News

POST TYPE

IT

မီဒီယာသမားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္
10-Mar-2017 tagged as Facebook

မိုဘိုင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းတြင္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အေရအတြက္မွာလည္း သန္း ၄၀ နီးပါးခန္႔အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာလည္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳေနၾကေၾကာင္း စာရင္းဇယားမ်ားက ဆိုပါသည္။ 

ယင္းအေနအထားတြင္ Facebook သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသုံးအမ်ားဆုံး လူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ လူသိအမ်ားဆုံး အင္တာနက္ Application လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳမႈ ပမာဏ ျမင့္တက္လာရာတြင္ သာမန္ျပည္သူလူထု သာမက လူထုကို အသိပညာမ်ား မွ်ေဝေပးေနသည့္ မီဒီယာသမားမ်ားပင္လွ်င္ လူမႈကြန္ရက္ကို တစ္ကိုယ္ေရ အတြက္ေရာ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခု အျဖစ္ပါ အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

လူမႈကြန္ရက္တို႔၏ ထုံးစံအတိုင္း ဓာတ္ပုံမွ်ေဝျခင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ေရးသားျခင္းႏွင့္ အသိပညာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ား အထူးပင္ မ်ားျပားလာသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နည္းပညာ အသစ္အဆန္းမ်ားျဖင့္ ႐ုတ္ျခည္းဆုံေတြ႔ခြင့္ ရခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ အေျခခံ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို သိနားလည္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ Facebook ၏ Community Standard မ်ားကို အမွန္တကယ္ မသိရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ မျပဳမူသင့္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္မိေနသည္မ်ား ရွိလာသည္။

အင္တာနက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာမႈ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အၾကားတြင္ လူမႈကြန္ရက္ကို လြဲမွားစြာ အသုံးခ်ျခင္းမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္းမ်ား၊ အမုန္းစကားႏွင့္ ညစ္ညမ္းလိင္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုမိုျပန္႔ပြားလာေနသည္။ ထို႔အျပင္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို သိသာစြာ ထိပါးေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ၆၆ (ဃ) မွာလည္း တလြဲအသုံးခ်စရာ ပုဒ္မတစ္ခု ျဖစ္လာေနၿပီး မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ျပည္သူမ်ားကို အထူးၿခိမ္းေျခာက္ေနျပန္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မီဒီယာသမားမ်ား အေနႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ကို သတိထားကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳရန္ အထူးပင္ လိုအပ္လာေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ လူထုထံသို႔ မွ်တ၍ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝေပးရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား အေပၚတြင္ သတင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပုဂၢလိက စိတ္ခံစားခ်က္ကဲသည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ား ျပဳမူမိပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ လူထုကို လႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ Tool တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ ယင္း Tool ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကဲဆတ္သည့္ (Content) အေၾကာင္းအရာ တင္ျပပုံမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ Timeline မ်ားေပၚတြင္ တင္သည္ မွ်ေဝသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယင္းသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ သာမက ၎တို႔၏ မိခင္မီဒီယာႏွင့္ မီဒီယာ Industry တစ္ခုလုံးကို ကိုယ္စားျပဳေနႏိုင္သည္ကို သတိမူရမည္ ျဖစ္သည္။ 

မိမိတို႔၏ ပုဂၢဳိလ္စြဲ၊ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းစြဲ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္မ်ားျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပုံေဖာ္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ တင္ဆက္သည့္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ သတင္းႏွင့္ သတင္းခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ားကိုပါ လူအမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ဖြယ္ ျဖစ္မလာေစရန္ သတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းအေနအထားမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ႏိုင္ငံတကာရွိ မီဒီယာသမားမ်ားပါ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားရွိ Lehigh တကၠသိုလ္မွ Journalism & Communication ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ျဖစ္သည့္ Jayeon Lee က မီဒီယာသမားမ်ား အေနႏွင့္ အေသးစိတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Personal Timeline  မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ Post မ်ားတင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚ အျခားအသုံးျပဳသူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ၾကားသည့္အခ်ိန္ (Comment  မ်ားကို Reply ျပန္သည့္ အခ်ိန္မ်ား) တြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆမႈရွိရန္ အထူးလိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။ 

