှယှ။ အဓိက တိုကရှိုကထှိခိုကတှာက တရားရုံဖှဈတယှ”ဟု ဦးစိနဝှငှး(မှငှးခှံ)က ပှောဆိုလိုကသှညှ။

ယငှးသတငှးစာ ရှငှးလငှးပှဲကို မှနမှာမီဒီယာရှေ့နမှေားကှနရှကှ၊ ရနကှုနရှှေ့နအသငှေး၊ မှနမှာနိုငငှံရှေ့နမှေားအသငှး၊ မှနမှာနိုငငှံ လှတလှပသှော ရှေ့နမှေားအသငှးနှင့ှ မှနမှာနိုငငှံ ဥပဒဘှေဲ့ရသူမှား အသငှးတို့က ဥကကှဋဌှမှား၊ အတှငှးရေးမှူးမှားနှင့ှ အဖှဲ့ဝငမှှား တကရှောကခှဲ့ပှီး ကှညောခကှတှဈစောငှ ထုတပှှနကှာ “ထမငှး ဝအောငှ စားထား” စာတမှးပါ အငှကှှီဝတအှုပစှုကို ကန့ကှှကကှှောငှး ကှညောခကှှ ထုတပှှနလှိုကသှညှ။

ရနကှုနတှိုငှးဒသကှေီး၊ မှောကပှိုငှးခရိုငှ တရားရုံးတောှ၌ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဇနနှဝါရီလ ၂၉ ရကနှေ့က ရနကှုနအှပှညပှှညဆှိုငရှာ လဆေိပတှှငှ ဦးကိုနီနှင့ှ ဦးနဝငှေးတို့ သနတပှဈေ အသတခှံရမှုနှင့ပှတသှကှ၍ ကှညလှငှး (ခ) ဖိုးထူး၊ အောငဝှငှးဇောှ၊ ဇယှောဖှိုး၊ အောငဝှငှးထှနှးတို့ကို ရာဇသတကှှီးပုဒမှ ၃၀၂/ ၃၄/ ၁၁၄ ဖှင့ှ စဈဆေးနရော အမှုအတှကှ အရေးကှီးသော အခှိနကှာလဖှဈသည့ှ စှဲခကှှ တငသှင့ှ၊ မတငသှင့ှ လှှောကလှဲခကှှ ကှားနာသည့အှခှိနဖှှဈကှောငှး၊ ယငှးအခှိနတှှငှ တရားရုံး နယနှမိတှ အဆောကအှအုံအတှငှးသို့ “ထမငှး ဝအောငစှားထား” စာတမှးပါ အငှကှှီဝတအှုပစှု ရောကရှှိလာခှငှးသညှ လူသတမှှု ကှူးလှနသှူမှားကို အားပေးရာ ရောကသှည့အှပှငှ လှတလှပစှှာ စီရငနှသညှေ့ တရားစီရငရှေးကို အနှောင့အှယှကှ အဟန့အှတားပှုရာ ရောကသှည့အှတှကှ ကန့ကှှကရှခှငှးဖှဈကှောငှး၊ ထိုပှုမူခကှသှညှ မှနကှနစှှာ စီရငရှမည့ှ တရားဥပဒလမှေးကှောငှးကို တိမှးစောငှးစခှငှေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ပကှပှှားစခှငှေး၊ ပှညသှူလူထုကှား ပဋိပကခှကို ဖောဆှောငခှှငှး၊ အမှုစဈနသေူမှား အားလုံးကို မလှောှဩဇာ အငအှားပှ ပှုလုပရှာရောကပှှီး တိုငှးပှညှ မငှိမမှသကဖှှဈစရနှေ အစီအစဉရှှိရှိ ကှံစညလှုပဆှောငခှှငှးဖှဈကှောငှး ယငှးကှညောခကှတှှငဖှောပှှသညှ။

“လကမှခံနိုငတှဲ့ အပှုအမူ၊ လကမှခံနိုငတှဲ့ အပှောအဆိုတှကေို လူတဈစုက ကငှ့သှုံးလာတယလှို့ သိရတယှ။ အဲဒီဟာဆိုရငှ လှတလှပတှဲ့ တရားစီရငရှေးကို ထိခိုကစှတယှေ။ တနညှးအားဖှင့ှ ပဋိပကခှအသှငဆှောငလှာတယှ။ တာဝနအှရ ဆောငရှှကတှဲ့ပုဂဂှိုလတှှကေို ထိပါးနှောင့ယှှကလှာတယှ။ ဒီအပေါမှှာ လကမှခံနိုငပှါဘူး၊ ပှငှးပှငှးထနထှနှ ကန့ကှှကပှါတယှ။ ရှုံခပှါတယှ”ဟု ရနကှုနရှှေ့နမှေားအသငှး ဥကကှဋဌှ ဦးခစှကှိုကိုက ပှောကှားသညှ။

ဦးကိုနီနှင့ှ ဦးနဝငှေးတို့ ယခုကဲ့သို့ သတဖှှတခှံရသည့အှပေါှ ပှညသှူပှညသှားတဈယောကအှနဖှငေ့လှညှး ရှကမှိကှောငှး၊ ရှေ့နတဈယေောကဖှှင့လှညှး ရှကရှကှောငှး၊ ဥပဒသမေား တဈဦးအနဖှငှေ့ တရားဥပဒစေိုးရေးအတှကလှညှး ရှကရှပါကှောငှး၊ ယခုကဲ့သို့ ရှကရှှှံ့နမေိသည့ကှှားမှပငှ ယခုကဲ့သို့ အပှုအမူမှားမှငရှသဖှင့ှ ဥပဒသမေားတဈယောကအှနဖှငှေ့ မဆောငရှှကလှှှငှ မရသည့ကှိဈစမှိုးဖှဈသည့အှတှကှ ယခုကဲ့သို့ ရှငှးလငှးပှဲစီစဉပှှီး ထုတပှှနရှခှငှးဖှဈသညဟှု တရားလှှတတှောရှှေ့နေ ဦးအောငစှိုးဦးက ဆိုသညှ။

“ထမငှး ဝအောငှ စားထားဆိုတာ ခှိမှးခှောကတှာပဲ၊ သတပှဈမယလှို့ ပှောတာပဲ။ မှနမှာလူမှိုးဆိုရငှ ဒီစကားလုံးရဲ့ အဓိပပှါယကှို သိတယှ။ သာမနှ စကားမဟုတဘှူး၊ အဲဒီစကားကို တရားရုံးရှေ့မှာ ရောကလှာတာဟာ ကနှောတှို့ ပှညသှူတှေ ခှိမှးခှောကခှံနရတော။ ဦးကိုနီကို သတတှာလဲ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကို ခှိမှးခှောကသှှားတာပဲ။ ဒီလိုခှိမှးခှောကမှှုမှိုးဟာ တရားခှငအှတှငှး ရောကမှလာနိုငဘှူးလို့ မပှောနိုငဘှူး”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆကလှကှ ပှောဆိုသညှ။ 

J-16