News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

၂၁ ရာစု ေရတုိက္ပြဲ
24-Mar-2018

မ်က္ေမွာက္ကာလ ၂၁ ရာစုတြင္ ေရတိုက္ပြဲ (သို႔မဟုတ္) သန္႔စင္ေသာ ေရရရွိေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကမၻာအဝန္းတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လအေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ေရအခက္အခဲကို စတင္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၈ ေရတိုက္ပြဲ၏ အေစာဆံုး သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုလာမည့္ဧၿပီလတြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွိ ကိတ္ပ္ေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေရျပတ္လပ္မႈကို အဆိုး႐ြားဆံုး ႀကံဳေတြ႔ရမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ တစ္သက္တစ္ခါ ႀကံဳရေသာအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုေရအခက္အခဲေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ပန္းကန္ေဆးစက္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ႏွင့္ ေရေလာင္းအိမ္သာသံုးစြဲမႈတို႔ကိုပါ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရေတာ့မည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခုႏွစ္မတ္လမွစတင္ကာ လူဦးေရ ေလးသန္းေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရသံုးစြဲမႈပမာဏကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီမံခဲ့ၾကသည္။ ခ်ိဳးေရသံုးစြဲခ်ိန္ ငါးမိနစ္မွ ႏွစ္မိနစ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားသံုးစြဲမႈကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေရသံုးစြဲမႈ ပမာဏမ်ားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလအတြင္း ေရလံုးဝျပတ္လပ္ျခင္း အခက္အခဲကို ယာယီေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အပူတျပင္း ႀကိဳးစားေနၾကရသည္။ႏိုင္ငံပိုင္ဆည္မ်ားမွ လာေသာေရကို အစိုးရမွ ျဖန္႔ေဝေပးေနေသာ ေရလံုးဝျပတ္ေတာက္မည့္ေန႔ (Zero Day) ကို ၂၀၁၈ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၉ အထိ ဆိုင္းငံ့ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေရသံုးစြဲမႈကို ၾကပ္မတ္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လံုးဝရပ္တန္႔သြားမည့္ေန႔ (Zero Day) မွစကာ ၿမိဳ႕ေနလူထုသည္ ေရရရွိႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔စာသံုးစြဲမည့္ ေရ ၂၅ လီတာစီကို ေန႔စဥ္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ေရေပးေဝေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ လံုၿခံဳေရးမ်ားထားရွိကာ ေရကို စိစစ္ျဖန္႔ေဝသြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ (Zero Day) ကို ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ယေန႔မွစေရတြက္ေသာ္ တစ္လတင္းတင္း ျပည့္မည့္ေနပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မတ္လအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရသံုးစြဲမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက ထိုအခက္အခဲကို ယာယီေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ေတာင္အာဖရိက၏ ေရအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ သတိေပးတပ္လွန္႔ေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ေခ်သည္။ ေရပံုးကိုယ္စီဆြဲကာ ေရကန္မ်ား၊ ေရတံုကင္မ်ားတြင္ ေရတန္းစီေနရေသာ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ အခက္အခဲသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျမင္ေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ေတာင္အာဖရိကႏွင့္အလားတူ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေသာက္ေရသံုးေရ ရွားပါးမႈအခက္အခဲမ်ားကို မၾကာခဏ ျမင္ရၾကားရသည္။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားကို ထိပ္တန္းသတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားမွထြက္ေသာ ေရဆိုးမ်ား၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ နီးစပ္ရာ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာတို႔ကို ညစ္ညမ္းေစသည္ဟု ဆိုသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ရာႏႈန္းပိုေလရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေရဆိုးတို႔သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရထုကို ညစ္ညမ္းေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ညစ္ညမ္းေလၿပီးေသာ ေရထုထဲတြင္ ဓာတုအဆိပ္အေတာက္မ်ား ပါဝင္ေလရာ ထိုေရကို သံုးစြဲၾကေသာလူႏွင့္ ေရထုအတြင္းရွိ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ား အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အခက္ႀကံဳရေတာ့သည္။

ေရတိုက္ပြဲ ေရအခက္အခဲဟုဆိုရာတြင္ ကိုယ္ေတြ႔ မ်က္ျမင္မႀကံဳဖူးသူမ်ားအတြက္ ထိုအေရးသည္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးမႀကီးေသာကိစၥဟု ထင္ျမင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေရတိုက္ပြဲႏႊဲေနရေသာ လူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္လည္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ေႏြရာသီကာလတြင္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မိုးနည္းေရရွားေဒသမ်ားတြင္ ေရျပတ္လပ္မႈ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုျမင္ေတြ႔လာရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ပင္ ေရရွားပါးမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ကၽြန္မသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္လာသူပီပီ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေရအတြက္ မပူပန္ခဲ့ရပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မ၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေရပိုက္ မသြယ္တန္းႏိုင္ေသာသူမ်ားမွာ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ အမ်ားသံုး ေရဘံုပိုင္မ်ားတြင္ ေရသယ္ေရခပ္ ေရခ်ိဳးအဝတ္ေလွ်ာ္ၾကရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ဖူးသည္။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း မိသားစုသံုးရန္ ေရကို ခါးခ်ည့္ေအာင္ ထမ္းပိုးခဲ့ရေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ဖူးသည္။

