POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဘတ္ဂ်က္သေဘာတူညီခ်က္ မရေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဗဟိုအစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္း
22-Jan-2018ဝါရွင္တန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁

ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ရသံုးမွန္ေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) သစ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိက ဗဟိုအစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီး အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပား ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

ဘတ္ဂ်က္ညႇိႏိႈင္းမႈ မေျပလည္မီ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေထာက္ပံ့ေပးေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္လည္း လိုအပ္ေသာ မဲ ၆၀ မျပည့္ေသာေၾကာင့္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈျပႆနာႏွင့္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကိစၥတြင္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ ႏွစ္ပါတီအမတ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းမႈမေျပလည္ေသာေၾကာင့္ ယခုျပႆနာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ တစ္ပါတီတည္းက လႊတ္ေတာ္ေရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုပါ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ပထမဆံုးႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈျဖစ္သည္။ 

ယင္းရပ္ဆိုင္းမႈမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကခန္႔အပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လူထုအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရေသာ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပားလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ကမူ ဒီမိုကရက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ စစ္ဘက္မိသားစုမ်ား၊ အႏၲရာယ္ႀကံဳရႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အားလံုးအေပၚ ဝန္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းထက္ အေလးထားေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကရက္ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ ခ်က္႐ွဴမာကမူ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ႏွစ္ပါတီ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သလို လႊတ္ေတာ္တြင္ သူ႔ပါတီဘက္ကို ဖိအားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးႀကံဳခဲ့ရသည့္ အစိုးရယႏၲရားရပ္ဆိုင္းမႈမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား လက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ၁၃ ရက္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈဆိုသည္မွာ 
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေအဂ်င္စီအမ်ားအျပားမွာ ပိတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမူ ဖြင့္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။

အိုးအိမ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ပညာေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ အိမ္တြင္သာ ေနၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းထက္ဝက္ခန္႔မွာလည္း ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး အလုပ္တက္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားရႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အလားတူျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူထု၏ ေဒါသတႀကီးတံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရဖူးသည္။

ဗီဇာႏွင့္ပတ္စ္ပို႔ ထုတ္ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္သည္။သို႔ေသာ္လည္း လူသားအသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေသာ မရွိမျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာမူ ဆက္လက္လည္ပတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ စာတိုက္၊ ေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ အတြင္းလူနာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အေရးေပၚ ျပင္ပလူနာကုသမႈ၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အခြန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈတို႔ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မရသလဲ
အဓိကျပႆနာမွာ ဒီမိုကရက္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ Dreamers ဟု ထင္ရွားသည့္ အေမရိကန္သို႔ အေထာက္အထားမဲ့ ဝင္ေရာက္လာေသာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ ၇ သိန္းခန္႔ကို ျပန္ပို႔မည့္အေရးမွ ဟန္႔တားကာကြယ္ေရးကိစၥ ျဖစ္သည္။ 

၎တို႔ကို သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားလက္ထက္က ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္အရ ယာယီတရားဝင္ အဆင့္အတန္းေပးထားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္မူ ထရမ့္က ယင္းအစီအစဥ္ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး မတ္လမတိုင္မီ အစားထိုးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ လႊတ္ေတာ္ကို လႊဲအပ္ခဲ့သည္။

ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီမွ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တို႔ ေတာင္းဆိုေသာ ယင္းအခ်က္ကို အသံုးျပဳၿပီး အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ ၎တို႔လိုလားေသာ နယ္ျခားထိန္းခ်ဳပ္မႈ တင္းက်ပ္ေရးႏွင့္ ထရမ့္အဆိုျပဳထားေသာ မကၠဆီကို နယ္စပ္တံတိုင္းကာမည့္ အစီအစဥ္ကို ဒီမိုကရက္တို႔ဘက္က သေဘာတူေပးရမည္ဟု ျပန္လွန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဝင္ေငြနိမ့္မိသားစုမ်ားမွ ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ကို ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုပါ ရီပတ္ဘလစ္ကန္တို႔ဘက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တို႔က ထိုအစီအစဥ္ကို အၿမဲတမ္းအစီအစဥ္အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးေစလိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အျပန္အလွန္အေလွ်ာ့ေပးသည့္နည္းျဖင့္ ေျပလည္ေစရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ထရမ့္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထရမ့္က မသတီစရာ“ေခ်းတြင္းေပါက္တိုင္း ျပည္မ်ား” မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ဝင္ခြင့္ေပးရမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ေရရာေသာ အေျဖမထြက္ခဲ့ေပ။

ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ထိုသို႔ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့ေပးသေဘာတူရန္ ညႇိမရေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္သစ္ က်မလာျခင္းျဖစ္သည္။

အခုဘာျဖစ္ေနသလဲ
အျပန္အလွန္ အျပစ္ဖို႔ေနေသာ္လည္း ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခုစေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္႐ံုး အႀကီးအကဲ မစ္မူလ္ဗာနီက တနလၤာေန႔ အစိုးရ႐ံုးမ်ား ျပန္မဖြင့္မီ ေျပလည္ရန္ အေျခအေနေကာင္းသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္ကမူ ေသာၾကာေန႔ သန္းေခါင္ေက်ာ္သည္အထိ မေျပမလည္ျဖစ္အၿပီးတြင္ တင္းမာေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသည္။ ဒီမိုကရက္တို႔က တရားဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဓားစာခံလုပ္ၿပီး တရားမဝင္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား၏ အဆင့္အတန္းကိစၥညႇိႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို လက္မခံဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သမၼတသက္တမ္းအလယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ (ေလးႏွစ္သက္တမ္းမွ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္) မွာ ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ႏွစ္ပါတီစလံုးက အစိုးရယႏၲရားရပ္ဆိုင္းရမႈအတြက္ တရားခံျဖစ္မည္ကို မလိုလားၾကေပ။

၂၀၁၃ တုန္းက ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့သလဲ
၁၆ ရက္တာ ကာလအတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပား ခြင့္ခံစားခဲ့ရသည္။ ဝန္ထမ္း ၈ သိန္းခြဲအထိ အလုပ္မတက္ရသည့္ ရက္မ်ိဳးပင္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား တန္ဖိုးအရ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံမွ် နစ္နာခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ထိုစဥ္ကသမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု အျပစ္ဖို႔ခဲ့သည္။

“ဒီျပႆနာက ထိပ္ဆံုးကလာတာ ထိပ္ဆံုးက ရွင္းရမယ္။ သမၼတက ေခါင္းေဆာင္ပဲ၊ လူတိုင္းကို အခန္းထဲေခၚၿပီး သူဦးေဆာင္ရွင္းရမယ္”ဟု ထရမ့္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။  

F-03


  • VIA