POST TYPE

LATEST NEWS POST

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရေတာ့မည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္
16-Aug-2018
လူသားႏွင့္ သဘာဝတရားတို႔သည္ ခြဲျခား၍မရပါ။ အျခားေသာ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားနည္းတူ လူသားတို႔သည္လည္း သဘာဝတရားေၾကာင့္ ပင္ ေမြးဖြားလာရသည္။ သဘာဝတရားေၾကာင့္ပင္ အသက္ရွင္သန္ရသည္။ သဘာဝတရားႀကီးသည္ လူသားတို႔ကို အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာေပးသည္။ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီး၊ အလင္းေရာင္၊ ေန၊ လ၊ ေတာေတာင္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာတို႔သည္ လူသားတို႔အား အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသဘာဝတရားႀကီးသည္ပင္ လူသားတို႔အား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ သာမန္ ထိခိုက္နာက်င္ေစမႈမွသည္ အသက္ေသေက်သည္အထိ ႀကီးစြာေသာဒုကၡကိုေပးသည္။

သာမန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သဘာဝတရားႀကီးသည္ သူ႔သေဘာသူ ေဆာင္၍ အခ်ိန္မွန္ လွည့္ပတ္ေနသည္။ လင္းခ်ိန္တန္လွ်င္လင္းသည္။ ေမွာင္ခ်ိန္တန္လွ်င္ေမွာင္သည္။ ကမၻာႀကီးသည္ ၂၃-၁/၂ ေစာင္းေနေသာ သူ၏ဝင္႐ိုးေပၚတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္က် ပံုမွန္လည္ပတ္ေနလ်က္က ပင္ ေနမင္းႀကီးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ပတ္က် (ဘဲဥပံုစက္ဝိုင္းသဏၭာန္ျဖင့္) လည္ပတ္ေနသည္။ ထိုသို႔လည္ပတ္ေနသည္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ဟူေသာ ဥတုသံုးလီ ေပၚေပါက္လာသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္းကို အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မူ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ရာသီသာရွိသည္ဟု ၾကားဖူးသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သဘာဝတရားႀကီးသည္ သူ႔သေဘာသူေဆာင္၍ ဥတုသံုးလီကို အခ်ိန္မွန္ျဖစ္ေပၚေစရာမွ ယခုအခါတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေ႐ြ႕လ်ားေဖာက္ျပန္လာသည္။ မိုးက႐ြာရမည့္အခ်ိန္တြင္မ႐ြာ၊ မ႐ြာရမည့္အခ်ိန္တြင္ ႐ြာသည္။ ႐ြာသည့္အခါတြင္လည္း ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပို၍သည္းထန္လာသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံ၍ လူသားတို႔ ေဘးဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ အသက္ေသဆံုးၾကသည္။ ေဆာင္းကလည္း သည္သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူသားတို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေအးက ပိုကဲလာသည္။ အေအးလြန္၍ ေသဆံုးသူမ်ားရွိလာသည္။ ေႏြကလည္း ခ်မ္းသာမေပး၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာသည္ဟူေသာ ေျပာၾကားမႈမ်ားႏွင့္အတူ တစ္စတစ္စ အပူလြန္ကဲလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုမကေတာ့ပါ။ အပူလိႈင္းျဖတ္၍ ေသဆံုးသူမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ကမၻာ့သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ကမၻာႀကီး၏လည္ပတ္ႏႈန္း၊ ေနကိုကမၻာက လွည့္ပတ္ေနသည့္ႏႈန္းတို႔သည္ သိသာစြာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ရာသီဥတုမ်ား ေဖာက္ျပန္လာရသည္မွာ သဘာဝတရားႀကီး၏ ေဖာက္ျပန္မႈသက္သက္မဟုတ္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကမၻာတစ္ဝန္း ရာသီဥတုမ်ား ထူးကဲစြာ ေဖာက္ျပန္လာရသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လူသားတို႔၏ သဘာဝတရားကို အန္တုဖက္ၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