ရံဖန္ရံခါ ဂ်ိဳးျဖဴေရပိုက္လိုင္း ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးေၾကာင့္ ေရမရႏိုင္ေသာေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေရဒုကၡကို ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခားရပ္ကြက္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ရွိေသာ ေရတြင္းမ်ားသို႔ ေဝးေဝးလံလံသြားကာ ေရသံုးၾကရသည္။ ေသာက္ေရႏွင့္ ေန႔စဥ္ခ်က္ေရးျပဳတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာေရမ်ားကို ေဝးလံေသာေနရာမ်ားမွ သယ္ပိုးစုေဆာင္းကာ သံုးၾကရသည္။ ေရျပတ္လပ္ေသာေန႔မ်ားတြင္ ေရကို မထိရက္မတို႔ရက္ ေခၽြေခၽြတာတာ သံုးခဲ့ရသည္။

ေရရွားပါးေသာ နယ္ရွိေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ သြားလည္ခ်ိန္တြင္လည္း အလားတူ ေရအခက္အခဲမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရျပန္သည္။ ေရတင္ကားႀကီးမ်ားက လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာေရမ်ားသည္ အိမ္တြင္ ထမင္းဟင္းခ်က္ရန္ႏွင့္ ေသာက္သံုးရန္သာျဖစ္ေလရာ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ အမ်ားသံုး ေရတြင္းမ်ားဆီသို႔ ေန႔စဥ္လိုလို ေရာက္ရသည္။ ေႏြကာလမ်ားတြင္ ေရတြင္း၏ေအာက္ေျခကို ျမင္ရသည္အထိ ေရခန္းေနသည္ကိုလည္း ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ေရခန္းေနခ်ိန္တြင္ ေရတြင္းမွ ေရငင္ရသည္မွာ ပိုပင္ပန္းလွသည္။

ထိုထိုေသာ ေရအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ကို ငယ္စဥ္ဘဝက ရံဖန္ရံခါသာ ႀကံဳဖူးေတြ႔ဖူးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရတြင္းမွ ေရငင္ဖူးသူ ျဖစ္ရာ ေရတစ္ခြက္ ေရတစ္ပံုးအတြက္ ေခၽြးၿပိဳက္ၿပိဳက္က်ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳကို ေကာင္းစြာနားလည္ခဲ့ရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အိမ္ရွိေရပိုက္မ်ားကို ေကာင္းစြာမပိတ္မိေသာေၾကာင့္ ေရတေပါက္ေပါက္က်ေနခ်ိန္တြင္ အဘြားက ဆူပူေလ့ရွိသည္။ ေရတစ္စက္ တစ္ေပါက္ခ်င္း၏တန္ဖိုးကို ေရငတ္ခ်ိန္တြင္သာ နားလည္မည္ဟု တစ္ခ်ိန္လံုး ျမည္တြန္ေနတတ္သည္။ ထိုစဥ္က အဘြားေျပာေလ့ရွိေသာ ေရတစ္စက္ခ်င္း၏တန္ဖိုးကို ေကာင္းစြာမသိခဲ့ပါ။

ရန္ကုန္သူပီပီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဂ်ိဳးျဖဴေရၾကည္ၾကည္မ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သူျဖစ္ေလရာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ား၌ ေရဒုကၡမ်ားကို ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနရေသာ ေရခ်ိဳးကန္ႀကီးထဲ မွ အဝီစိတြင္းေရမ်ားက အုတ္နီခဲေရာင္ထေနေလရာ မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရန္ အခက္ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ ေနရေသာေရသည္ အေရာင္ အဆင္း အနံ႔ အရသာအားလံုး ကၽြန္မသံုးဖူးေသာေရႏွင့္မတူ သီးျခားခြဲထြက္ေနခဲ့သည္။ ထိုေရကန္ႀကီးမ်ားကို ျမင္ရေလတိုင္း ငိုခ်င္စိတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ေရရွားပါးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ေလတိုင္း ေရပိုက္ကိုဖြင့္ကာ အားရပါးရ ေရသံုးတတ္ေသာ ကၽြန္မသည္ ဒုကၡႀကံဳရစၿမဲျဖစ္သည္။ တစ္ခြက္ခ်င္း တစ္ပံုးခ်င္း တိုင္းတာကာ သံုးရေသာေရကို အဆင္ေျပေအာင္ မသံုးတတ္ခဲ့ပါ။ 

