News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

နိဟြန္းေျမက သဘာဝေဘးအစီအမံမ်ား
09-Aug-2018

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတုန္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုဟိုးဂုေဒသကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးသင္တန္းတက္ဖို႔ သြားေရာက္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ သင္တန္းမွာမွာ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ျမင္ရေတြ႔ရသလိုေလး၊ ကိုယ္ခံစားနားလည္မိသလိုေလးေတာ့ ျပန္လည္မွ်ေဝတင္ျပဦးမွ တာဝန္ေက်လိမ့္မယ္လို႔ ခံစားမိလာပါတယ္။ 

သင္တန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက သင္တန္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုဟိုးဂုေဒသမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာဖို႔၊ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာဖို႔၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အေျခခံသမိုင္းႏွင့္ ပညာေပးေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာဖို႔၊ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေနာက္ခံသမိုင္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာေတာ့ ခရီးစဥ္မွာႀကံဳေတြ႔ရသမွ် အေျခအေနေတြကို အႏုစိတ္ျခယ္မႈန္းမွာမဟုတ္ဘဲ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူတို႔ေတြ ဘယ္လိုပံု ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းေနၾကသလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြကို ကိုယ္နားလည္ခံစားမိသလိုေလးနဲ႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပသြားမွာပါ။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြကို ႏွစ္စဥ္ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိတာမို႔ သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဥပေဒေတြကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတယ္။ သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ကူညီေရးဥပေဒ၊ ေရေဘးကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဥပေဒ၊ ေတာင္ေခါင္းတံုးေျမ႐ိုင္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈဥပေဒ၊ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ၊ ျပင္းထန္ေသာ သဘာဝေဘးတြန္းလွန္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအထူးေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာဥပေဒ၊ မိုးႀကီးသည့္ေဒသအေရး အထူးေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒ၊ ငလ်င္ႀကီးမ်ား အထူးေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒ၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ မေတာ္တဆေဘးအစီအမံႏွင့္ အထူးေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဥပေဒ စသည္အားျဖင့္ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထားသလို သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ သီးျခားဥပေဒေတြလည္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ 

သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ခ႐ိုင္၊ ေက်းလက္ၿမိဳ႕႐ြာ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဆိုၿပီးေတာ့ အဆင့္ငါးဆင့္ခြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးအတြက္ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးအစီအမံေတြ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ေဒသတြင္း အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျဖရွင္းရမယ့္ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြျပဳလုပ္တာနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္က်ခံသံုးစြဲေပးတာေတြ ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အဆင့္က သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲ႕ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္တာတို႔၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့စီမံကိန္းေတြမွာ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးတာတို႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ၿမိဳ႕ ႐ြာအဆင့္ေတြက နယ္ေျမဧရိယာအလိုက္ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္က ႏိုင္ငံေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေတြမွာရွိတဲ့ သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းေတြ အဆင္ေျပေျပ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစဖို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ေဒသခံျပည္သူေတြကေတာ့ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အျခားပစၥည္းေတြ စုေဆာင္းထားတာတို႔၊ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ကိစၥေတြ ေဆာင္႐ြက္တာတို႔၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္တာတို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါတယ္။

အထက္မွာတင္ျပထားတဲ့ အဆင့္ငါးဆင့္ကို ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားရယ္လို႔ အပိုင္းသံုးပိုင္းကိုသာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ေတြေရးဆြဲထားတဲ့စီမံခ်က္ေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာလည္း ငလ်င္ေဘးအစီအမံ၊ ဆူနာမီေဘးအစီအမံ၊ ေလေဘးေရေဘးအစီအမံ၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေဘးအစီအမံ၊ ႏွင္းထုႀကီးက်ဆင္းမႈေဘးအစီအမံ၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မေတာ္တဆေဘးအစီအမံ၊ ေလေၾကာင္းမေတာ္တဆ ေဘးအစီအမံ၊ ရထားလိုင္း မေတာ္တဆေဘးအစီအမံ၊ ကားလမ္းမေတာ္တဆ ေဘးအစီအမံ၊ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္မေတာ္တဆေဘး အစီအမံ၊ အႏၲရာယ္ရွိပစၥည္း မေတာ္တဆေဘးအစီအမံ၊ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမေတာ္တဆေဘး အစီအမံ၊ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ မေတာ္တဆေဘးအစီအမံ စတာေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ေဘးမျဖစ္မီအေျခအေနအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အစီအမံေတြ၊ ေဘးျဖစ္ပြားေနခ်ိန္မွာ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အစီအမံေတြနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလမွာ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ အစီအမံေတြဆိုၿပီးေတာ့ အပိုင္းႀကီးသံုးပိုင္းစီခြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ထားၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို ေယဘုယ်ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီလိုေတြ႔ရပါတယ္-