လူသားတို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူေနရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာသည္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား မ်ားျပားစြာ တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ ျမစ္ေခ်ာင္းတို႔ကို ပိတ္ဆို႔တားဆီး၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ လူသံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။ ေက်ာက္မီးေသြး သံုး၊ အဏုျမဴစြမ္းအားသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္လာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး လူသားအက်ိဳးျပဳ သစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းၾကရာမွသည္ သဘာဝတရားႀကီး ပိုမို၍ ေဖာက္ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေဖာက္ျပန္မႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုခန္႔မွစတင္၍ မသိမသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ရာသီဥတုသည္ ယခု ေလးငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ ပိုမိုသိသာလာသည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာမ်ားကို အဆမတန္ခုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာရာမွသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္လာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သိသာျမင္သာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ မိုးသည္းထန္မႈႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေရလွ်ံကာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ထက္ပို၍ထူးျခားသည္မွာ ယခင္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္သာ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚတတ္ရာမွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျဖစ္ခဲသည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွာ ထူးျခားအံ့ဩဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္မွသည္ ဩဂုတ္လ ပထမပတ္အထိ ေကာင္းစြာမက်ႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ ေရေဘးဒုကၡကို ခံစားရလ်က္ပင္ ရွိေနပါေသးသည္။

မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွာလည္း ယခင္ႏွင့္မတူ ကာလရွည္ၾကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခင္က ဘီးလင္း၊ က်ိဳက္ထို၊ သထံု စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီး၍ ကား လမ္းမ်ားပိတ္ထားရသည္မွာ အရွည္ၾကာဆံုးတစ္ရက္ ႏွစ္ရက္မွ်သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အစားအေသာက္မ်ား ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စက္သံုးဆီမ်ား ျပတ္လပ္လုနီးပါးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တနသၤာရီ တိုင္းဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ဆိုဖြယ္ရာမရွိပါ။

ျမန္မာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ျပန္လည္တိုင္းတာသင့္

ဤေနရာတြင္ တစ္ခုဆက္စပ္၍ စဥ္းစားမိသည္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔က ဖတ္ခဲ့ရသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသတင္း၌ “ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စင္တီမီတာမည္မွ် နိမ့္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ်အၾကာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ေျမျပင္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ မည္ေ႐ြ႕မည္မွ်နိမ့္က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”ဟူသည့္ သတင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေရျပင္၊ ေျမျပင္ ဆက္စပ္တည္ရွိေနေသာ တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔သည္လည္း အလားတူအျဖစ္မ်ိဳး မႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားသံုး၍ တိုင္းတာခဲ့သည္ဟု မၾကားမိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အကူအညီကိုရယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္ကိုလည္း ျပန္လည္တိုင္းတာသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာင္ေပၚ ေဒသၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕အဝင္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၌ ယင္းၿမိဳ႕၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ကို သိသာသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေခတ္အခ်ိန္အခါက မည္သည့္နည္းပညာျဖင့္ တိုင္းတာခဲ့ေၾကာင္း မသိရွိရသလို မည္ေ႐ြ႕မည္မွ် မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္းကိုလည္း မည္သူမွ်မသိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမျပင္အနိမ့္အျမင့္ (Sea Level) ကို ျပန္လည္ တိုင္းတာသင့္သည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးလည္း ေရေအာက္ ေရာက္ေတာ့မည္

