News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲများအရေးတွင် တရုတ်အစိုးရ ဆက်စပ်အကောင့်များကို Twitter နှင့် facebook ဖယ်ရှား
23-Aug-2019


ဝါရှငတှနှ၊ ဩဂုတှ ၂၁

ဟောငကှောငဆှနဒှပှပှဲမှားအရေးနှင့ှ ပတသှကှ၍ တရုတအှစိုးရက ကှောထောကနှောကခှံပေးထားသညဟှု ယူဆရသော သတငှးမှားဖှန့ခှှိရေး အကောင့မှှားကို twitter နှင့ှ facebook တို့က ပိတပှငလှိုကသှညဟှု BBC သတငှးတှငှ ဖောပှှထားသညှ။

ဟောငကှောငတှှငှ နိုငငှံရေး သဘောထားကှဲလှဲမှု ဖှဈပေါအှောငှ လှုံ့ဆောရှနှ အသုံးပှုနသညှေ့ အကောင့ှ ၉၃၆ ခုကို ဖယရှှားပဈခဲ့သညဟှု twitter က ပှောကှားသညှ။

ထိုအကောင့မှှားသညှ တရုတပှှညမှကှီးမှ အကောင့မှှားဖှဈပှီး ဟောငကှောငှ ဆနဒှပှပှဲမှား၏ ဘောငဝှငမှှုနှင့ှ နိုငငှံရေး သဘောထားမှားကို ထိခိုကစှရနှေ ညှိနှိုငှးလုပဆှောငမှှုဖှဈသညဟှု twitter က ပှောကှားသညှ။

ၤFacebook ကလညှး twitter ၏ သတငှးပေးမှုကို ရရှိပှီးနောကှ စာမကှနှှာ ၃ ခု၊ အုပစှု ၃ ဖှဲ့နှင့ှ အကောင့ှ ၅ ခုတို့ကို ဖယရှှားခဲ့သညဟှု ထုတပှှနသှညှ။

“သူတို့တှကေ ဟောငကှောငဆှနဒှပှ ပှဲမှားနဲ့ပတသှကတှဲ့ သတငှးတှနေဲ့ အကှောငှးအရာတှကေို မကှာခဏ ရေးသားနသေူတှေ ဖှဈပါတယှ။ ဒီလုပရှပရှဲ့ နောကကှှယကှ လူတှကေ သူတို့ရဲ့ ကိုယရှေးအခကှအှလကတှှကေို ဖုံးကှယဖှို့ ကှိုးစားထားပမယှေ့ တရုတအှစိုးရနဲ့ ဆကနှှှယသှူတှဖှဈကှေောငှး စုံစမှးဖောထှုတနှိုငခှဲ့ပါတယှ”ဟု facebook ၏ ဆိုကဘှာလုံခှုံရေးဌာန အကှီးအကဲ နာသနနှီယယဂှလကခှှာက ပှောကှားသညှ။

Twitter က သီးသန့အှကောင့ှ ၉၃၆ ခုအပှငှ သတငှးမှားမှားကို ပုံကှီးခှဲ့ရနှ ရညရှှယထှားသော အကောင့ပှေါငှး ၂၀၀,ဝ၀၀ ကိုလညှး ကှီးကှီးမားမား မလှုပရှှားမီ ဆိုငှးငံ့ထားနိုငခှဲ့သညဟှု ပှောကှားသညှ။

ကုမပှဏီ၏ စေ့စပသှခှောစှာ စဈဆေးမှုမှားအရ ယငှးလုပရှပမှှားသညှ တရုတအှစိုးရက အားပေးပံ့ပိုးသော ညှိနှိုငှး လုပဆှောငမှှု စီမံခကှတှဈခုဖှဈကှောငှး ယုံကှညစှိတခှရှသော အထောကအှထားမှား ရရှိထားသညဟှု twitter က ပှောကှားသညှ။

“အထူးသဖှင့ှ ဟောငကှောငှ ဆနဒှပှပှဲမှားနှင့ပှတသှကှ၍ သတငှးမှားမှားကို ပုံကှီးခှဲ့ရနှ ညှိနှိုငှးလုပဆှောငနှသညှေ့ အကောင့ှ အစုအဝေးကှီးကို စိစဈတှေ့ရှိခဲ့သညှ။ ကုမပှဏီအနနှငှေ့ အဆိုပါကှနရှကကှို သတိဝီရိယဖှင့ှ ဆကလှကစှောင့ကှှည့သှှားမညဖှှဈပှီး အမှားပှညသှူ ဆကဆှံပှောဆိုမှုမှား ဘေးကငှးစမညှေ့ မူဝါဒမှားကို ထိရောကစှှာ တငှးကပှသှှားမညှ”ဟု twitter က ထုတပှှနခှဲ့သညှ။

Twitter သညှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှး၏ စာမကှနှှာတှငှ ကှောငှှာပို့ဈတငရှနှ နရောဝယယှူသည့ှ Xinhua သတငှးဌာနကို ခှင့ပှှုခဲ့မှုအတှကှ သီတငှးပတကှုနရှကမှှားအတှငှး ပှငှးထနစှှာ ဝဖနခှေံခဲ့ရပှီးနောကှ တနငှလှာနေ့တှငှ နိုငငှံပိုငမှီဒီယာမှား၏ ကှောငှှာမှားကို ခှင့မှပှုတော့ကှောငှး ထုတပှှနကှှညောခဲ့ရသညှ။

ထို့နောကတှှငှ ယခုကဲ့သို့ တရုတအှစိုးရက အားပေးပံ့ပိုးထားသော ဆိုကဘှာအခှပှေု နိုငငှံရေးထိုးနှကမှှု စီမံခကှကှို လုပဆှောငနှသညှေ့ အကောင့မှှားကို twitter ၏ ပိတသှိမှးမှု ထှကပှေါလှာခဲ့သညှ။

အခှို့အကောင့မှှားသညှ ၂၀၀၇ ခုနှဈကတညှးက ရယူထားကှခှငှးဖှဈပှီး အသုံးပှုသော ဘာသာစကားမှားကိုလညှး တမှိုးပှီးတဈမှိုး ပှောငှးလဲခဲ့ကှကှောငှးနှင့ှ အခှို့အကောင့မှှားမှာမူ တဈနှဈပငှ မပှည့သှေးကှောငှး သုတသနပှေုသူမှားက ပှောကှားသညှ။ ထိုအခကှသှညှ သကတှမှးရင့ှ အကောင့မှှားကို ဝယယှူခှငှး သို့မဟုတှ ငှားရမှးသုံးစှဲခှငှး ပှုလုပခှဲ့ကှသည့ှ အဓိပပှာယဖှှဈသညဟှု mozillaမှ ပညာရှငှ ရီနီဒီရီစတာက ရှငှးလငှးပှောကှားသညှ။  

F-04


  • VIA