(၁) သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊
(၂) ပညာေပးေရးႏွင့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ေရး၊
(၃) ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ၊ အျခားလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ စုေဆာင္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊
(၄) ေဘးသင့္ခ်ိန္မွာ အျပန္အလွန္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊
(၅) ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ေရး၊
(၆) ေဘးသင့္ခ်ိန္မွာ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေရး၊ ေဘးေရွာင္ခိုလံႈေရးတိုက္တြန္းခ်က္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေရး၊
(၇) မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရး၊ ေရေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး၊
(၈) ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊
(၉) သဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေရးေပၚ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးေရး၊
(၁၀) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ကူးစက္ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊
(၁၁) ရာဇဝတ္မႈတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ကူးသန္းသြားလာမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဘးသင့္ေဒသ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊
(၁၂) အေရးေပၚ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကူညီျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကူညီျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကူညီျခင္းဆိုၿပီးေတာ့ ကူညီျခင္းပံုစံ သံုးပိုင္းခြဲထားၿပီး စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပညာေပးထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဘးတစ္ခုျဖစ္လာရင္ အရင္ဆံုး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လြတ္ေအာင္႐ုန္းရမယ္တဲ့။ ကိုယ့္အသက္ကိုယ္လြတ္ေအာင္႐ုန္းၿပီးရင္ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းကူညီကယ္ဆယ္ရမယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့မွ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ကူညီကယ္ဆယ္တဲ့ေနရာမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရမယ္တဲ့။ 

သူတို႔ဆီက ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စီမံခ်က္ေတြ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေရးဆြဲထားၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီအတိုင္း စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူေတြက ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကိုယ္စီတာဝန္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ ေဘးမျဖစ္မီ၊ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ သံုးပါးစလံုးမွာ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကို ကိုယ္စီကိုယ္စီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီဒီေလာက္ဆိုတဲ့ဟာက အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔သိျမင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္က သဘာဝေဘးကို အၿမဲတမ္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုပါ။ ႏွစ္တိုင္းလည္းျဖစ္ေနတယ္။ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈေတြ၊ အေသအေပ်ာက္ေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျဖစ္တဲ့အတိုင္းအတာနဲ႔စာရင္ေတာ့ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈက သိပ္မမ်ားဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ သဘာဝေဘးကို ဘာေၾကာင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံေနႏိုင္ရသလဲဆိုတဲ့ဟာကို အေျဖရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ အခ်က္သံုးခ်က္ေလာက္ေတြ႔ရတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာႏိုင္မွာပါ။