တစ္ခ်ိန္က အာရွတိုက္၏ အလွပဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ဟု တင္စားေခၚေဝၚ ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ မိုးတစ္ႀကိမ္ သည္းထန္စြာ႐ြာတိုင္း တစ္ႀကိမ္ေရႀကီးေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ေရႀကီးေရလွ်ံသည္ကို ေရစီးေရလာမေကာင္းေသာ ေရေျမာင္းမ်ားေၾကာင့္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားက အမိႈက္မ်ားပစ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ဟူ၍လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ သမား႐ိုးက် အျပစ္တင္ အျပစ္ဖို႔သံမ်ားကိုသာ ၾကားေနရပါသည္။ တစ္ခါက ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦး၏ေဆာင္းပါးကိုလည္း မွတ္မိသေ႐ြ႕ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္က ေရးသားေဖာ္ျပရာ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၌ အထပ္ျမင့္ တိုက္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာသည့္အျပင္ ေျမေအာက္အဝီစိတြင္း တူးေဖာ္မႈမ်ားလည္း မ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ ေျမျပင္နိမ့္က်မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈရသည့္အခ်ိန္က ရန္ကုန္တြင္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ထိုမွ်မမ်ားျပားေသးပါ။ ယခုအခါတြင္မူ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တစ္ခြင္ ဟိုေနရာ၊ သည္ေနရာ ေနရာအႏွံ႔၌ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား တစ္လံုးၿပီးတစ္လံုး ေပၚေပါက္လာသည္မွာ မိုးရာသီ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာသည့္အလား လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အထပ္ျမင့္တိုက္တစ္လံုးလွ်င္ အဝီစိတြင္းတစ္တြင္း တူးေဖာ္ေနသည္ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေရာက္ဖို႔အေရး တြန္းအားေပးေနသည္ႏွင့္ တူပါေတာ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ စသည့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အဝီစိတြင္းမ်ား အလွ်ိဳအလွ်ိဳ ေပၚေပါက္လာခဲ့သလို နဝတအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေ႐ႊျပည္သာ၊ လိႈင္သာယာႏွင့္ ဒဂံု ေလးၿမိဳ႕နယ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ေရေပးေဝမႈစနစ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း လိုက္ပါမလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အိမ္လည္း အဝီစိတြင္းတူး၊ ငါ့အိမ္လည္း အဝီစိတြင္းတူးႏွင့္ တစ္အိမ္လွ်င္ တစ္တြင္းႏႈန္းနီးပါး တူးေဖာ္ၾကရာမွ ယခုအခါ အိမ္တိုင္းေစ့နီးပါး အဝီစိတြင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေရးသားသည့္အတိုင္း ေနာင္မၾကာလွေသာအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးသည္လည္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္သို႔ အမွန္တကယ္ နိမ့္က်ေရာက္ရွိသြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၌ စည္ပင္သာယာမွ ေရေပးေဝမႈစနစ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထို႔ထက္ပိုမိုေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ကူညီကယ္တင္ေရးအတြက္ ေရရွည္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္၍ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေရတိုေရရွည္ အစီအမံမ်ား ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုၿပီ

ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္-ထားဝယ္၊ ရန္ကုန္-ဘားအံ-ျမဝတီ လမ္းမႀကီးသည္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား အဓိက ဆက္သြယ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္လမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလမ္းႀကီး တစ္ရက္ပိတ္သည္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္သြားသည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသမား ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္မႈရွိၾကသလို ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကုန္ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္မႈဒဏ္ကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ကားလမ္းေရေက်ာ္၍ လမ္းပိတ္ရသည့္အျဖစ္ကို ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထံု စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အကူအညီကို ရယူေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းမႀကီးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ အကူအညီႏွင့္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ထိုလမ္းမႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေတာင္ေပၚလမ္းမႀကီးျဖစ္ၿပီး ယခင္က ေဒါနေတာင္တန္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ မိုးတြင္းအခါသြားလာမႈခက္ခဲသည့္ ေတာင္ေပၚလမ္းေဟာင္းထက္စာလွ်င္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မ်ားစြာအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္ရွိေသာလမ္းအပိုင္းျဖစ္သည့္ ဘားအံ-ေကာ့ကရိတ္လမ္း ပိုင္းကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ေဖာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္နားထားရၿပီး ယခုလို မိုးမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားစြာ ခက္ခဲလ်က္ရွိပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ေဒသခံဆိုသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရႏွင့္ေဒသခံမ်ား အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးသင့္ကာ ထိုကဲ့သို႔ကန္႔ ကြက္ရသည့္ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစေပၚ ေရာက္ေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

နိဂံုး

အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွာ တစ္စ တစ္စႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး လူသားတို႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္ မ်ားစြာခက္ခဲလာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ဘဝ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႀကံဆကာ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ေပါႂကြယ္ဝၿပီး သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာပါက ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံ၍ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသူ ေပါမ်ားလွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္ကယ္ေလွ၊ ရဟတ္ယာဥ္ အပါအဝင္ ေခတ္မီ နည္းပညာသံုးပစၥည္းမ်ား ရွားပါးလွပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အႀကံျပဳတင္ျပလိုသည္မွာ မီးသတ္ဦးစီးဌာန အပါအဝင္ ကယ္ဆယ္ေရးဦးစီးဌာနကိုပါ ေပါင္းစပ္ပါဝင္ေစလ်က္ “သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန”တစ္ခုကို သီးျခားဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္၍ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ အသက္ကယ္ေလွမ်ား အပါအဝင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေခတ္မီနည္းပညာသံုး ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ တိုင္းတာေရးပစၥည္းမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္သိရွိႏိုင္မည့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္