News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

လူဝင္မႈဆန္႔က်င္ေရးစည္း႐ံုးမႈ အားေကာင္းေနခ်ိန္တြင္ ဆြီဒင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပ
12-Sep-2018

စေတာ့ဟုမ္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၌ လူဝင္မႈဆန္႔က်င္ေရးပါတီက အမတ္ေနရာမ်ားစြာ အႏိုင္ရရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားက အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို မဲေပးလိုက္ၾကသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားေရးလံႈ႔ေဆာ္ေသာ ဆြီဒင္ဒီမိုကရက္ SD ပါတီသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာရရွိရန္ တစ္ေျပးေနသည္။

စေတာ့ဟုမ္းတြင္ ကိုယ္တိုင္မဲေပးခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လတ္ဖင္ကမူ SD ပါတီကို လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒပါတီဟု သတ္မွတ္ေျပာဆိုထားသည္။ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လတ္ဖင္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္အစုေကာ၊ အတိုက္အခံလက္ယာယိမ္း Modrates ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရဖြယ္မရွိေပ။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အင္အားေကာင္းလာေသာ SD ပါတီသည္ ၂၀၁၄ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ႏွစ္ဆတိုးခဲ့ၿပီး ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆတိုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ဆြီဒင္မဲဆႏၵရွင္ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္မွာ မဲဆြယ္ကာလ ေနာက္ဆံုးသီတင္းပတ္အထိ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကေသးဟု Sifo သေဘာထား စစ္တမ္းကုမၸဏီထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အျခားဥေရာပတိုင္းျပည္မ်ားတြင္လည္း မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း လူဝင္မႈဆန္႔က်င္ေရးပါတီမ်ား ေထာက္ခံမႈအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ 

ဒိန္းမတ္ျပည္သူ႔ပါတီသည္ ၂၀၁၅ တြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီမွ လက္ယာစြန္းဗီ္ပါတီသည္လည္း ၂၀၁၇ တြင္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

SD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂ်င္မီအက္ကီဆန္က ဆြီဒင္သည္ လူဝင္မႈကိစၥတစ္ခုတည္းေၾကာင့္သာမကဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ဖက္စြန္း တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေလွ်ာ့၍လက္ခံမည့္ အစီအစဥ္သည္ ဥေရာပတြင္ ပံုမွန္ႏိုင္ငံေရးပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

SD ပါတီသည္ နာဇီလက္သစ္မ်ား၊ လက္ယာစြန္းအစုမ်ားႏွင့္ ယခင္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ပါလီမန္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

SD သည္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကိုလည္း ယခင္ မီးတုတ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ဆြီဒင္အလံမွ အျပာႏွင့္ အဝါေရာင္ပါဝင္ေသာ ေဒစီပန္းတံဆိပ္သို႔ ေျပာင္းလဲကာ ပံုရိပ္ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခင္က အလုပ္သမားလူတန္းစားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေသာ SD သည္ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စည္း႐ံုးရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ အက္ကီဆန္က ပါတီအတြင္း လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို သည္းမခံေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားစြာကို ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ SD သည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ဆြီဒင္သည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားစီးဝင္လာမႈေၾကာင့္ အိမ္ရာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးက႑မ်ားအေပၚ ဖိအားက်ေရာက္လာမည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထိုႏွစ္ကေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၁၆၃,၀၀၀ ကို ဆြီဒင္က အီးယူခြဲတမ္းအရ လက္ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ SD သည္ အီးယူမွ ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ Swexit ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရန္ လိုလားေနေသာ္လည္း အင္အားႀကီးပါတီႀကီးမ်ား၏ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု သိရွိရသည္။

လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လတ္ဖင္သည္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ဂရင္းပါတီတို႔ကို မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ ၎၏ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရကို စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီး အတိုက္အခံလက္ယာ ယိမ္း Modrates တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုး ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေနေသာ္လည္း SD ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မည္မဟုတ္ဟု ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက ေၾကညာထားၾကသည္။ 

ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လတ္ဖင္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားက ပြတ္ကာသီကာ အႏိုင္ရကာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၫႊန္ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

F-04