ဂ်ပန္ေတြက ေငြေၾကးအင္အား၊ ပစၥည္းပစၥယအင္အား၊ နည္းပညာအင္အားေကာင္းတယ္။ ၿမိဳ႕ကို ပင္လယ္ေရလိႈင္းေတြပုတ္ႏိုင္လို႔၊ ျမစ္ေရႀကီးႏိုင္လို႔ဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ တာ႐ိုးျမင့္ျမင့္ႀကီးေတြကို ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားအကုန္အက်ခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားလိုက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ၿမိဳ႕ရဲ႕ေျမျပင္ကို ေျမဖို႔ၿပီး ျမႇင့္လိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေလးေတြက်ေတာ့ နိမ့္တဲ့အပိုင္းကအိမ္ေတြကို ေတာင္ကုန္းေပၚေျမထိုးညႇိၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး လုပ္လိုက္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေလးေတြက်ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို ျမင့္ရာေ႐ႊ႕ပစ္လိုက္ႏိုင္ၾကတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေငြေၾကးအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အား အလံုးအရင္းနဲ႔ အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တာက ပထမအခ်က္ပါ။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ အေသးစိတ္ျပ႒ာန္းထားတယ္။ မျဖစ္မီ၊ ျဖစ္ဆဲ၊ ျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္သံုးပါးစလံုးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ိဳးစံုေရးဆြဲထားၿပီးေတာ့ ဒီစီမံခ်က္ေတြကိုလည္း တကယ့္လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၾကတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္း၊ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔ရဲ႕ အပိုင္းအျပင္ သဘာဝေဘးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း အရမ္းကိုေကာင္းေနတာကို ေလ့လာသိရွိခြင့္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးခ်က္ညီေနေတာ့ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈက ေတာ္ေတာ္ေလးထိေရာက္မႈအားေကာင္းေနတာကို ေတြ႔ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသံုးခ်က္အားေကာင္းေနေတာ့ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္း ၁၂ ရပ္ကိုလည္း ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သဘာဝေဘးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့အတိုင္းလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္။ သဘာဝေဘးပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြဘက္က စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့အေၾကာင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြအရ သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ ရပ္႐ြာအေျချပဳ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ၾကည့္ေတာ့လည္း ဒီလူေတြက တကယ့္ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို သိျမင္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ၊ စားနပ္ရိကၡာေတြ၊ အေရးေပၚလိုအပ္မယ့္ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ၿမိဳ႕တိုင္းမွာ ဂိုေဒါင္ႀကီးေတြနဲ႔ ေနရာသံုးေလးခုစီေလာက္ ျဖန္႔ခြဲသိုေလွာင္ထားတဲ့အျပင္ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းမွာလည္း အေရးႀကံဳလာရင္ သံုးဖို႔အတြက္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး၊ ေရဒီယို၊ အစားအစာ အေျခာက္အျခမ္း စတာေတြ အသင့္ထားရွိဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတယ္။ လိုက္နာမႈလည္းရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဂိုေဒါင္ထဲက စားစရာေတြကိုေတာ့ သက္တမ္းကုန္ခါနီးတိုင္း လဲလွယ္ၿပီးေတာ့ အသစ္ျပန္ထည့္ေပးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ 

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အျပန္အလွန္ကူညီၾကဖို႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေတြ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္လည္း စနစ္တက် ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈေတြ လုပ္ထားၾကပါတယ္။