ေရကို အတိုင္းအထြာျဖင့္ မသံုးရေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရျပန္ေလေသာ္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ သံုးၿမဲအတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာ သံုးစြဲမိသည္။ မ်က္ႏွာသစ္စဥ္၊ သြားတိုက္စဥ္ ေရပိုက္ကိုဖြင့္ကာ သံုးမိျခင္းမ်ိဳး အိုးခြက္ပန္းကန္ ေဆးခ်ိန္၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ေဆးေၾကာခ်ိန္တြင္ ေရပိုက္ကို အဆက္မျပတ္ ဖြင့္ထားမိျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ဆင္ျခင္မႈကင္းမဲ့ေသာ သံုးစြဲျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။ အမ်ားႏွင့္ေနထိုင္ရေသာ လူေနမႈစနစ္ေအာက္တြင္ ရံဖန္ရံခါ၌ အံ့အားသင့္ေစေသာ လူတို႔၏အျပဳအမူမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရသည္။

ေျခအိတ္တစ္စံုေလွ်ာ္ရန္ တစ္နာရီၾကာေအာင္ လည္ပတ္ရေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အသံုးျပဳသူမ်ား အက်ႌတစ္ထည္ေလွ်ာ္ရန္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေတြ႔ရေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္တစ္လံုး တစ္ႀကိမ္လည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အနည္းဆံုး ေရပမာဏမွာ ၁၈ လီတာမွ ၅၀ လီတာအထိျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးလိုအပ္ေသာ ေရပမာဏမွာ ၁၁၃ လီတာျဖစ္သည္။ အက်ႌတစ္ထည္ေလွ်ာ္ရန္ သတိလက္လြတ္သံုးစြဲေနေသာ ထိုေရပမာဏသည္ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေရအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာေဒသ၌ လူႏွစ္ဦးမွ ေလးဦးအထိ တစ္ေန႔စာ အေထြေထြသံုးစြဲႏိုင္သည့္ ေရပမာဏပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ယူေအအီးႏိုင္ငံ၏ ေရသံုးစြဲမႈအေၾကာင္းကို သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ဖတ္ရေသာအခါ ေရအသံုးၾကမ္းသူတို႔၏ သဘာဝကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ သေဘာေပါက္စျပဳလာသည္။ အမွန္စင္စစ္ ယူေအအီးႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ေရမီတာကို ေဈးႀကီးေပးသံုးရသည္ဟု အမ်ားက နားလည္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ ခ်ိဳးေရႏွင့္ သံုးေရတို႔ကို အလြန္အကၽြံသံုးၾကေသာ သေဘာကိုေတြ႔ရသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေန႔စဥ္လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ပ်မ္းမွ်ေရသံုးစြဲမႈသည္ ေရလီတာ ၁၇၀ မွ ၃၀၀ လီတာသာရွိသည္။ ယူေအအီးႏိုင္ငံတြင္မူ လူတစ္ဦး၏ တစ္ေန႔တာ ေရသံုးစြဲမႈသည္ ၅၅၀ လီတာရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဦးခ်င္းေရသံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံသံုးႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္၊ ဂရိႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေခတ္သစ္လူေနမႈပံုစံအရ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္သာသံုးျခင္းတို႔တြင္ ေရကို အမ်ားဆံုးသံုးၾကရၿပီး ေရခ်ိဳးရန္အတြက္ ေရသံုးစြဲမႈမွာ တတိယေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ လူတစ္ဦး ေရငါးမိနစ္ခ်ိဳးရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ်ေရသံုးစြဲမႈမွာ ၈၀ လီတာရွိၿပီး အမ်ားဆံုးသံုးစြဲမႈမွာ ၁၃၆ လီတာအထိ ရွိတတ္သည္။

ယူေအအီးႏိုင္ငံရွိ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားသည္ ေရႏွင့္မီးသံုးစြဲမႈကို စနစ္တက် ေခၽြတာသံုးစြဲၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ စည္းကမ္းေကာင္းလွေသာ မိသားစုအေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ တစ္ခါက အိမ္ငွားရန္ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အိမ္ရွင္ျဖစ္သူက အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ မီးပူတိုက္ျခင္း၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းသည္ကို ႀကံဳဖူးခဲ့သည္။ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ မီးပူတိုက္ျခင္းမ်ားကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္လုပ္ပါသလားဟု ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ႌတစ္ထည္၊ ေဘာင္းဘီတစ္ထည္တည္းျဖင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္သံုးစြဲေနသူမ်ားကို ေတြ႔ဖူးၾကေသာအိမ္ရွင္မ်ားဟု ထင္မွတ္ယူဆရပါသည္။