Professional Level မီဒီယာသမား၏ တုံ႔ျပန္ပုံႏွင့္ တင္ျပပုံမ်ားသည္ တျခားတစ္ပါးေသာ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားစြာ အႏုတ္လကၡဏာအျမင္ သို႔မဟုတ္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္လည္း သတိမူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရး အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားရာတြင္ မိမိ၏ သတင္းမီဒီယာသမား ဟူသည့္ အေနအထားကို အဂတိတရားတစ္ခု အေနႏွင့္ အသုံးမခ်မိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုထားသည္။

မီဒီယာသမားမ်ား၏ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျပဳမူပုံႏွင့္ တင္ျပပုံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို သာမက အတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ သမာသမတ္က်မႈမ်ား အေပၚတြင္ပါ စာဖတ္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။  

လြန္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္အေရး၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကိစၥ၊ ေလာက္ကိုင္ကိစၥ၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ကိစၥမ်ားမွ စ၍ မၾကာမတင္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္၊ မဘသ၊ YBS၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရသည့္  အမႈအခင္း အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိ ကိုေဆြဝင္းကိစၥအထိ Facebook ေပၚတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကဲသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ား ေရးသားေနသည့္ မီဒီယာသမားမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

ျပႆနာတိုင္းတြင္ အနည္းဆုံး ဘက္ႏွစ္ဖက္ ရွိတတ္ၿပီး မီဒီယာသမားမ်ား အေနႏွင့္ အဆိုပါ အစြန္းမ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍ သမမွ်တစြာ တင္ဆက္ၾကရမည့္ တာဝန္ရွိပါသည္။ မိမိ၏ Personal Timeline  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိစိတ္ႀကဳိက္ ေရးႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း မီဒီယာသမားတစ္ဦးကို လူတိုင္းက မီဒီယာသမားဟုပင္ ျမင္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတင္ျပခ်က္ကို သူ၏ ပုဂၢလိကအျမင္ ဆိုသည္ထက္ မီဒီယာသမားတစ္ဦး၏ အျမင္ဟုသာ ယူဆမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ကဲသည့္ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ သတင္းမွန္တင္ျပခ်က္ ၾကား မည္သို႔ ကြာျခားသည္ကို မီဒီယာသမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ သိရွိမည္မွာ ေသခ်ာေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ ခြဲျခားခ်င့္ခ်ိန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူမႈကြန္ရက္သည္ မီဒီယာပလက္ေဖာင္းတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Traditional Media မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူလူထု သိသင့္သည့္ သတင္းမွန္ကို လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အသိေပးျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး မိမိ၏ ပုဂၢလိက စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သတင္းႏွင့္ ေရာေႏွာတင္ျပျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုပါသည္။ 

မီဒီယာသမားမ်ား အပါအဝင္ လူထုအေနႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ Facebook သည္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ေနရာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနၿပီး စနစ္တက် အသုံးခ်ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို မေမ့အပ္ေပ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသုံးခ်ပုံကို ကန္႔သတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ထိန္းမႈမ်ား ရွိေနမွသာ တန္ကာက်ေပလိမ့္မည္။ 

ယင္းေၾကာင့္ ႀကီးငယ္မဟူ မီဒီယာနယ္ပယ္မွ လူအမ်ားအေနႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးခ်တတ္/အသုံးခ် ျဖစ္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွၿပီး၊ ယင္းသို႔ ျပဳမူမိျခင္း မရွိပါက ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပႆနာမ်ားကို တင္ျပသူမ်ားအျဖစ္မွ ျပႆနာမ်ားကို ပုံေဖာ္သူမ်ားျဖစ္ သြားႏိုင္သည္ကို သတိမူသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။ 

ေမာင္မိုးဇြန္