News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရွာေဖြသည့္စံုတြဲမ်ား ယူကရိန္းသို႔ ေရာက္ရွိ
14-Feb-2018ကိယက္ဗ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ဥေရာပ၏ အႏြမ္းပါးဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသည္ ကေလးကိုယ္စားေမြးေပးရန္ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကို လိုက္ရွာသူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမ္းလွမ္းေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔ အသံုးခ်ခံရႏိုင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ယူကရိန္းမွ အင္နာသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးခါစ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ရသည့္ ဟိုတယ္ဝန္ထမ္းအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနရာမွ အသက္၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀ ရမည့္ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္အလုပ္ကို ကူးေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူလတ္တန္းစားမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသူ အင္နာက ေဈးႀကီးေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲလိုေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ စိတ္ကူးမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အာရွတိုက္မွ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ပိတ္သိမ္းလာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစံုတြဲမ်ား ယူကရိန္းသို႔ တဖြဲဖြဲ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၊ နီေပါ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္လာမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ အတန္အသင့္မွ်သာ ကုန္က်မည့္ ေနရာမ်ားထဲတြင္ က်န္ေနေသးသည့္ ယူကရိန္းသို႔ ေျခဦးလွည့္လာၾကသည္။

ထိုလုပ္ငန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေဆးခန္းမ်ား၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြး က်ဆင္းလာသည့္ ျပႆနာရွိေနသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။ 

ထိုျပႆနာေဖာ္ထုတ္မႈကို ေဆးခန္းမ်ားက ဆန္႔က်င္ၾကၿပီး ေဆးခန္း၏ နာမည္ပ်က္သတင္းအား လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ယူကရိန္း၏ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ လုပ္ငန္းသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္အတြင္း ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္) ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကေလးရလိုသူမ်ားကို အႀကံေပးေနသည့္ ဆစ္ဒနီအေျခစိုက္လုပ္ငန္းမွ ဆမ္အီဗရင္ဂမ္က ေျပာၾကားသည္။

အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ယူကရိန္းဥပေဒအရ တရားဝင္သည့္အျပင္ တင္းက်ပ္မႈမရွိေသာ အလယ္အလတ္ ဥပေဒမ်ားက လူအမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အခေၾကးေငြကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

သို႔ရာတြင္ အရာရာေျဖာင့္တန္းေနသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ယူကရိန္း၏ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစည္းကမ္းမ်ားအရ ယူေကအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွလာေသာ စံုတြဲမ်ားသည္ ယူကရိန္းတြင္ လမ်ားစြာေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ယူကရိန္းမွ ေဆးခန္းအမ်ားစုသည္ ထိုလုပ္ငန္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း နာမည္ပ်က္ကိစၥမ်ားကိုမူ ဖံုးကြယ္ထားၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းတြင္ သေႏၶသားေလာင္းလဲလွယ္မႈ၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈ၊ ေဖာက္သည္မ်ားစြာကို လက္ခံမႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို ဆိုးဝါးစြာဆက္ဆံၾကၿပီး စည္းကမ္းမ်ားကို မလိုက္နာပါက အခေၾကးေငြေပးရန္ ျငင္းဆန္ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

ယူကရိန္းသည္ က႐ိုင္းမီးယား ခြဲထြက္မႈျပႆနာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေနာက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း က်ဆင္းလာမႈ၏ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆြဲေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ပါသြားခဲ့သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ယူကရိန္းပါလီမန္ က်န္းမာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာ္လ္ဂါဘိုဂိုမိုလက္စ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ လံုေလာက္ေသာစည္းကမ္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္မႈမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူႏွင့္ ေငြေပးရေသာမိဘမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ေဘးသင့္ႏိုင္သည္ဟု သူမက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လန္ဒန္၊ ဒဗၺလင္၊ ရွန္ဟိုင္းစသည္ျဖင့္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာစံုတြဲမ်ားသည္ ယူကရိန္းေဆးခန္းမ်ား၏ အေကာင္းအဆိုးသတင္းကို အြန္လိုင္းဖိုရမ္ေရးသားခ်က္မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ယူကရိန္းသို႔သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ မေရရာမႈမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

အငွားကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေပးသူ တက္တီယာနာႏွင့္ ဂ်ာနာတို႔က ကေလးကို သူ႔မိဘမ်ားထံလႊဲေပးရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိခင္စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းႏိုင္ရန္ ေသြးေအးသူျဖစ္ဖို႔လိုသည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

အင္နာကမူ “ကေလးမိဘေတြက သူတို႔ အရမ္းေက်းဇူးတင္တယ္။ သူတို႔ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆံုးလူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတဲ့အခါ သူတို႔အတြက္ ငါအမ်ားႀကီးလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ ခံစားမႈကိုရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

F-04