ေဘးသင့္ခ်ိန္မွာ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာေရးအတြက္လည္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတယ္။ ဆူနာမီလိႈင္းလိုဟာမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ ေရွာင္ခ်ိန္တိမ္းခ်ိန္က တစ္မိနစ္ဆို တစ္မိနစ္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် သတိေပးခ်က္ ေနာက္မက်ေစေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မီးေလာင္ရင္ ဘယ္လိုၿငႇိမ္းမယ္၊ ေရေဘးျဖစ္လာရင္ အေရးေပၚ ဘာေတြတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း အၿမဲတမ္းအသင့္ျဖစ္ေနေအာင္၊ အသက္ဝင္ေနေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားၾကပါတယ္။ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအတြက္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ဘက္စံုေထာင့္စံုက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလမွာ အေဆာက္အအံုေတြ၊ အိုးအိမ္တိုက္ တာေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ျပင္ဆင္တာအျပင္ ကေလးေတြ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြအတြက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း အေလးထားၿပီး လုပ္ေပးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေရး ပညာရွင္တစ္ဦးစီျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းေပါင္း တစ္ဦးျဖစ္ေစ သီးသန္႔ထားၿပီးေတာ့ အားငယ္မႈ၊ အထီးက်န္မႈ၊ အမ်ားနဲ႔ မဝင္ဆံ့လိုေတာ့မႈ စတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာေတြကို ကုစားေပးပါတယ္။ မိသားစုေတြမက်န္ေတာ့ဘဲျဖစ္သြားတဲ့ သက္ႀကီးဘိုးဘြားေတြကိုလည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးေတြက အနီးကပ္ေနထိုင္ၿပီး အားေပးစကားေျပာတာတို႔၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာတို႔ကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္ေလးေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဘးျဖစ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ညစ္ပတ္စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ ပစၥည္းပစၥယေတြကို အမ်ိဳးအမည္ခြဲျခားၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတာလည္း ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲတဲ့အလုပ္တစ္ခုပါ။ ဒီဟာေတြလုပ္ေတာ့လည္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြသာမက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အားကိုလည္း အမ်ားႀကီးယူခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ေဘးသင့္ခ်ိန္မွာ သဘာဝေဘးနဲ႔အတူ ရာဇဝတ္မႈေတြျဖစ္ေပၚမလာဖို႔ တားဆီးကာကြယ္တာတို႔၊ ကူးသန္းသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တာတို႔၊ လွည့္ကင္းပတ္ကင္း ေဆာင္႐ြက္တာတို႔ကိုလည္း တာဝန္ရွိသူေတြအျပင္ ျပည္သူေတြပါ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 

အေရးေပၚသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းေတြအျပင္ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းထားတာေတြ လုပ္ထားပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာတစ္ခုက သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ သုေတသနဌာနဆိုၿပီးေတာ့ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားတာလည္း ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡေတြ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကသလို ဒီဌာနကေနလည္း သီးသန္႔သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါက၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘယ္လိုသဘာဝေဘးမ်ိဳး၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိျဖစ္ပြားခဲ့တယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈရွိခဲ့ႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း စနစ္တက် သုေတသနျပဳၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြကို စုစည္းျပသထားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီဌာနက သူ႔တကၠသိုလ္မွာသူ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အျပင္ ေဘးသင့္ၿမိဳ႕႐ြာေတြကိုလည္း လိုက္ၿပီးေတာ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနပါတယ္။

သူတို႔လုပ္တဲ့သုေတသနေတြထဲမွာ ေဘးျဖစ္တာက ဘယ္အခ်ိန္မွာ စျဖစ္တယ္၊ ဒီသတင္းကို ဘယ္ေနရာက လူေတြက ဘယ္အခ်ိန္မွာ စရတယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္တိမ္းေရွာင္တယ္၊ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ တိမ္းေရွာင္တယ္ (ေျခလ်င္လား၊ စက္ဘီးနဲ႔လား၊ ဆိုင္ကယ္နဲ႔လား၊ ကားနဲ႔လား)၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကိုေရာက္တယ္၊ ဘယ္လမ္းမႀကီးမွာေတာ့ ယာဥ္ေၾကာေတြျပြတ္သိပ္က်ပ္တည္းသြားၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကိုမတိုးႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္၊ လမ္းမွာတင္ ဆူနာမီလိႈင္းထဲပါသြားတာက ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္ရွိတယ္ စသည္အားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေသးစိတ္သုေတသနျပဳထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

