News

POST TYPE

NEWS

၂၀၁၇ က ေပးေသာ သင္ခန္းစာ
01-Jan-2018


ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ပါၿပီ။ ၂၀၁၇ ႏွစ္သည္ အတိတ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား သံုးသပ္အကဲျဖတ္ၾကေပလိမ့္မည္။ အတိတ္ကာလ၏ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္သြားသူမ်ားရွိသလို သတိရေနသူမ်ား၊ သင္ခန္းစာယူသူမ်ားလည္း ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာက်င္လည္ေနဆဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ အတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအနက္ မည္သည့္အၾကာင္းအရာေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ၂၀၁၈ မွာ မည္သို႔ အသံုးျပဳမလဲဆိုသည္ကိုေတာ့ မ်ားစြာအာ႐ံုစိုက္မိပါတယ္။ 

ႏွစ္တစ္ႏွစ္သည္ သမိုင္းမွတ္တမ္းတစ္ခု၊ လူ႔ဘဝသက္တမ္းတစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သာမန္အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အစိုးရတစ္ရပ္ သက္တမ္းတစ္ခုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အလြန္တရာအေရးပါလွေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ အခ်ိန္ကာလတစ္ႏွစ္ဟာ သက္တမ္း၏ ၅ ခ်ိဳး ၁ ခ်ိဳးျဖစ္လို႔ အက်ိဳးရွိရွိအသံုးခ်လွ်င္ ထိေရာက္မႈရွိႏိုင္သလို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးမခ်ႏိုင္ပါကလည္း ေနာင္လာမည့္သက္တမ္းအတြက္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မည္ကို သတိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္း၊ အဆိုး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စနစ္အကူးအေျပာင္း၊ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည့္စသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေ႐ြ႕မ်ား တိုးတက္သြားသည္၊ ဆုတ္ယုတ္သြားသည္၊ ရပ္တန္႔ေနသည္တို႔ကို မျဖစ္မေန ျပန္လည္သံုးသပ္ရမွာပါ။ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူပိုင္းဆိုင္ရာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာမ်ား အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္အေျဖထုတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ၂၀၁၈ ကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျဖတ္သန္းႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြထဲမွာ ေန႔စဥ္စီးပြားေရးဘဝ က်ပ္တည္းမႈက ထိပ္ဆံုးကျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ဟာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖိအားႀကီးမားသလို တည္ဆဲအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ဖိအားႀကီးမားပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လက္လုပ္လက္စား လူလတ္တန္းစားနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဟာ ပံုမွန္ဝင္ေငြနဲ႔သာ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕အေရးလို႔ ဆိုပါလွ်င္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ ေန႔စဥ္စီးပြားေရးဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရး ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ေရတိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ေရတို၊ ေရရွည္ စီးပြားေရး ရည္မွန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ရွိမွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား ၂၀၁၈ ကို အဆင္ေျပေျပ ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္လြယ္ကူသည့္ ႏို္င္ငံမ်ားစာရင္း ၁၉၀ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အဆင့္ကေတာ့ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၇၁ မွာေရာက္ရွိေနၿပီး အာရွအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္ ၂၂ မွာ ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ နီေပါႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၀၅၊ အာရွအဆင့္ ၁၅၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံကေတာ့ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၁၁၊ အာရွအဆင့္ ၁၆၊ လာအိုႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင့္ ၁၄၁၊ အာရွအဆင့္ ၂၀ မွာ ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ နီေပါ၊ သီရိလကၤာနဲ႔ လာအိုႏိုင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုလြယ္ကူေနတာကို စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေလ့လာမိပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္ စီးပြားေရးကို အေျခခံဦးစားေပးတည္ေဆာက္ၿပီး ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ကို အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လာတာကို ေလ့လာရပါတယ္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ (Deng Xiaoping) က Black cat, white cat, what does it matter what color the cat is as long as it catches mice.  လို႔ေျပာခဲ့တာကို လက္ေတြ႔က်ေသာစကားအျဖစ္ အတုယူရမွာပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ တစ္နို္င္ငံလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ေဒသအလိုက္၊ အပိုင္းလိုက္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္႐ြက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၁၉၇၉ မွာ စတင္ခဲ့တာပါ။ ဗဟိုအစိုးရအေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ လယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မက္လံုးမ်ားေပးခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႕ ထြက္ကုန္မ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ႏို္င္ေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ား ဝင္လာေစဖို႔၊ ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လာေစဖို႔အတြက္ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေလးခုကိုလည္း တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြးေရးဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ အထူးသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအစား ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက အားေပးကူညီခဲ့ပါတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားကိုလည္း နို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ မက္လံုးမ်ားေပးၿပီး စီးပြားေရးေဒသမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဈးႏႈန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားဟာ တ႐ုတ္နို္င္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိကေဆာင္႐ြက္ခ်က္အျဖစ္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္လာသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္လာခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံစီးပြားေရး အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က Crossing the river by touching the stones. လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တာဟာ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္မႈစကားလို႔ မွတ္ယူရမွာပါ။ အလားတူပါပဲ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ျပင္သစ္ကို ေက်ာ္တက္ၿပီး ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုးစီးပြားေရး ျဖစ္လာမည္လို႔လည္း သိရွိရပါတယ္။

မိသားစုတစ္ခုအတြက္ စီးပြားေရးဟာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္လည္းပဲ အသက္ေသြးေၾကာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးခိုင္မာမႈမရွိပါဘဲ ႏိုင္ငံေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္သလို စစ္ေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္လည္း မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါဘူး။ အိမ္ေရွ႕ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာဆိုသလို ႏိုင္ငံစီးပြားေရး မတိုးတက္သမွ် ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနတိုးတက္ရန္ ခက္ခဲေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ လယ္ယာက႑မ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းက႑မ်ား တိုးတက္လာမွသာ ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေငြတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေငြ နည္းေနဦးမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝင္ေငြ၊ သံုးေငြမွာလည္း လိုေငြျပေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုေငြျပသည္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ ႏွစ္စဥ္ လိုေငြျဖစ္ေပၚေနျခင္းကေတာ့ ေရရွည္မွာ အက်ပ္အတည္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဝင္ေငြမရွိလို႔ ထြက္ေငြနည္းေစဖို႔ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ကုစားျခင္းကေတာ့ အႀကံကုန္၊ ဂဠဳန္ဆားခ်က္သည့္ နည္းလမ္းလို႔သာ ျမင္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအဆင့္သို႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေရာက္ရွိမလာေသးတာကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ စီးပြားေရး ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုရာမွာလည္း နတ္ေရကန္အတြင္း ပစ္ခ်သလို ေနခ်င္းညခ်င္း တိုးတက္လာႏို္င္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ ၂၀၁၈ မွာ အစေကာင္းမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္းမွလည္း စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္  ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ။ 

ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ၂၁၀၈ ကို မည္သို႔မည္ပံု ျဖတ္သန္းရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ၂၀၁၇ ကေပးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ႏို္င္ငံစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ မည္သည့္မူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္မလဲ၊ မည္သည့္ မူဝါဒမ်ား ဆက္လက္က်င့္သံုးမလဲ၊  မည္သည့္အရာမ်ား ယူေဆာင္သြားမလဲ၊ မည္သည့္အရာမ်ား ခ်န္ထားခဲ့မလဲ၊ မည္သူ႔ကိုေခၚေဆာင္သြားၿပီး မည္သူ႔ကို ခ်န္ထားခဲ့မလဲဆိုတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမွာသာ မူတည္မယ္လို႔ ယူဆမိပါေတာ့တယ္။

သိန္းထြန္း (IR)

  • VIA