News

POST TYPE

MANDALAY

ရခိုင်ကိစ္စပေါ်ပေါက်ပြီးနောက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတစ်ဦးခန့်အပ်ရန် Facebook စီစဉ်
17-Sep-2018
ဝါရှငတှနှ၊ စကတှငဘှာ ၁၆

မှနမှာနိုငငှံ၊ ရခိုငပှှညနှယှ မှောကပှိုငှး ဘငှဂှါလီဒုကခှသညမှှား၏ အရေးကိဈစနှင့ပှတသှကှ၍ မှနမှာနိုငငှံမှ တပမှတောကှာကှယရှေးဦးစီးခှုပှ၏ အကောင့ှ (Account) အပါအဝငှ အခှားစဈဘကဆှိုငရှာ အကောင့စှာမကှနှှာ အခှို့ကို ပိတပှငဖှယရှှားလိုကပှှီးနောကှ သီတငှးပတအှတနကှှာတှငှ Facebook က ယငှးသို့သော လူ့အခှင့အှရေးခှိုးဖောကမှှုနှင့ှ ပတသှကသှည့ကှိဈစရပမှှားကို အလေးပေးဖှရှငှေးမည့ှ အကှီးအကဲတဈဦးခန့အှပမှညဖှှဈသညဟှု ထုတပှှနကှှညောလိုကကှှောငှး Sky News သတငှးဌာနက ရေးသားဖောပှှသညှ။ 

မှနမှာနိုငငှံတှငှ အဆိုပါလူမှုကှနရှကကှိုအသုံးပှုကာ အမုနှးစကားဖှန့ဝှမှေု မှားစှာဖှဈပေါခှဲ့သောလှညှး ယငှးကိဈစကို အခှိနမှီတုံ့ပှနဖှှရှငှေးပေးနိုငခှှငှးမရှိသည့အှတှကှ ဧရာမလူမှုကှနရှကကှှီးဖှဈသော ၤFacebook ဖိအားပေးဝဖနမှှေုမှားစှာနှင့ှ ရငဆှိုငခှဲ့ရသညှ။ 

သို့အတှကကှှောင့ှ Facebook အကောင့မှှားကိုအသုံးပှုကာ အမုနှးစကားမှားဖှန့ဝှခှငှေး၊ ဆူပူအုံကှှမှုမှား ဖှဈပေါအှောငလှှုံ့ဆောခှှငှး အစရှိသညတှို့ ထပမှံ မဖှဈပေါရှေးအတှကှ အလေးအနကထှား ဆောငရှှကသှှားရနှ ဆုံးဖှတထှားပှီးဖှဈသညဟှု Facebook က ဆိုသညှ။ 

မကှာသေးခငကှ အမရေိကနကှှနဂှရကလှှှတတှောှ၌ ထှကဆှိုရာတှငှ Facebook ၏ အမှုဆောငအှရာရှိခှုပှ မာ့ခဇှူကာဘတကှ Facebook အနနှငှေ့ မှနမှာဘာသာစကား နားလညတှတကှှှမှးသူ(မှနမှာစကားပှောသူ) အမှုထမှးမှား မရှိသလောကနှညှးပါးခဲ့ကှောငှး၊ သို့သောှ လူ့အခှင့အှရေးကိဈစကို အလေးအနကှ ထားဦးစားပေးလကှရှှိကှောငှး ပှောကှားခဲ့သညှ။ 

မှနမှာစကားကှှမှးကငှသှူမှား မရှိခှငှးကှောင့ှ Facebook မှာ Moderator မှားအနနှငှေ့ ရိုဟငဂှှာ (ဘငှဂှါလီ) လူနညှးစုအပေါှ လူသားမဆနစှှာ ပုတခှတပှှောဆို ဖောပှှသည့ှ ပို့ဈမှားနှင့ှ ဆူပူအကှမှးဖကရှနှ လှုံ့ဆောသှည့ပှို့ဈမှားကို လငှမှှနစှှာ မဖယရှှားနိုငခှဲ့ကှောငှး စီအီးအို မာ့ခဇှူကာဘတကှ သုံးသပခှဲ့သညှ။ 

ယခုခန့အှပမှည့ှ လူ့အခှင့အှရေးဆိုငရှာ မူဝါဒရေးရာဒါရိုကတှာအနနှငှေ့ လူ့အခှင့အှရေးနှင့ှ ငှိမှးခမှှးရေးကိဈစမှား မှှင့တှငပှေးနိုငမှည့ှ နညှးလမှးမှား ပေါပှေါကအှောငှ လုပဆှောငပှေးရမညဖှှဈသလို လူ့အခှင့အှရေးနှင့ှ လူသားဂုဏသှိကခှာ ညှိုးနှမှးအောငှ လုပဆှောငမှှုမှားကို နှိမနှငှးနိုငမှည့နှညှးလမှးကိုလညှး ရှာဖှသှေားရမညဖှှဈသညဟှု Facebook က ဆိုသညှ။ 

မကှာသေးခငကှ ကုလသမဂဂှက ထုတပှှနသှော အစီရငခှံစာတှငှ “လတတှလောလမှားအတှငှး တိုးတကမှှုရှိလာသညမှှာ မှနသှောလှညှး Facebook ၏ တုံ့ပှနမှှုမှာ နှေးကှေးနပှေီး ထိရောကမှှုလညှး မရှိသေးပေ။ Facebook ပို့ဈမှားနှင့ှ မကဆှေ့ခှမှှားက တကယ့ပှှငပှ လောကတှငှ ခှဲခှားဆကဆှံမှုမှားနှင့ှ ဆူပူအုံကှှမှုမှားကို ဖှဈပေါစှခေဲ့သညဖှှဈရာ Facebook အနနှငှေ့ ဂဃဏန လေ့လာဆနှးစဈရမညဖှှဈသညှ”ဟု ဖောပှှသညှ။ 

F-01


  • VIA