သုေတသနျပဳလို႔ရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ျပည္သူလူထု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိႏိုင္ေအာင္ ခ်ျပထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာဆို မိုဘိုင္းလ္အပလီေကးရွင္းေလးတစ္ခုထည့္ၿပီး အင္တာနက္ခ်ိတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနရာတစ္ခုမွာ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ဘယ္ႏွခုႏွစ္ ဆူနာမီလိႈင္းတုန္းက ဒီေနရာမွာ ဘယ္ႏွေပအထိ ေရလႊမ္းခဲ့တယ္၊ လိႈင္းက ဘယ္ႏွႀကိမ္ျပန္ပုတ္တယ္၊ ဘယ္လိုအေဆာက္အအံုေတြအထိ ၿပိဳလဲႏိုင္တယ္ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အလြယ္တကူ ၾကည့္ႏိုင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕႐ြာေတြအလိုက္၊ ရပ္ကြက္ေတြ၊ ေက်ာင္းေတြအလိုက္ သဘာဝေဘးအေျချပေျမပံုေတြ ေရးဆြဲျပဳစုထားတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရေဘးျဖစ္ရင္ ဘယ္ေနရာကိုေျပးရမယ္၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းေတြကေျပးရင္ လြတ္ႏိုင္မယ္၊ ငလ်င္ေဘးျဖစ္ရင္ ဘယ္လိုေနရာေတြကို ခိုလံႈသင့္တယ္၊ မုန္တိုင္းက်လာရင္ ဘယ္လိုအေဆာက္အအံုထဲမွာ ေနသင့္တယ္ စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေစၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲျပဳစုထားပါတယ္။ ဒီေျမပံုေတြအတိုင္း ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါသတဲ့။ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမွာလည္း အစုအဖြဲ႔လိုက္လႈပ္ရွားမႈေတြအျပင္ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အရင္လြတ္ေအာင္ ဘယ္လိုတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရမလဲဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကိုလည္း ဂိမ္းကစားနည္းလိုဟာမ်ိဳးေလးေတြနဲ႔ အလ်င္အျမန္တံု႔ျပန္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာမွာလည္း ေဆာက္တဲ့အေဆာက္ အအံုမွန္သမွ်က သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းလို၊ ေဆး႐ံုလိုဟာမ်ိဳးေတြ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း ေဘးသင့္ခ်ိန္မွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအျဖစ္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ေစမယ့္ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာက္လုပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ဆူနာမီလိႈင္းလိုဟာမ်ိဳးက ျဖစ္လာရင္ ေျပးလႊားခ်ိန္ရဖို႔ အလြန္ခက္ခဲတာမို႔ သတင္းအျမန္ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ဖို႔၊ ဖုန္းလိုင္းျပတ္ေတာက္ရင္ ဘာနဲ႔ေၾကညာမလဲ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုေတြနဲ႔ေၾကညာမလား စသည္အားျဖင့္ ျပည္သူလူထုဆီကို သတင္းစကားတိုက္႐ိုက္၊ အျမန္ေရာက္ႏိုင္ေစဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။

ဂ်ပန္ကေတာ့ သဘာဝေဘးကို ခဏခဏႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္လို႔လည္း အေတြ႔အႀကံဳေတြရင့္က်က္ၿပီးေတာ့ စနစ္တက်စီမံႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္သူမွ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြရွိတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအားမေကာင္းတာနဲ႔စာရင္ေတာ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈနည္းတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။

အစပိုင္းမွာ စကားပလႅင္ခံခဲ့သလိုပဲ ဒီစာစုေလးက ကာလတိုသင္တန္းေလးမွာ ႀကံဳေတြ႔သိျမင္ခြင့္ ရခဲ့သမွ်ေတြထဲက မွတ္မိသမွ်ေလးေတြကို ခံစားနားလည္မိသလို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူလုပ္သမွ်တိုင္းဟာေတာ့ ကိုယ့္ဆီနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရေနက် ေနရာတစ္ခုဆီက အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတေတြကို ရခဲ့သမွ်ေလး ျပန္လည္မွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္ အသံုးတည့္တာေတြကိုလည္း ယူႏိုင္သလို အသံုးမတည့္တာေတြကိုလည္း ပယ္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ျဖင့္ အက်ိဳးရွိတန္ေကာင္းရဲ႕လို႔ ေတြးဆၿပီးေတာ့ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယူသင့္တာယူ၊ ပယ္သင့္တာပယ္၊ ျပင္သင့္တာေတြျပင္၊ ျဖည့္သင့္တာေတြ ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအမံေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရွာင္လႊဲလို႔မရႏိုင္မယ့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအနည္းဆံုးနဲ႔ ရင္ဆိုင္အန္တုႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္မိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။ ။ 

သိုက္စိုးထြန္း (နတ္႐ြာ)