News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ကရင္ျပည္နယ္ တုိးတက္ေရး တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကေစလို
မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းက DVB ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းကို ၾကည့္႐ႈလိုက္ရပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးကိစၥကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးေမးျမန္းသြားပါသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအနက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

အဆိုပါေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားရာ၌ “ကရင္ျပည္နယ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ျပည္နယ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ကို ေစာစီးစြာရသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ ေစာစီးစြာ ခံစားရရွိေစလိုေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးသည္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူရရွိမည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါေၾကာင္း”။

“ထိုကဲ့သို႔ ေလ့လာသည့္အခါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ အကုန္အက် အနည္းဆံုးျဖစ္၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပး စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ဦးစြာပထမ စဥ္းစားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာမည့္အျပင္ ေရဝပ္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္မည့္ ေက်း႐ြာေပါင္း ခုနစ္႐ြာခန္႔ရွိၿပီး ၎ေက်း႐ြာမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းရမည္ျဖစ္ရာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သလို ၎တို႔ အားရွင္းလင္းေျပာျပ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မွာလည္း အလြန္ မလြယ္ကူပါေၾကာင္း”။

“ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို စဥ္းစားရာမွာ Solar System ကို သြားေတြ႔ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ထိုစနစ္မွာလည္း တစ္ႏွစ္တြင္ ခုနစ္လခန္႔သာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ေန႔တြင္ ၅ နာရီေလာက္သာ ရရွိမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ညပိုင္းတြင္ ရရွိရန္အတြက္ ဘက္ထရီအိုးကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါကလည္း ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားၿပီး ျပည္သူလူထုတြင္ ဝန္ပိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ေတာင္းခံေသာ ေဈးႏႈန္းမွာ မ်ားျပားၿပီး ေဈးဆစ္ေသာ္လည္း မေလွ်ာ့ေပးသျဖင့္ ယခုေနာက္ဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူမည့္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္”။

(ယခုအခါ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ၁၀ မိုင္အထက္ေဝးေသာ ေက်း႐ြာမ်ားမွ အိမ္ေျခတစ္ေသာင္းေက်ာ္အား ဆိုလာျပားစနစ္ကို အရစ္က်ေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္)။

၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ “ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပညာရွင္မ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏အႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားအရလည္း ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္နယ္ အေနႏွင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအနက္ မိမိတို႔ ကရင္ျပည္နယ္မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍သာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသာ အျပည့္အဝ ရရွိမည္ဆိုပါက တစ္ဖက္ စက္႐ံုမ်ားသည္ မိမိတို႔ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားတူ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လာၾကသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနႏွင့္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ေထာင္ဂဏန္း၊ ေသာင္းဂဏန္း၊ သိန္းဂဏန္းခန္႔အထိ အလုပ္အကိုင္ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သလို “ေရာဂါေပ်ာက္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ ေဆးခါးႀကီးကို တိုက္ရတာပါ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေဆးခါးတာကို မေၾကာက္ဘဲ ေသာက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကရင္ျပည္နယ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟူ၍ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕အရသာ

ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကထုတ္ေဝသည့္ DEMOCRACY Today သတင္းစာတြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို စတင္ ခံစားေနရၿပီျဖစ္တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္”ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးတြင္ ကၽြန္ေတာ္က “ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာလိုၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္း ရွိေနၾက ပါသည္။ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အဝ မလည္ပတ္ႏိုင္ေသးေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ ေအးခ်မ္းလာေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းအားျဖင့္ သူတစ္ပါးႏိုင္ငံတြင္ ေအာက္က်၊ ေနာက္က် လုပ္ကိုင္ေနၾကရသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္”ဟူ၍ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလ်က္ရွိၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ားလည္း အထူး ေကာင္းမြန္ကာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါသည္။ လိုအပ္ေနသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသာ ရရွိမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္၏ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ အခ်ိဳ႕တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားထက္ပင္ သာလြန္/ ေက်ာ္လြန္သြားဖြယ္ရွိပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊ ေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား မ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္လည္း လက္လွမ္းမီသမွ် ရွာေဖြေလ့လာ၍ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းကပင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ရရွိေသာစြမ္းအင္သည္ လြန္စြာ ႀကီးမားသျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က လူႏွင့္ကုန္ခ်ိန္ အမ်ားအျပား တင္ေဆာင္ေျပးဆြဲသည့္ တြဲဆိုင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ မီးရထားႀကီးမ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳ၍ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမွန္းသိသည့္အ႐ြယ္မွစ၍ ေက်ာက္မီးေသြး ေခါင္းတြဲသံုး ေလာ္ကယ္ (Local) ရထားႀကီးမ်ားကို စတင္ စီးနင္းခဲ့ရပါသည္။ မီးရထားစက္ေခါင္းေမာင္းသံ “ဂ်ံဳးဂ်ံဳး ဂ်က္ဂ်က္”ဟူသည္ ကိုပင္ သီခ်င္း/ကဗ်ာ အမ်ားအျပား၌ ထည့္သြင္း စပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္ကို အမွတ္ရမိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုမီးရထားေခါင္းတြဲႀကီးမ်ားမွထြက္ေသာ မီးခိုးမ်ားမွာ နက္ေမွာင္ေနေသာ္လည္း (ထိုအခ်ိန္က ဗဟုသုတလည္း ဤမွ် မရွိၾကေသးသျဖင့္) မီးရထားစက္ေခါင္းမွထြက္ေသာ မီးခိုးမ်ား၏ ဆိုးက်ိဳးကို မည္သူကမွ် ေရးသားေျပာဆို္ျခင္း မျပဳၾကပါ။