ေရပိုက္မွက်လာေသာေရကို အလွ်ံပယ္ သံုးႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရအသံုးမ်ားျခင္း၊ ေရအေလအလြင့္မ်ားျခင္းအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ရန္မလိုလွပါ။ မနက္အိပ္ရာထသည္မွစကာ အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္အထိ ေသာက္ေရ သံုးေရအတြက္ ေသာကမရွိပဲေနႏိုင္သူမ်ားသည္ ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္ေနႏိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနလူတန္းစားမ်ားကဲ့သို႔ ေသာက္ေရ သံုးေရအတြက္ ေနပူစပ္ခါးတြင္ ေရအလွဴရွင္ကို ေမွ်ာ္ေနရေသာဒုကၡမ်ိဳးကို ျမင္ဖူးသူနည္းလွသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕တြင္ ေႏြဦးကာလမွစတင္ကာ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲမ်ားကို စတင္ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ အလွဴရွင္မ်ားမွ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ ေရကားမ်ားကို ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ ထိုအခက္အခဲသည္ ေႏြကာလအစမွအဆံုးအထိ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ေရအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားစြာရွိသည္။ မေကြးတို္င္းေဒသႀကီးရွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္သည္။ မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ အခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာမ်ားသည္ ေရရရွိရန္ ႏွစ္မိုင္ေက်ာ္ေဝးေသာ ေဒသမ်ားအထိ အကူးတကသြားရသည္လည္း ရွိသည္။ အညာေက်းလက္ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ကြင္းေခါင္ေခါင္ရွိ လက္ယက္တြင္း သဲတြင္းမ်ားတြင္ ေရမႈတ္ျဖင့္ တစ္မႈတ္ခ်င္း ေရစုေဆာင္းေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ေရတိုက္ပြဲဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ျမင္ မည္ဆိုပါက ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ေရရွားပါး ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ဘရာဇီး၊ အီရန္၊ အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတို႔သည္ ေရရွားပါးမႈအခက္အခဲမ်ားကို စတင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၃ ႏိုင္ငံတြင္ လူသန္းေပါင္း ၇၀၀ တို႔သည္ ေရရွားပါးျပတ္ေတာက္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုမွာ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ႏွစ္သန္းခန္႔သည္ မသန္႔ရွင္းေသာေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္ေလရာ ေရအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာရခ်ိန္တြင္ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေျဖမ်ားရွာၾကရသည္။ သန္႔စင္ေသာ ေသာက္ေရ သံုးေရ ရွားပါးျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္စပ္ဆိုင္ေလရာ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ပါ အပူတျပင္း အေျဖထုတ္ၾကရသည္။

သန္႔ရွင္းေသာေရ ရွားပါးလာသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ရွားပါးလာသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ျခင္းအခက္အခဲမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။ ေရျပႆနာသည္ ေႏြကာလတိုင္း အေျဖရွာေနရေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရ၏တန္ဖိုးကိုလည္း ထိုသို႔ ေရျပတ္ေတာက္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ သိျမင္ၾကရစၿမဲ။

၂၀၁၈ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ေရ၏တန္ဖိုးကို ပထမဆံုး သိခြင့္ရလိုက္ေသာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာႀကီးကို သတိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပရကား ေရသံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားဆင္ျခင္စရာ ျဖစ္လာျပန္သည္။

မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ ေရသံုးစြဲေနေသာပံုစံကို ဂ႐ုစိုက္ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္း အေျဖတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပမည္။ မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္၊ ေရခ်ိဳးေလတိုင္း မလိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ား ပိတ္ထားျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ပန္းကန္ေဆးစက္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္သံုးစြဲျခင္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရထုညစ္ညမ္းေစေသာအရာမ်ားကို ဂ႐ုျပဳေရွာင္ရွားျခင္းသည္လည္း ႀကီးစြာေသာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အိမ္တြင္အသံုးျပဳေနေသာ ေရပန္းမ်ားကို လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရေလာင္းအိမ္သာရွိ ေရဆြဲကန္ကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိျခင္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေဆးေသာ ေရမ်ားကို အိုးခြက္ပန္းကန္ေဆးရာတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း ေရသံုးစြဲျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။

Water stressed, water challenges,water crisis ဟု တင္စားေနရေသာ ေရအခက္အခဲကို သတိျပဳမိသူတိုင္း တကိုယ္စာ ေရသံုးစြဲမႈကို ဂ႐ုျပဳသင့္လွပါေပသည္။

ႏွင္း (မာယာ)