News

POST TYPE

MANDALAY

မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂသပိတ်မှောက်မှု ဖြေရှင်းမပေးပါက ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်မည်
06-Sep-2019


မနတှလေး၊ စကတှငဘှာ ၆

မနတှလေးတကကှသိုလှ ကှောငှးသားမှားသမဂဂှ သပိတမှှောကမှှု သကဆှိုငရှာက ၄၈ နာရီအတှငှး တာဝနယှူမဖှရှငှေးပါက သပိတတှိုကပှှဲ ပှငှးပှငှးထနထှနှ တိုကပှှဲဝငသှှားဖှဈကှောငှး ယငှးသပိတမှှောကှ ဦးဆောငကှောမှတီက ထုတဖှောပှှောဆိုလိုကသှညှ။

“ဖှရှငှေးမပေးရငှ ပှငှးပှငှးထနထှနှ လှုပရှှားသှားမယှ။ ကှှနတှောတှို့မှာ သပိတဗှှူဟာ ရှိထားပါတယှ။ ဘယလှို လုပမှယဆှိုတာတော့ ပှောလို့မရသေးပါဘူး”ဟု ယငှးသပိတမှှောကှ ဦးဆောငကှောမှတီဝငကှိုစိုးရနပှိုငကှ ပှောကှားသညှ။မနတှလေးတကကှသိုလကှှောငှးသားထု အလုံးအရငှးမှ သပိတတှိုကပှှဲတှငှ ပူးပေါငှးပါဝငလှာကာ သပိတတှိုကပှှဲအရှိနမှှင့တှကလှာစပှေီး ပညာရေးဝနကှှီးအနဖှငှေ့ ပှူနာပိုမိုကှီးထှားအောငှ ဆောငရှှကနှမှေုအားရပတှန့ကှာ ယခု စကတှငဘှာလ ၅ ရကနှေ့ ည ၁၀း၃၀ နာရီမှစ၍ စဈမှနရှိုးသားသော ဖှရှငှေးနညှးဖှင့ှ နောကထှပှ (၄၈) နာရီအတှငှး လာရောကဖှှရှငှေးဆောငရှှကပှေးရနှ အသိပေး တောငှးဆိုလိုကသှည့အှပှငှ နောငဖှှဈလာမည့ှ ပှူနာအကှိုးဆကအှားလုံးသညှ ပညာရေးဝနကှှီးဌာန၏ တာဝနသှာဖှဈကှောငှး သပိတှဦးဆောငကှောမှတီက ကှညောခကှထှုတပှှနခှဲ့သညှ။ 

မနတှလေးတကကှသိုလဝှငှးအတှငှးတှငှ Food Court တညဆှောကမှှုနှင့ပှတသှကပှှီး စကတှငဘှာလ ၂ ရကနှေ့မှစတငကှာ မနတှလေးတကကှသိုလကှှောငှးသားမှားသမဂဂှ သပိတမှှောကခှဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။ 

M-01


  • VIA