Clean Coal Technology

ယခုအခါ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ံု အေျမာက္အျမား ရွိၾကေသာ္လည္း ေခတ္ေပၚနည္းပညာ အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လည္ပတ္ေနၾကသည္ျဖစ္ရာ ယခင္ကေလာက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ မထြက္ေတာ့သျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က မီးရထားေခါင္းတြဲႀကီးမ်ားတြင္ ရဲရဲေတာက္ေနေသာ မီးက်ီမီးခဲႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ေက်ာက္မီးေသြး အတံုးအခဲမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာက္မီးေသြး အတံုးအခဲမ်ားမွာ ကာဗြန္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားၿပီး ယင္းတို႔ မီးေလာင္သည့္အခါ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ အေျမာက္အျမား ထြက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ နည္းပညာ ျမင့္မားလာေသာ ယခုေခတ္ အခါတြင္မူ ေက်ာက္မီးေသြးကို အခဲအတိုင္း မသံုးေတာ့ဘဲ အမႈန္႔အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး အမႈန္႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကာဗြန္ပါဝင္မႈ နည္းေသာေက်ာက္မီးေသြးကို အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔မ်ား ယခင္ကေလာက္ ေလထဲသို႔ ထုတ္လႊင့္မႈ မရွိေတာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း ေလထဲသို႔ မထုတ္လႊတ္မီ ဖမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လာၾကပါသည္။ ကာဗြန္ပါဝင္မႈနည္းေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္ ဆာလ္ဖာႏွင့္ အျခား အမႈန္အမႊားမ်ား ပါဝင္မႈ မ်ားျပားသည့္အတြက္လည္း ယင္းတို႔ကိုပါ ထပ္မံ၍ ဖမ္းယူရျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Clean Coal Technology ဟုေခၚသည့္ ေက်ာက္မီးေသြး သန္႔စင္သည့္စနစ္ကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်မည္ဆိုပါက ေက်ာက္မီးေသြးကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသကဲ့သို႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ မဟုတ္ပါ။

ကမၻာေပၚတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မီးေသြး သာမက စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေျမယာအသံုးခ်မႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အပူစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလည္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ ပမာဏ မ်ားစြာ ထုတ္လႊတ္ၾကပါသည္။

နည္းပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဖို႔လိုၿပီ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေနာက္ဝယ္ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေနာက္က် က်န္ရစ္သည့္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာထဲတြင္ နည္းပညာ ေနာက္က်မႈေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းတို႔သည္လည္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ျဖစ္လာၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ အတိုက္အခိုက္ မ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ေအာင္ျမင္လာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တီထြင္သူမ်ားဆိုလွ်င္ အမ်ားက လက္မခံ႐ံုမွ်မက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား ကိုယ္တိုင္ကပင္ လက္မခံေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကပင္ျဖစ္ပါေစ မိမိနာမည္ပ်က္၍ သိကၡာက်မည့္ အေရး၊ မိမိအစိုးရႏွင့္ ပါတီ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္မည့္အေရး၊ မိမိျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားတို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသလို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္ ေလ့လာေစၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးမွ ဓာတ္အားထုတ္ယူေသာ ႏိုင္ငံမ်ား

ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္၂၀ဝ၀ ႏွင့္အထက္ ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး လည္ပတ္ေနဆဲ စက္႐ံုေပါင္း (တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္) ၂၀ဝ ရွိၿပီး၊ မဂၢါဝပ္ ၂၀ဝ၀ ေအာက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည့္စက္႐ံုမ်ားမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံု ၄၂၉ ႐ံု၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ စက္႐ံု ၈၀ အပါအဝင္ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေနာက္ထပ္စက္႐ံု ၃၄ ႐ံု တည္ေဆာက္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္

ေက်ာက္မီးေသြးကိုအသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “အကယ္၍သာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ဂ်ပန္နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ ဂ်ပန္တြင္တည္ေဆာက္သည့္အတိုင္း ေဆာက္ရမည္။ ဂ်ပန္တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရမည္။ တင္းက်ပ္သည့္စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရမည္။ မည္သည့္ဓာတ္ေငြ႔ကို မည္သည့္ပမာဏထက္ မပိုေစရဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိရမည္။ လိုက္နာရမည့္သူမ်ားက လိုက္နာရမည္ျဖစ္သလို CSO မ်ား အပါအဝင္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔မ်ားက အခ်ိန္မေ႐ြး ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးႏိုင္ရမည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို တာဝန္ယူေစရမည္”ဟူ၍ ကရင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သတၲဳတြင္းပညာရွင္ ဦးေစာမိုးျမင့္ ေရးသားခဲ့သည့္အတိုင္းသာ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုလွ်င္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ိဳ႕ စိုးရိမ္ေနၾကသလို ျဖစ္ေပၚလာစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

နိဂံုး

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ကရင္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ၊ ကရင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျဖစ္ေစလိုေသာ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရ/ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေသာ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အၾကား အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကလ်က္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို သယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္