News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဆြီဒင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လူဝင္မႈဆန္႔က်င္ေရး SD ပါတီကို မဲေပးျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား
11-Sep-2018စေတာ့ဟုမ္း၊ စက္တင္ဘာ ၁၀

ဆြီဒင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္ဆံုးမဲဆြယ္ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စတီဖင္လတ္ဖင္က အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဝါဒကို သတိေပးေျပာဆိုသြားသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎၏ လက္ဝဲယိမ္းဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္လက္ယာယိမ္းပါတီပါ ႏွစ္စုစလံုး မဲအမ်ားစု ရႏိုင္ဖြယ္မရွိေပ။ လူဝင္မႈဆန္႔က်င္ေရးဆြီဒင္ ဒီမိုကရက္ SD ပါတီမွာမူ မဲ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီးပါလီမန္တြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးပါတီ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လတ္ဖင္က SD ကိုမဲေပးျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဖက္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မီးေတာက္ကို အရက္ဖ်န္း၍ ျငိမ္းျခင္းႏွင့္တူေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဆြီဒင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ လူဝင္မႈဆိုင္ရာကိစၥက အဓိက အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနသည္။ အမ်ိဳးသားေရးလံႈ႔ေဆာ္ေသာ SD ပါတီသည္ ၂၀၁၄ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ႏွစ္ဆတိုးလာခဲ့ၿပီး လာမည့္တနဂၤေႏြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆတိုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။

SD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂ်င္မီအက္ကီ ဆန္က ဆြီဒင္သည္ လူဝင္မႈကိစၥတစ္ခုတည္း ေၾကာင့္သာမကဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ဖက္စြန္းတိုင္းျပည္တစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေလ်ာ့၍ လက္ခံမည့္အစီအစဥ္သည္ ဥေရာပတြင္ ပံုမွန္ႏိုင္ငံေရးတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

SD ပါတီသည္ နာဇီလက္သစ္မ်ား၊ လက္ယာစြန္းအစုမ်ားႏွင့္ ယခင္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ပါလီမန္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္မီးတုတ္တံဆိပ္ကို ဆြီဒင္အလံမွ အျပာႏွင့္ အဝါေရာင္ပါဝင္ေသာ ေဒစီပန္းတံဆိပ္သို႔ ေျပာင္းလဲကာပံုရိပ္ေျပာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယခင္ကအလုပ္သမားလူတန္းစားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ပညာတတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြျမင့္ေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စည္း႐ံုးရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ အက္ကီဆန္က ပါတီအတြင္းလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကို သည္းမခံေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားစြာကို ထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔တိုင္ေအာင္ SD သည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ဆြီဒင္သည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း ၂၀၁၅ တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား စီးဝင္လာမႈေၾကာင့္ အိမ္ယာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္မ်ားအေပၚ ဖိအားက်ေရာက္လာမည္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ထိုႏွစ္က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ၁၆၃,၀၀၀ ကို ဆြီဒင္က ခြဲတမ္းအရလက္ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ SD သည္ အီးယူမွထြက္ ေရးအတြက္ Swexit ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပရန္ လိုလားေနေသာ္လည္း အင္အားႀကီးပါတီႀကီးမ်ား ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု သိရွိရသည္။

လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လတ္ဖင္သည္ ၎၏ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရကိုဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ႏွင့္ ဂရင္းပါတီတို႔ကို မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီး အတိုက္အခံ လက္ယာယိမ္း Modrates တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း SD ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မည္မဟုတ္ဟု ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးက ေၾကညာထားၾကၿပီး လတ္ဖင္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားကပြတ္ ကာသီကာ အႏိုင္ျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္ဦးမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

F-04